«Anakaja jooluʼu ayatüle jia sünain jaaʼinrüin süpüshua tü kasa nüchekakat Maleiwa jüpüleerua sümaa [...] shiimüin sünain juʼtteʼennüin» (FILIP. 2:12).

JAYEECHI: 133, 135

1. ¿Jamüshii woutiisainjanaka waya? (Piirakaa sümüin tü ayaakuaakat).

WAINMA maʼin na wayuu woutiisakana süchikijee nekirajaain sünain tü Wiwüliakat. Naʼakajee naya wayuukana, eeshii jimaʼalii, majayünnüü jee tepichi woutiisakana. Eeshii na ekirajünakana sünain tü shiimainkat joʼuuiwaʼaya naya natuma nashi jee nei. Jama piakai, ¿woutiisashi pia? Müle shia, anashaatasü tü paaʼinrakat. Na aʼyataweekana nümüin Jeʼwaa woutiisainjana süpüla nountuin oʼtteʼennaa süpüla katüin noʼu waneepia (Mat. 28:19, 20; 1 Ped. 3:21).

2. ¿Jamüshi nnojoluinjachika mmoluin pia saaʼu aapaa paaʼin nümüin Jeʼwaa?

2 Woutiisapa wanee wayuu, wainma tü kasa anasü niʼrakat sünainjee. Naaʼinrajatpejeʼe tü nuchuntakat Jeʼwaa nümüin. ¿Süka jamüin? Soto paaʼin tü kaʼi woutiisakalü oʼu pia, majatü nünüiki chi wawala aküjakai tü pütchi namüinjatkat na woutiisainjanakana:  «Sükajee naapajiraain nikii Jesucristo, ¿piyaawajaaipa oulia paainjala otta paapüitpa paaʼin nümüin Jeʼwaa süpüla paainjain tü Keeʼireekat naaʼin?». «Aa», müshi pia soʼu tia. Püpansaajüin pünüiki nümüin Jeʼwaa sünain alinjachin nia püpüla jee piʼyataainjachin nümüin sooʼopünaa kasa süpüshuaʼa. ¿Mojuinjatche paaʼin saaʼu paapüitpain pünüiki nümüin Jeʼwaa? Nnojo. Nnojo mojuin paaʼin saaʼu niain Jeʼwaa oʼunirüin pukuwaʼipa. Jamüshiijaʼa na nnojoliikana aʼyataain nümüin Jeʼwaa, nia aluwataaka Satanaa naaʼu. Akaataajaʼa piakai, nnojoleechi pia kachipünaain naaʼin chi Yolujaakai niale poonooin amaa, jama niʼreein mojuin maʼin pukuwaʼipa. Shia talateetka atuma naaʼin pükayalaale nuulia Jeʼwaa jee amülouilin pia.

3. ¿Kasa anasü piʼrakat saaʼu paapüin paaʼin nümüin Jeʼwaa jee woutiisain pia?

3 Soto paaʼin tü kasa anasü piʼrakat soʼujee paapüin paaʼin nümüin Jeʼwaa jee woutiisain pia. Saaʼu paapüitpain paaʼin nümüin Jeʼwaa, eesü süpüla müin pünüiki: «Eeshi Jeʼwaa tamaa, nnojoleechi taya mmoluin. ¿Kasaka maʼin saaʼinreerüin wayuu tamüin?» (Sal. 118:6TNM). Anataʼaleeshijaʼa maʼin pia süka eein Jeʼwaa pümaa jee talatüin nia putuma.

PUKUMAJA PUKUWAʼIPA NÜMAA JEʼWAA

4, 5. (1) ¿Jamüshi piainjachika akumajüin pukuwaʼipa nümaa Jeʼwaa? (2) ¿Kasa wayu eejiraaka amaa napüshuaʼa na woutiisakana?

