Skip to content

Skip to table of contents

Na aküjaliikana pütchi nüchiki Jeʼwaa

Püneeka wanee anüikii Wayuunaiki

AAPIRIA WAYUU (NAMÜINJATÜ NA WAWALAYUUKANA) Aaʼuriiroʼu 2018

Ekirajaaneerü anain rewiisütakat tüü juunioʼu 4 sünainmüin juulioʼu 8, 2018.

¿Kasa waaʼinrajatka süpüla taashinjanain waya?

Wainma wayuu achekaka taashin suulia müliain naya atumawaa, suulia nalerajünüin, suulia maʼletsee, eetaashii joo na taasheekana süpüla naküjain tü jülüjakat naaʼin. ¿Eesüche süpüla taashin sukuwaʼipa wayuu?

Waʼyataa nümüin Jeʼwaa, chi taashikai atuma wakuwaʼipa

¿Kasa naaʼinraka Jeʼwaa süpüla taashin waya nutuma? ¿Kasa waaʼinrüinjatka süka tü taashii naapakat wamüin Jeʼwaa?

Washata nukuwaʼipa Jeʼwaa, chi atütüleʼerakai saaʼin wayuu

Choʼujaasü sütütüleʼennüin naaʼin na anoujashiikana nünain Jeʼwaa.

Watütüleʼerajiraa waaʼin maaʼulu süka sülüʼülüin tü kaʼikat

Süka sülüʼülüin maʼin nükalia Jeʼwaa, choʼujaasü maʼin watütüleʼerüin naaʼin na wawalayuukana.

Jimaʼai jee majayüt, ¿kachiiruasüche jaaʼin tü jiʼyataainjatkat nümüin Jeʼwaa?

Shapaasü naaʼin na jimaʼaliikana otta na majayünnüükana saaʼu tü kasa naneeküinjatkat süpüla naaʼinrüin. ¿Kasa naaʼinrüinjatka süpüla anain natuma süneekia tü kasa nasaʼwateekalü amüin?