«Nnojoleena jia müliain aaʼin. Taapeerü wanee anaa jümüin otta aneerü jukuwaʼipa tatuma watta kaʼi» (Jeremías 29:11).

«TÜ AʼATAPAJAAKAT KASA ANASÜ [...] CHOʼUJAASHAATASÜ MAʼIN WAMÜIN», müsü tü karaloʼutakat Hope in the Age of Anxiety. «Otta anashaatasü maʼin süpüla sütütüleʼerüin waaʼin, süpüla nnojoluin mojuin waaʼin wamüiwaʼale waya jee süpüla nnojoluin mmoluin waya».

Süküjain tü Wiwüliakat choʼujaain kaʼatapalain waya kasa anasü otta süküjaleein eeinjatüin waaʼin suulia waʼatapajaʼalüin wanee kasa nnojoleetka ekeraajüin. Müsü Salmo 146:3: «Nnojo jiʼitaain jaaʼin nanain nachonnii na aluwataaliikana  jee nanain nachonnii na wayuukana, süka jamüin, nnojoleenain jia noʼtteʼerüin». Nnojo weʼitaain waaʼin sünain woʼttaajeenain sutuma wayuu, nia weʼitaa anain waaʼin chi Kakumalakai waya süka pülashin maʼin nia otta nikeraajeerü süpüshuaʼa tü nümakat. ¿Kasa wayu tü nümakat? Wekirajaa sünain süpüshi tia.

NNOJOLEERÜ MOJULAWAA OTTA KATEERÜ NOʼU WANEEPIA NA LOTOKANA AKUWAʼIPA SÜMAA JIMATEERÜIN NAAʼIN. Müsü Salmo 37:10, 11: «Soʼu palitchon kaʼi nnojoleechi chi mojulaashikai [...]. Akanasaʼa na anamiakana namüinjeerü tü mmakat otta shiimain talateenain naya süka jimateerüin naaʼin». Otta tü wetsiikulokot 29 müsü mayaa: «Na lotokana akuwaʼipa, nayeena kepiaka saaʼu tü mmakat süpüla kaʼika süpüshuaʼa».

NNOJOLEERÜ ATKAWAA. «Najaʼlajeʼerüin [Jeʼwaa] tü atkawaakat sainküin tü mmakat. Nüshataain tü uraichikat otta shiimainshaana niʼyülüjaain tü jatü miyoʼukat; naʼajüin tü kemion atkaayakat» (Salmo 46:8, 9).

NNOJOLEERÜ AYUULII, MÜLIAA JEE OUTAA. «Nümülialeena naya [Maleiwa]. Müiria nnojolüin ouktaa, mojuu aaʼin, aʼyalajaa, je saalii ayuulii» (Alateetkat Mapeena [Apocalipsis] 21:3, 4).

WAINMEERÜ EKÜÜLÜ SÜMÜIN WAYUU. «Wainmeerü süchon tü apünajuushikat saaʼu tü mmakat; wainmeerü maʼin eküülü süraloʼu tü uuchikat» (Salmo 72:16).

SHIEERÜ EEKA NULUWATAAYA KÜRISÜTO YAA SAAʼU TÜ MMAKAT. «Saapünakalaka najapuluʼu [Jesukürisüto] aluwataaya sümaa kojutuin nia atumaa süpüla shiʼyataainjatüin nümüin wayuu maʼleekalia. Waneepieerü tü nuluwataayakat otta nnojoleerü ajaʼttinnüin shia» (Daniel 7:14).

¿Jamüsü watüjaaka aaʼu shikeraajeerüin süpüshuaʼa tia pütchikat? Soʼu yaajachin Jesuu yaa Mmapaʼa, niiʼiyatüin sünain anain maʼin nia süpüla Aluwatawaa. Niiyajüin na ayuuishiikana, naapüin neküin na maʼletsekana jee nüsoʼireʼerüin naaʼin na outushiikana. Shiapejeʼe anain maʼin tü pütchi nikirajakalü anain süka jimateerüin waaʼin sutuma otta paaʼinwajiraajeenain waya süpüla kaʼika süpüshuaʼa. Nüküjainya Jesuu tü alatajatkat maaʼulu, sülüʼütpa sükalia süpüla sajaʼttüin kasaka süpüshuaʼa.

JIMATEERÜ SAAʼIN WAYUU SAJAʼTTAPA TÜ KASA MOJUSÜKAT

Nüküjain Jesuu jouleerüin atkawaa otta shapaajeerüin maʼin saaʼin wayuu sülüʼütpa sükalia süpüla sajaʼttüin kasaka süpüshuaʼa. Naashin niakai, soʼu «tü sükaliajatkat sajaʼlajaain kasakat süpüshua», atkaajiraajeerü wayuu sainküin mmakat süpüshuaʼa, aijeerü jamü, jouleerü ayuulii otta akutkujaaweerü tü mmakat (Mateo 24:3, 7; Lucas 21:10, 11; Alateetkat Mapeena 6:3-8). Anuu sooʼomüin nünüiki Jesuu: «Süka nakoʼoomüinraajeenain na wayuu eʼrüliikana wayumüin, ooʼulaajeerü suulia aijirawaa tü wayuukalüirua sainküin mmaka süpüshuaʼa» (Mateo 24:12).

Nnojotsü aijiraain maʼin wayuu maaʼulu, ekeraajüsü tü nümakat chi ashajakai 2 Timoteo 3:1-5. Saashin pütchikat tüü, «sülüʼütpa sükalia sajaʼttüinjatüin tü kasakat süpüshua», wainmeena na kapülakana aaʼin nakuwaʼipa neʼe namüiwaʼa, na kachiiruakana aaʼin washirüü otta na waneepiakana sünain shaitaa. Eejeena eekai yaletüin naaʼin, maaʼin naaʼin sümaa jashiee, maaliin napüshi napüla, eekai moonooloin sümaa nünüiki nashi jee nei otta eejeena eekai nanoujayaain nünain Maleiwa sümaa nnojoluin noonooin sümaa nünüiki.

Watüjaa aaʼu sülüʼülüin sükalia süpüla sajaʼttüin kasaka süpüshuaʼa süka mojuin maʼin tü mmapaʼakat maaʼulu. Jee watüjaa aaʼu sülüʼülüin sükalia tü anaa eeinjatkat sutuma Nuluwataaya Maleiwa. Nüküjainya Jesuu süchiki wanee kasa anasü aainjünajatka maaʼutpünaa, müshi nia: «Süpülapünaa süntüin tü kaʼi sajaʼlajaainjatkat oʼu kasakat süpüshua, aküjüneerü sümüin wayuu tü pütchi anasükat, tü süchikikat nukuaippa Maleiwa sünain aluwatawaa. Aküjüneerü sainküin mmakat süpüshua süpüla saapünüinjatüin sütüma wayuu süpüshua. Je kettaapa shia, anteerü sükalia sajaʼlajaainjatkat oʼu tü kasakat süpüshua» (Mateo 24:14).

Sükajee tia pütchi anasükat, aapinnüshii na mojulaashiikana süchiki tü alatajatkat namüin. Jee anasü tia pütchikat namüin na lotokana akuwaʼipa süka natüjaain saaʼu sülüʼülüin süpüla shikeraajüin tü nümakat Maleiwa. ¿Pütüjawee aaʼu sooʼomüin süchiki tü kasa anasü naaʼinrüinjatkat Maleiwa? Anasü paashajeʼerüle tü pütchi yaakat sajaʼttiamüin rewiisütakat tüü.