4 Tü aleewaakat nümaa Jeʼwaa nnojotsü müin aka saaʼin kateleeponose, süpüla niainjachin püshi jee püi aainjaka recarga pooʼopünaa. Jaʼitaichi kepiain pia nümaa püshi jee püi, piainjachi akumajaka pukuwaʼipa nümaa Jeʼwaa. ¿Jamüsüche choʼujaaka maʼin paaʼinrüin tia? Shia süka nnojoluin pütüjaain saaʼu kaseerüin ooʼulaküin paaʼin mapeena. Jamüshijaʼa woutiisale pia jintüliiwaʼaya jee jimaʼalitchipale pia maaʼulu, naatajatüitpa tü jülüjakat paaʼin otta tü eejiraakalü amaa pia. Anuu sünüiki wanee majayülü: «Piʼyataale nümüin Jeʼwaa jintülüiwaʼaya pia nnojotsü mojuin paaʼin nnojorüle piküin torta shikiraka ekeraajaa ouyasee suluʼu tü koleejiakat. Shiasaʼa majayütpa pia, suchuntaain maʼin paaʼin ainkawaa. Sülatapa tia pümüin, pütüjaainjatü maʼin aaʼu shiain anaka poonoole sümaa nünüiki Jeʼwaa».

5 Nnojoliipajaʼa nayain neʼe na jimaʼaliikana otta na majayünnüükana eejiraakana sümaa tü kasa ooʼulakakat naaʼin. Jamüshiijaʼa na woutiisakana miyoʼuyuupa naya, eesü tü kasa eejiraaka amaa naya nnojotka neʼitaain sünain sülatajatüin namüin. Eeshii na ayuuikana, eeshi na maʼyataainkana otta eesü tü kasa eejiraakalü amaa na kasaatkana. Jaʼitairü jeʼrain maʼin wouyase, waneepiainjana waya nümaa Jeʼwaa jaʼitairü kasain alatüin wamüin (Sant. 1:12-14).

6. (1) ¿Jamüshi piʼyataainjachika waneepia nümüin Jeʼwaa jaʼitairü kasain alatüin pümüin? (2) ¿Kasa shikirajaka anain pia Filipos 4:11-13?

6 Süpüla waneepiain pia nümaa Jeʼwaa, jülüjeesü maʼin paaʼin püpansaajüitchipain pünüiki nümüin sünain piʼyataainjachin nümüin waneepia. Püpansaajüin pünüiki sünain piʼyataainjachin nümüin Chi Aluwataakai saaʼu kasaka süpüshuaʼa jaʼitairü kasain alatüin pümüin, jaʼitaichi nüpütüin pia püshi, püi jee paʼaleewainyuu (Sal. 27:10). Jaʼitairü kasain alatüin pümüin, eeshi süpüla puchuntüin nümüin Jeʼwaa nükaaliinjai pia süpüla pikeraajüin tü püpansaajakat paala nümüin (paashajeʼera Filipos 4:11-13).

7. ¿Kasa paaʼinrajatka süpüla puuntüin oʼtteʼennaa?

7 Nücheküin maʼin Jeʼwaa aleewain pia nümaa. Eepejeʼe tü kasa paaʼinrajatka süpüla ayatüin aleewain pia nümaa otta süpüla puuntüin oʼtteʼennaa. Müsü Filipos 2:12: «Anakaja jooluʼu ayatüle jia sünain jaaʼinrüin süpüshua tü kasa nüchekakat Maleiwa jüpüleerua  sümaa kojutüinjachin nia jütüma süpüla sütüjaainjatüin wayuu jaaʼu sünain shiimüin sünain juʼtteʼennüin». Jülüjainjatü maʼin paaʼin tü paaʼinrajatka süpüla aleewain pia nümaa Jeʼwaa jee waneepiain pia nümaa. «Waneepieechi taya nümaa Jeʼwaa», nnojoishi neʼe müinjachin pia. Soto paaʼin eein wayuu akatalaakana nuulia Jeʼwaa süchikijee kakaliain naʼyataain nümüin. ¿Kasache paaʼinrajatka süpüla puuntüin oʼtteʼennaa?

