Müshinka Pablo nüchiki Jeʼwaa *: «Nia chi Maleiwa amüliajüikai. Chi amüliajakai waya suʼunnaa müliaa» (2 Corinto 1:3, 4). Saashin tia pütchikat, nia neʼe Maleiwa eeka süpüla akaaliinjain waya suʼunnaa müliaa, jaʼitairü mojuin maʼin tü alatakat wamüin, ayateerü nümülialüin waaʼin chi Washi iipünaajachikai.

Keeʼireere waaʼin nümülialüin waaʼin chi Maleiwakai, eeinjatü wanee kasa waaʼinraka. ¿Nüküjeetche wamüin wanee tottoot kasain ayuulii wanainka nnojorüle waküjüin palajana nümüin kasain alin wanain? Müshinka Amós: «Nnojoishii süpüla nantiraain piamashii wayuu, nnojoliire neenajiraain» (Amós 3:3TNM). Müsüjeseʼe müin sünüiki tü Wiwüliakat wamüin: «Jürütkaa nünainmüin Maleiwa süpüla nürütkaainjachin jünainmüin» (Santiago 4:8).

¿Jamüsü süpüla watüjaain saaʼu nürütkaweein wanainmüin Maleiwa? Süka nüküjüin wamüin kojuyatua nükaaliinjeein maʼin waya (paashajeʼera tü  pütchi süttakat). Jee müsia süka eein na wayuu  nümüliajakana aaʼin paala Maleiwa jee maaʼutpünaa yaa.

Eʼrüshi maʼin nümüliala David, achuntapejeʼe nia kaaliinwaa nümüin Maleiwa. Müshi nia nümüin Maleiwa: «Pükaaliinja maa taya, eʼrüshi maʼin taya tamüliala». ¿Naapüinche Maleiwa tü nünüikikat? Jamüsaʼa. Müshijeseʼe müin nia: «Nükaaliinjain taya, talatüsüjeseʼe taaʼin» (Salmo 28:2, 7TNM).

¿KASA NAAʼINRAKA JESUU SÜPÜLA NÜMÜLIAJÜIN SAAʼIN WAYUU?

Niʼitaain Maleiwa Jesuu süpüla nümüliajüinjatüin saaʼin wayuu, maʼaka naaʼin «na wayuu müliakana aaʼin» otta «na kaamakashiikana» (Isaías 61:1, 2TNM). Shiimain nümüliajüin Jesuu naaʼin napüshuaʼa na shapaakana maʼin aaʼin (Mateo 11:28-30, TNM).

Nümüliajüin Jesuu saaʼin wayuu eekai mojuin saaʼin süka pütchi anasü, kamaneeshi nia namüinya jee niiyajüin na ayuuikana. Müshinka wanee wayuu ajaʼtta atachi nümüin: «Müinka pücheküle, piiyaja taya». Sümülialaaka naaʼin Jesuu naaliin chi ayuuishikai, müshi nia nümüin: «Tacheküin süpüleerua anainjachin pia» (Marcos 1:40, 41). Anashi chi wayuukai nutuma Jesuu.

Mayaainjeʼe nnojoluichipain yaain wamaa chi Nüchonkai Maleiwa süpüla nümülialüin waaʼin, ayatapejeʼe chi Nüshikai amüliajüin saaʼin wayuu eekai müliain saaʼin (2 Corinto 1:3). ¿Kasa nümüliajaka aka waaʼin Maleiwa? Wekirajaa sünain pienchisü kasa nükaaliinjaka anain waya.

  • Tü Wiwüliakat. «Aamasü maʼi wamüin süpüshua tü pütchi ashajünakat paala suluʼu tü karaloukta nüchikimaajatkat Maleiwa [...]. Müleka weʼrüle müliaa, akaaliijünüshii waya sütüma tü pütchikat süpüla süchecherüinjatüin waaʼin [...]. Je müleka süshapajaale waaʼin sünain waʼatapajüin tü naaʼinrüinjateetkat chi Maleiwakai wamüin, katsüinsü waaʼin sütüma tü pütchikat sümaʼinruʼu waʼatapajüin» (Roma 15:4).

  • Chi naaʼinkai. ¿Jamüsü jimataka naaʼin na nikirajüinkana Jesuu süchikijee ouktüin nia? Saashin tü Wiwüliakat, «mmoluwaashii naya neema Jeʼwaa jee nümüliajüin naya nükajee chi naaʼinkai» (Aluwataaushikana 9:31, TNM). Nümüliajüin Maleiwa saaʼin wayuu süpüshuaʼa nükajee chi naaʼinkai, jaʼitairü kasain alatüin namüin.

  • Tü oʼuraajaakat. Müsü tü Wiwüliakat: «Nnojo jüshapataain aaʼin sooʼopünaa wane kasa. [...] Jüküja nümüin tü shapaakat atüma jaaʼin. [...] Müleka masütaajule jia sünain achuntaa nümüin Maleiwa, aapüneerü wane anaa jümüin nütüma. [...] Jutateena waya suulia shapawaa aaʼin je suulia jülüjaa aaʼin kasa mojusü wanaa sümaa anain waya nütüma» (Filipos 4:6, 7).

  • Na wawalayuukana. Eeshii wawalayuu eeka amüliajüin waaʼin. Naashin Pablo, amüliajünüshi nia natuma na nuwalayuukana jee achechennüsü naaʼin suʼunnaa tü müliaa niʼrakat saʼakapünaa shiʼrala wayumüin wayuu nümüin (Colosas 4:11; 1 Tesalónica 3:7).

«¿Shiimainchejeʼe sükaaliinjeenain waya tia?», eesü müle pünüiki. Wekirajaa süchiki tü alatakat namüin na wayuu waashajaainnapakana achiki. Piyaawateerü aaʼu shiimain tü nümakat Maleiwa wanaa sümaa nümüin: «Maʼaka naaʼin wanee wayuu ayataka amüliajünüin sutuma nii, meechia taya sünain amüliajaa jia waneepia» (Isaías 66:13TNM).

^ püt. 3 Jeʼwaa nünülia Maleiwa saashin tü Wiwüliakat.