Naashin Pablo, nnojoleerü nuuʼulaain Jeʼwaa suuʼulakünüin waaʼin süka wanee kasa nnojoleetka wachecherüin atuma waaʼin (1 Cor. 10:13, TNM). ¿Nüneeküinche Jeʼwaa tü ooʼulakünakalü aka waaʼin nütüjaapa saaʼu wounteerüin wachecherüin waaʼin? ¿Shiache nüküjeeka tia Pablo?

Shiimainreje tia, ¿jamüsüje wakuwaʼipa? Wekirajaa sünain tia. Oʼuniraashi naaʼin nüchon wanee wawala. Mojushaatasü maʼin naaʼin chi wawalakai sutuma tia. «¿Nüneeküinche Jeʼwaa tü alatajatkat wamüin? ¿Nütüjaa aaʼuche wachechereʼerüinjatüin waaʼin sülatapa tüü wamüin?», müshi chi wawalakai. Watüjaa aaʼu eein süpüla sülatüin wamüin kasa mojushaatasü maʼin maaʼulu yaa. ¿Anasüche jülüjale waaʼin niain eʼitaain Jeʼwaa wapüleerua süpüshuaʼa tü alatakat wamüin?

Wekirajaale sünain tü sümakat 1 Corinto 10:13, TNM, weʼreerü nnojoluin nüneeküin Jeʼwaa tü ooʼulaküneetkalü aka waaʼin nütüjaapa saaʼu wounteerüin wachecherüin waaʼin. Wekirajaa sünain pienchisü kasa watüjaaka aaʼujee tia.

Nukumajüin Jeʼwaa wayuu süpüla süneeküin süka saaʼin sümüiwaʼa tü saaʼinrajatkat. Nuuʼulaain wayain aneeküin tü kasa waaʼinrajatkat (Deut. 30:19, 20; Jos. 24:15). Shiale waneeküin waaʼinrüin tü anakat nümüin Jeʼwaa, nükaaliinjeena waya (Prov. 16:9). Aluʼujasaʼa waneeküle waaʼinrüin wanee kasa mojusü, eʼreena waya müliaa (Gal. 6:7, TNM). Nialeje aneeküin Jeʼwaa tü ooʼulakünüinjatkalü aka waaʼin, nnojotsüje shiimain nuuʼulaain wayain aneeküin wamüiwaʼa wanee kasa waaʼinrajatka.

Nnojoishii naaʼinmajüin waya Jeʼwaa suulia tü kasa alatalaa makat (Ecl. 9:11). Eesü süpüla sülatalaa sümüin wanee kasa mojusü nümüin wanee wayuu sümaa nnojoluin nüchajaalain shia. Nüküjüin Jesuu ouktüin 18 wayuu sutuma sujutuuin wanee piichi naaʼu. Nnojotpejeʼe nüsirüin Maleiwa tia naashin Jesuu (Luc. 13:1-5). Nnojotsü anain weʼitaale naaʼu Maleiwa niain aneeküin jaralinjachin ouktüin jee jaralinjachin katüin oʼu.

Weeʼiyatüinjatü waneʼewai wakua waneepiainjanale waya nümaa Jeʼwaa. Naashin Satanaa aʼyataashii neʼe waya nümüin Jeʼwaa sutuma naapüin kasa anasü wamüin. Jee nnojoleena waya waneepiain nümaa Jeʼwaa naashin müleka suuʼulakünüle waaʼin süka wainma kasa (Job 1:9-11; 2:4; Alat. Map. 12:10). Naaʼinmajüle waya Jeʼwaa suulia wooʼulakünüin süka kasa mojusü, meerü shiimainyaakai aaʼin tü nümakat Satanaa.

Nüneeküin Jeʼwaa tü nnojotkat keeʼireein naaʼin nütüjaain aaʼu süchiki tü kasa alatajatkat wamüin. Nnojotpejeʼe isain nüchiki nütüjaain saaʼu tia, keeʼireere naaʼin shia, eesü süpüla nütüjaain saaʼu (Isa. 46:10). Süküjüin tü Wiwüliakat eein tü kasa alatajatkat nnojotka nütüjaweein aaʼu (Gén. 18:20, 21; 22:12). Nnojotkaʼa naaʼinrüin tia shia süka aipüralin nia wayuu sümaa lotuin nukuwaʼipa. Jee müsia nuuʼulaain wayain aneeküin wanee kasa wamüiwaʼa, kojutüsü nümüin tia (Deut. 32:4; 2 Cor. 3:17).

Naashin Pablo, nnojoleerü nuuʼulaain Jeʼwaa suuʼulakünüin waaʼin süka wanee kasa kapüleeka atuma wachecherüin waaʼin, ¿jamaluʼulu tia? Tü nüküjakat Pablo shia nükaaliinjeenain waya Jeʼwaa suʼunnaa wooʼulakünüin aaʼin, nnojotsü shiain süpülapünaa tia. Weʼitaale waaʼin nünain Jeʼwaa, nükaaliinjeena waya süpüla wachecherüin waaʼin suʼunnaa weʼrüin wamüliala (Sal. 55:22). Wekirajaa jooluʼu sünain piamasü kasa nüküjaka aaʼujee Pablo nnojoleerüin nuuʼulaain Jeʼwaa suuʼulakünüin waaʼin süka wanee kasa kapüleejeetka wamüin.