PIKIRAJAAINJATÜ ANAIN TÜ WIWÜLIAKAT

8. ¿Kasa pikirajaainjatka achiirua suluʼu tü Wiwüliakat? ¿Jameerü pukuwaʼipa müle shia putuma?

8 Süpüla aleewainjachin maʼin pia nümaa Jeʼwaa paapajüinjatü nünüiki jee aashajaainjachi pia nümaa waneepia. Süpüla paapajüin nünüiki Jeʼwaa pikirajaainjatü anain tü Wiwüliakat otta tü karaloʼutairua eekat wamaʼana. Akaʼaya shia, püsakireʼerüinjatü paaʼin sünain tü paashajeʼerakat suluʼujee. Nnojoitpajaʼa ekirajaainjachin pia sünain tü Wiwüliakat süpüla pütüjain maʼin maʼaka naaʼin na koleejiakana. Ekirajaainjachi pia sünain tü Wiwüliakat süpüla piʼraajüinjatüin maʼin nukuwaʼipa Jeʼwaa. Müle shia putuma arütkaajeechi pia nünainmüin Jeʼwaa, akaʼaya niakai arütkaajeechi pünainmüin (Sant. 4:8).

¿Aleewashiche maʼin pia nümaa Jeʼwaa? (Paashajeʼera pütchi 8 sünainmüin 11).

9. Saʼakajee tü saapakat wamüin tü nupueulosekat Jeʼwaa süpüla wekirajaain, ¿jarat tü pikirajaakalü akajee tü Wiwüliakat?

9 Wainma tü kasa eekat wamaʼana sutuma tü nupueulosekat Jeʼwaa süpüla wekirajaain sünain tü Wiwüliakat. Jamüsüjaʼa suluʼu jw.org eere «Jóvenes» sümüin, eesü süpüla pikirajaain sünain tü Wiwüliakat süpüla piʼitaain sünain pukuwaʼipa tü pütüjakat sünainjee. Akaʼaya shia, eesü «Guías de estudio» suluʼu  jw.org sünainjeejatka tü karaloʼutakat ¿Kasa shikirajaka maʼin tü Wiwüliakat? (alijunaikiruʼu). Pikirajaale sünain, katsüinjeerü punoula otta puunteerü püküjain tü punoujakalü anain namüin na waneinnua. Atüjeechi pia ekirajawaa sünain tü Wiwüliakat paashajeʼerüle tü pütchikat «Los jóvenes preguntan. ¿Cómo disfrutar la lectura de la Biblia?», suluʼu tü Despertad ojuʼitakat aaʼuriiroʼu, soʼu 2009. Choʼujaasü maʼin pikirajaain sünain tü Wiwüliakat otta püsakireʼerüin sünain tü pikirajaakalü anain, süpüla puuntüin oʼtteʼennaa (paashajeʼera Salmo 119:105).

OʼURAAJÜINJACHI MAʼIN PIA

10. ¿Jamüshi puʼuraajüinjachika nümüin Jeʼwaa?

«Piʼitaa naaʼu Jeʼwaa tü kasa jawatakat pümüin», müsü tü Wiwüliakat.

10 Soto paaʼin paapajüin nünüiki Jeʼwaa pikirajaapa sünain tü Wiwüliakat. Shiasaʼa puʼuraajapa, aashajaashi pia nümaa Jeʼwaa. Nnojoishi neʼe oʼuraajüinjachin pia süpüla kiʼrainjachin neʼe pia sünain jee shiiʼiree anainjatüin wanee kasa putuma. Shiimain naapüin pünüiki Chi Kakumalakai pia puʼuraajapa nümüin. Soto paaʼin naapeein Jeʼwaa tü puchuntakat nümüin (paashajeʼera Filipos 4:6). «Piʼitaa naaʼu Jeʼwaa tü kasa jawatakat pümüin», müsü tü Wiwüliakat. Shia paaʼinrajatka tia shapaale paaʼin saaʼu wanee kasa (Sal. 55:22TNM). Wainma maʼin wawalayuu jutatakana aaʼin sutuma naaʼinrüin tü sümakat tia pütchikat. Akaataajaʼa piakai, jutateerü paaʼin püküjale nümüin Jeʼwaa tü shapaakalü atuma paaʼin.

