NAATA MAʼIN WAKUWAʼIPA SUULIA MÜRÜT SÜKA WATÜJAIN ASHAJAA, EPINTAJAA, AKUMAJAA KASA OTTA WASAKIREʼERAWALIN WAAʼIN SÜNAIN TÜÜ: ¿Jamakuwaʼipat süpüshuaʼa tü kasairua eekat yaa Mmapaʼa otta chaa iipünaa? ¿Jamakuwaʼipat süpüla eeinjatüin wayuu yaa Mmapaʼa? ¿Kasapülajana eeka waya? ¿Jameerü wakuwaʼipa mapeena?

Eeshii wayuu eekai nnojoluin nasakireʼerüin naaʼin sünain tia sutuma kapüleein atüjawaa saaʼu tia naashin. Eetaashii na nnojoliikana asakireʼerüin naaʼin sünain tia süka sukumajaain wayuu otta kasa süpüshuaʼa sünainjee tü evolucionkot naashin. «Nnojotsü eein maleiwairua otta nnojoishii kasapülajanain yaaka waya Mmapaʼa», müshi William Provine, wanee wayuu ekirajakai sünain sukuwaʼipa wayuu sümaiwajatü jee sünain Biología. «Nnojotsü eein wanee akuwaʼipaa süshatüinjatka wayuu otta eeʼeraashii neʼe waya yaa Mmapaʼa», müshi joo niaya.

Eepejeʼe wayuu eekai nayaawatüin saaʼu eein tü kasa oʼunirakat sukuwaʼipa tü kasairua chakat iipünaa jee tü yaakat Mmapaʼa. Akaʼaya naya, ponusü maʼin naaʼin anashaatain sukumajia tü kasairua yaakat yaa Mmapaʼa otta eesü eekai süshatünüin sutuma wayuu süpüla nakumajüin wanee kasa. Sutuma neʼrüin anain maʼin tü kasairua eekat yaa Mmapaʼa otta nnojoluin yaʼalaain shia, nayaawata aaʼu kekiishaatain maʼin chi Kakumalakai shia jee nnojotsü akumajaain neʼe sümüiwaʼa.

Sutuma müin tü jülüjakat naaʼin wayuukana naainnua, eeshii na nnojoliinnapakana anoujain sünain tü evolucionkot. Wekirajaa nachiki piamashii wayuu anoujapuʼukana sünain tia.

ALEXEI MARNOV, NEUROCIRUJANO. Anuu nünüiki: «Suluʼu tü koleejiakat ekirajünüshi taya sünain ateísmo otta evolución. Niasaʼa chi eekai nunoujain nünain Maleiwa, ‹wayuu matüjainsai›, müna amüinchi». Aʼwanajaapejeʼe tü jülüjakat naaʼin Alexei soʼu 1990.

«Tachajaain sukuwaʼipa waneepia süpüla tatüjaain saaʼu jamakuwaʼipalüin wanee kasa otta kasapülajatüin shia maʼaka saaʼin tü wekiisholoinkat. Naashin na cientiificokana, nnojotsü eein wanee kasa eekai anain sukumajia maʼaka saaʼin tü wekiisholoinkat. ¿Jamakaʼa nnojotka kakaliain katüin woʼu süka anashaatain maʼin sukumajia tü wekiisholoinkat otta watüjain maʼin sutuma? Sutuma nnojoluin pansaain tia tamüin, tasakireʼerüin taaʼin sünain tüü: ‹¿Kasapülajana yaaka waya yaa Mmapaʼa? ¿Kasapülajatü katüin woʼu?›. Sutuma tia, tayaawata aaʼu eein chi Kakumalakai kasaka süpüshuaʼa».

Sutuma nütüjaweein saaʼu Alexei kasapülajanain yaaka waya yaa Mmapaʼa, nikirajaa anainrü tü Wiwüliakat. Tottoolu tü nuʼwayuusekat otta nnojotpuʼusü anoujain sünain eein chi Maleiwakai, ekirajaasü shia sünain tü Wiwüliakat süpüla shiiʼiyatüin nümüin Alexei nnojoluin eein wanee Maleiwa akumajakai kasa süpüshuaʼa. Maaʼulu yaa, nanouja anainrü piamaleʼeya sünain eein chi Maleiwakai otta natüjaaitpa aaʼu tü kasa anasü naaʼinrajatkat Maleiwa süpüleerua wayuu soʼu palit kaʼi.

HUABI YIN, CIENTIIFICA. Ekirajaasü Huabi Yin sünain Física otta kakalia shia sünain ekirajawaa süchiirua nukuwaʼipa chi Kaʼikai.

Anuu sünüiki Huabi: «Wayakana cientiificokana, wanaa sümaa wekirajaain süchiirua sukuwaʼipa tü kasairua eekat yaa Mmapaʼa jee tü kasairua chakat iipünaa, weʼrüin anashaatain maʼin sukumajia otta eesü tü kasa oʼunirakat sukuwaʼipa. ‹¿Jaraiche kakumalaka tü kasa oʼunirakat sukuwaʼipa?›, maʼwaisü taya. ‹Wanaa sümaa waʼlakajaain, eesü wajaʼapürüle otta wamotsojule sukua tü waʼlakajaainkat, ¿jaraika eʼitaain sukuwaʼipa süpüla sajaʼapülaain jee sumotsojaain naaʼayula chi Kaʼikai?›. Tayaawata aaʼu mapa süküjünüin tia suʼttiajee tü Wiwüliakat, pansaasü maʼin sünüiki, müsü shia: ‹Sümaiwa paala, oʼttushi chi Maleiwakai sünain nukumajüin tü kasa chakat iipünaa jee tü Mmakat›» (Génesis 1:1, TNM).

Shiimain wainmain kasa watüjaka sünainjee tü namakat na cientiificokana, maʼaka saaʼin sukuwaʼipa neurona münakat otta sukuwaʼipa süpüla kawaralain otta chuwatüin chi Kaʼikai. Niyaawatapejeʼe saaʼu Alexei otta müsia Huabi sutuma tü Wiwüliakat, kasapülajatüin sukumajünaka tü kasairua chakat iipünaa jee tü yaakat yaa Mmapaʼa, jamüin eeka wanee kasa oʼuniraka sukuwaʼipa otta kasapülajanain yaaka waya yaa Mmapaʼa.

Saashin tü Wiwüliakat, nukumajüin Maleiwa tü Mmakat «süpüla kepiainjatüin wayuu suluʼu» (Isaías 45:18). Watüjaaitpa aaʼu eein tü kasa nukumajakalü apüla Maleiwa tü Mmakat otta wekirajaajeerü anain sünain tü wane pütchikat sünainpünaain shia tü kasa anasü waʼatapajakat.