Tü palajatkat kasa nümakat aaʼujee Pablo tia shia süka suuʼulakünüin waaʼin süka tü alatakat sümüin wayuu süpüshuaʼa. Tü wainmakalü aaʼujee kasa mojusü yaa mmapaʼa shia süka nuluwataain Satanaa saaʼu. Ayatüinjatia neʼe alatüin wamüin wapüshuaʼa kasa mojusü. Weʼitaale waaʼin sünain nükaaliinjeenain waya Jeʼwaa, wachechereerü waaʼin otta waneepieena waya nümaa (1 Ped. 5:8, 9). Süpülapünaa tü nümakat Pablo suluʼu 1 Corinto 10:13,  aashajaashi nia süchiki tü ooʼulakünakalü aka naaʼin na israeliitakana chaa anoouishii (1 Cor. 10:6-11). Na israeliita eʼitaakana naaʼin nünain Jeʼwaa, nountüin nachecherüin naaʼin. Eekajasaʼa na nnojoliikana aaʼinrüin tia, moonooinsalii naya nümaa otta eʼrüliishii wayumüin.

Tü wanee shia süka pansaain nünüiki Maleiwa wamüin. ¿Suluʼu jamüin? Jülüjale waaʼin tü naaʼinrüitkat Jeʼwaa napüleerua na aʼyataashiikana nümüin, weʼreerü sünain pansaain nünüiki waneepia otta nükaaliinjain na aikana apüla nia jee na oonookana sümaa tü nuluwataakalü anain (Deut. 7:9). Akaʼaya Jeʼwaa, nikeraajüin waneepia tü nümakat (Jos. 23:14). Müsüjeseʼe eein süpüla weʼitaain waaʼin sünain piamasü kasa: palajana, nnojoleerü nuuʼulaain Jeʼwaa suuʼulakünüin waaʼin süka wanee kasa kapüleejeetka wamüin. Piama, niiʼiyateerü wamüin jamüinjatüin wojuʼitia saʼakajee müliaa.

Jeʼwaa nia «chi amüliajakai waya suʼunnaa müliaa».

¿Kaseerü naaʼinraka Jeʼwaa süpüla niiʼiyatüin wamüin jamüinjatüin wojuʼitia saʼakajee müliaa? Nnojotsü kapüleein nümüin Jeʼwaa nüsünneʼerüin woulia tü ooʼulakünakalü aka waaʼin. Nüküjapejeʼe Pablo niiʼiyateerüin Jeʼwaa wamüin jamüinjatüin wojuʼitia saʼakajee müliaa süpüla wountüin wachecherüin waaʼin. Sutuma tia wayaawata aaʼu nükaaliinjeenain waya Jeʼwaa süpüla wountüin wachecherüin waaʼin jee süpüla woonooin waneepia nümaa. Wainma sukuwaʼipa nutuma süpüla nükaaliinjain waya. Wekirajaa sünain waneeirua.

  • Jeʼwaa nia «chi amüliajakai waya suʼunnaa müliaa» (2 Cor. 1:3, 4, TNM). Jutatüsü waaʼin nutuma sümaa anain tü jülüjakat waaʼin sükajee tü Wiwüliakat, nükajee chi naaʼinkai jee chi achepchiee oonookai otta kekiikai maʼin (Mat. 24:45, TNM; Juan 14:16; Roma 15:4).

  • Nuʼunirüin Jeʼwaa wakuwaʼipa nükajee chi naaʼinkai (Juan 14:26). Nutuma chi naaʼinkai Maleiwa sotusü waaʼin tü pütchi suluʼukat tü Wiwüliakat akaaliinjeenaka waya süpüla waneeküin tü anakat süpüla waaʼinrüin.

  • Nükaaliinjain waya Jeʼwaa nakajee na aapiee nümaʼanajeejanakana (Heb. 1:14).

  • Nükaaliinjain waya Jeʼwaa nakajee na wawalayuukana. Natütüleʼerüin waaʼin na wawalayuukana sükajee nanüiki jee sükajee tü naainjakat wapüleerua (Col. 4:11).

¿Kasaka watüjüin sünainjee tü nümakat Pablo suluʼu 1 Corinto 10:13, TNM? Nnojotsü nüneeküin Jeʼwaa tü kasa ooʼulakünüinjatkalü aka waaʼin. Wanee kasa watüjaka shia nükaaliinjeenain waya Jeʼwaa süpüla wachecherüin waaʼin suʼunnaa müliaa weʼitaale waaʼin nünain. Niiʼiyateerü Jeʼwaa wamüin jamüinjatüin wojuʼitia saʼakajee müliaa süpüla waneepiain waya nümaa.