11. ¿Jamüshi paapüinjachika analuʼut waneepia nümüin Jeʼwaa?

11 Nnojoipejeʼe oʼuraajüinjachin neʼe pia nümüin Jeʼwaa choʼujaapa wanee kasa pümüin. «Shia anaka aluʼu müleka jaapüle analuʼut waneepia nümüin chi Maleiwakai», müsü tü Wiwüliakat (Col. 3:15). Eesüjaʼa shapaale paaʼin sutuma jülüjain paaʼin waneepia tü kasa alatakat pümüin jee moto müsia paaʼin süpüshuaʼa tü kasa anasü eekat pümaʼana. Shia anaka süpüla paaʼinrüin tüü: jülüja paaʼin soʼukaiwai apünüinsü kasa paapajatka aaʼu analuʼut nümüin Jeʼwaa. Anuu sünüiki wanee majayülü woutiisaka soʼu 12 suuyase, Abigail sünülia: «Saaʼin tamüin, nia anaʼleeka maʼin Jeʼwaa süpüla waapüin analuʼut nümüin. Niainjachi waapaka amüin analuʼut waneepia saaʼu süpüshuaʼa tü kasa naapakat wamüin», müsü shia. Eesü süsakirüle saaʼin Abigail sünain wanee pütchi saapakat soʼu wanee kaʼi, müsü mayaa: «Putamaale soʼu wanee kaʼi sümaa eein neʼe pümaʼana tü kasa paapakalü aaʼu analuʼut nümüin Jeʼwaa, ¿wainmeetche kasa pümaʼana?». *

PIYAAWATA SAAʼU SÜKA PUKUWAʼIPA PÜMÜIWAʼA

12, 13. ¿Piʼrüichi anamiain maʼin Jeʼwaa pümüin? ¿Jamüsü jülüjainjatka paaʼin nükaaliinjain pia Jeʼwaa?

12 Akaaliinjünüshi David nutuma Jeʼwaa süpüla eejiraain nia sümaa tü alatakat nümüin. Anuujeseʼe nünüiki David: «Jiyaawata saaʼu süka jukuwaʼipa jümüiwaʼa anain Jeʼwaa; anataʼaleeshijaʼa maʼin chi wayuu [...] eʼitaakai naaʼin nünain» (Sal. 34:8TNM). Saashin pütchikat tüü piyaawatüinjatü aaʼu shiimain  anamiain maʼin Jeʼwaa pümüin. Paashajeʼerapa tü Wiwüliakat otta tü karaloʼuta eekat wamaʼana jee puʼunüle sünain tü outkajawaakat, piyaawateerü aaʼu nükaaliinjapuʼuin Jeʼwaa waneinnua aʼyataalii nümüin namaiwajana jee na aʼyataakana nümüin maaʼulu süpüla waneepiain naya nümaa. Shiasaʼa süpüla aleewain maʼin pia nümaa Jeʼwaa, piyaawatüinjatü aaʼu nükaaliinjain pia. ¿Piʼrüichijaʼa anamiain maʼin Jeʼwaa pümüin?

