Skip to content

Skip to table of contents

Na aküjaliikana pütchi nüchiki Jeʼwaa

Püneeka wanee anüikii Wayuunaiki

AAPIRIA WAYUU (NAMÜINJATÜ NA WAWALAYUUKANA) Peʼureeroʼu 2017

Ekirajaaneerü anain rewiisütakat tüü aaʼuriiroʼu 3 sünainmüin 30, 2017.

Ekeraajeerü waneepia tü nümakat Jeʼwaa

¿kasa keeʼireetüjütkalia naaʼin Maleiwa süpüleerua wayuu jee tü mmakat? ¿Jamüsü sumojujaaka tia? ¿Jamüsü choʼujaaka naapajiraain nikii Jesuu süpüla shikeraajüin tü keeʼireekat naaʼin Maleiwa?

Aakajinnüshii waya nutuma chi Washikai

Wainma kasa anasü eeka sutuma naapajiraain nikii Jesuu otta sünainpünaasü shiaʼaya tü kasairua yaaka mmapaʼa jee chakat.

Nia Jeʼwaa shikiipüʼükai nupueulose

Kakaliaichi Jeʼwaa sünain aneeka wayuu süpüla shikiipüʼüjanain nupueulose. ¿Jamüsü watüjaaka saaʼu niain aneeküin naya?

¿Jara oʼuniraka tü nupueulosekat Maleiwa maaʼulu yaa?

Nüküjüin Jesuu namüin na nikirajüinkana eeinjachin nia namaa waneepia süntaleepa sükalia sajaʼlajaainjatka oʼu kasakat süpüshuaʼa. ¿Kasa naaʼinraka süpüla nuʼunirüin sukuwaʼipa nupueulose Maleiwa maaʼulu?

LIFE STORY

Anamiashaatashi maʼin Jeʼwaa wamüin

Niʼrüin Douglas otta Mary Guest anamiashaatain maʼin Jeʼwaa namüin soʼu pürekutsoolüin naya Canadá otta soʼu misioneeroin naya Brasil jee Portugal.

Süsakiraka anain wayuu

Naashin Pablo, nnojoleerü nuuʼulaain Jeʼwaa suuʼulakünüin waaʼin süka wanee kasa nnojoleetka wachecherüin atuma waaʼin. ¿Nüneeküinche Jeʼwaa tü ooʼulakünakalü aka waaʼin nütüjaapa saaʼu wounteerüin wachecherüin waaʼin? ¿Shiache nüküjeeka tia Pablo?