Skip to content

Na aküjaliikana pütchi nüchiki Jeʼwaa

Püneeka wanee anüikii Wayuunaiki

AAPIRIA WAYUU (NAMÜINJATÜ NA WAWALAYUUKANA) Juulioʼu 2018

SÜPÜLA PÜDESCARGAAJÜIN