Kojutü pümüin tü piʼyataainkat nutuma Jeʼwaa suluʼu tü nupueulosekat

13 Wainma na anoujashii eʼrakana anamiain maʼin Jeʼwaa namüin. Jamüshiijaʼa wayakana, neenaküin waya Jeʼwaa waneʼewai wakua nünainmüin jee nünainmüin chi Nüchonkai. Müshi Jesuu: «Chi eekai nnojolin eenakuushin nütüma chi Tashikai kajünalakai taya, nnojoleechi antüin tanainmüin» (Juan 6:44). ¿Neenaküinjaʼa pia Jeʼwaa nünainmüin saaʼin pümüin? Eeshijaʼa süpüla pümüin: «Naya neenakaka Jeʼwaa tashi sümaa tei, eekajasaʼa tayakai oʼunüshi neʼe nachiirua». Sotuinjatpejeʼe paaʼin aleewajiraain pia nümaa Jeʼwaa soʼujee paapüin paaʼin nümüin jee woutiisain pia. Anuujeseʼe sünüiki tü Wiwüliakat: «Otta chi eekai shiimüin sünain alin apüla chi Maleiwakai, eʼnnaajünüshi nia nütüma» (1 Cor. 8:3). Kojutü pümüin tü piʼyataainkat nutuma Jeʼwaa suluʼu tü nupueulosekat.

14, 15. ¿Jamüsü katsüinjeetka punoula püküjale pütchi?

14 Eeshi süpüla piʼrüin anamiain maʼin Jeʼwaa pümüin süka yalayalain paaʼin nutuma süpüla püküjain pütchi sümüin wayuu jee namüin na koleejiajiraakana pümaa. Eeshijaʼa mmorüle pia seema aashajawaa namaa na koleejiajiraakana pümaa süka nnojoluin pütüjaain saaʼu jameerüin nanüiki pümüin. Shialeekajaʼa püküjainjachire süchiki tü punoujakalü anain sümüin wayuu eekai jutkatüin. ¿Kasache paaʼinrajatka sülatüle tia pümüin?

15 Jülüjainjatü paaʼin jamüin punoujaka sünüiki tü Wiwüliakat. Jamüsüjaʼa suluʼu jw.org eesü süpüla pikirajaain sünain «Guías de estudio», eesü shia suluʼu kojuya anüikii. Sutuma tia, jülüjeerü paaʼin tü punoujakalü anain, jamüin punoujaka sünain tia otta tü pünüikinjatkat püküjapa pütchi sümüin wayuu. Pütüjaapa saaʼu shiimain tü punoujakalü anain jee yapapa putuma tü pünüikinjatkat, suchunteerü paaʼin aküjaa pütchi nüchiki Jeʼwaa (Jer. 20:8, 9).

16. ¿Kasa paaʼinrajatka süpüla yalayalain paaʼin sünain aküjaa pütchi?

16 Eeshijaʼa ayatüle mmoluin pia püküjapa pütchi sümüin wayuu mayaainjeʼe yapain paala putuma tü pünüikinjatka. Eesü wanee wawala 18 suuyase jee woutiisaka soʼu 13 suuyase, müsü sünüiki: «Tatüjaa aaʼulu shiimain tü tanoujakalü anain, shia isaka tachiki tü tanüikinjatkat süpüla taküjain shia sümüin wayuu». Suuʼulakapajaʼa yootuin shia sümaa wayuu maʼaka yootuin shia sümaa süpüshi. Anuu sooʼomüin sünüiki tia wawalakat: «Na koleejiajiraakana tamaa nnojoishi japülin naashajaapa süchiki tü kasa naaʼinrakat. ‹Tayaka jamüin, meerü tatuma, aashajaweerü taya süchiki tü taaʼinrakat›, tamaka. Meerü tanüiki: ‹Chajatü taya ekirajüin wayuu sünain tü Wiwüliakat aliikainka jee süchikijee...›. Taküja tamusia tü taaʼinrakat. Mayaainjeʼe nnojoluin taashajaamaatüin namaa süchiki tü Wiwüliakat, eeshii na atüjaweekana saaʼu kasain tekirajüin süchiki tü Wiwüliakat. Eesü wainmale tü kasa nasakitkalü anain taya süchiki tü Wiwüliakat.  Sutuma müin sukuwaʼipa tatuma, mapüleesat tamüin aashajawaa namaa jee talatüsü taaʼin sutuma tia».

17. ¿Jamüsü choʼujaaka yalayalain paaʼin püküjapa pütchi süchiki tü punoujakalü anain?

17 Neʼrüle na waneinnua kapülain naya paaʼin sümaa kojutuin naya pümüin, kojuteechi pia namüinya jee kojuteerü namüin tü punoujakalü anain. Jamüsüjaʼa Olivia, wanee wawala 17 ouyase jee woutiisaka jintülüiwaʼaya shia, müsü sünüiki: «Mmotpuʼusu taya seema ‹shiataajaʼa neʼe jülüjaka saaʼin tü Wiwüliakat› tamünüle natuma na waneinnua taashajaale süchiki tü Wiwüliakat». Mapa, suʼwanajaain tü jülüjaka saaʼin süchiki tia. Anuujeseʼe sünüiki: «Wainma maʼin na jimaʼalii jee majayünnüü nnojoliikana atüjaain saaʼu kasain tü nanoujakalü anain na aküjaliikana pütchi nüchiki Jeʼwaa. Wayaʼala neʼe neʼraajaka. Sükajee tü kasa waaʼinrakat noʼupala eeshi süpüla kojutuin jee mojutuin waya namüin. Jamüshiijaʼa japüire waya jee isale wachiki tü wanüikinjatkat waküjapa tü wanoujakalü anain, eeshii süpüla namüin na waneinnua wachiki: ‹nnojoishii talatüin saaʼu tü nanoujakalü anain›. Moju meeria nanüiki wachiki saaʼu nnojoluin yalayalain waaʼin waküjapa pütchi. Eekajasaʼa waküjale süchiki tü wanoujakalü anain sümaa yalayalain waaʼin, kojuteena waya namüin».

AYATAʼAYA PAAʼINRÜIN TÜ KASA PUUNTEETKALÜ ATUMA OʼTTEʼENNAA

18. ¿Kasa paaʼinrajatka süpüla puuntüin oʼtteʼennaa?

18 Watüjaaitpa saaʼu waʼyataainjanain maʼin süpüla wountuin oʼtteʼennaa. Süpüla paaʼinrüin tia, paashajeʼerüinjatü tü Wiwüliakat jee püsakireʼerüinjatü paaʼin sünain tü paashajeʼerakat sünain, oʼuraajüinjachi pia otta jülüjainjatü paaʼin tü kasa naaʼinrakat Jeʼwaa süpüla nükaaliinjain pia. Müle shia putuma, pütüjaajeerü aaʼu shiimain paʼaleewain Jeʼwaa. Akaʼaya shia, suchunteerü maʼin paaʼin aküjaa pütchi süchiki tü punoujakalü anain sümüin wayuu (paashajeʼera Salmo 73:28).

19. ¿Jamüsü anaka maʼin ayatüle paaʼinrüin tü kasa puunteetkalü atuma oʼtteʼennaa?

19 Müsü nünüiki Jesuu: «Chi wayuu eekai tamaweein, anakaja müleka nnojorule naaʼinrüin tü nüchekakat neʼe nümüiwa. Shia anaka aluʼu müleka naaʼinrule waneepia tü nüchekakat Maleiwa nüpüleerua» (Mat. 16:24). Süpülapünaa woushikajaain süchiirua nukuwaʼipa Jesuu, waapüin waaʼin nümüin Jeʼwaa jee woutiisashii waya. Sutuma tia, wainma kasa anasü weʼraka maaʼulu jee kateerü woʼu waneepia paʼaraiisüpa tü mmakat. Müsüjeseʼe ayatüinjatüin paaʼinrüin süpüshuaʼa tü kasa puunteetkalü atuma oʼtteʼennaa.

^ püt. 11 Pütüjeere sooʼomüin, püchajaa suluʼu jw.org eere «Los jóvenes preguntan» sümüin, püchajaweetka tü pütchikat «¿Por qué es importante orar?», otta püdescargaaja eere «Ponlo por escrito» sümüin.