«Nnojoishisaʼa taya antüshin süpüla anajiraainjatüin wayuu yaa saaʼu tü mmakat. Antüshi taya süpüla mojujiraainjatüin wayuu maʼaka tü atkaakat süka chajaruuta» (MAT. 10:34, TNM).

JAYEECHI: 123, 128

1, 2. (1) ¿Jarat tü anaa aapünakat wamüin? (2) ¿Jamüsü nnojoyütkalia eein anaa sainküin mmakat süpüshuaʼa? (Piirakaa sümüin tü ayaakuaakat).

KEEʼIREESÜ saaʼin wayuu süpüshuaʼa jimatüinjatüin saaʼin otta nnojoluin shapaain saaʼin. Talatüshii waya saaʼu naapüin Jeʼwaa wamüin tü anaa nümaʼanajeejatkat. Jutatsü waaʼin nutuma, nnojotsü shapaain waaʼin jee nnojotsü jülüjain waaʼin kasa mojusü (Filip. 4:6, 7). Akaʼaya waya, anajiraashii waya nümaa Maleiwa saaʼu waapüin waaʼin nümüin (Roma 5:1).

2 Nnojoyütpejeʼe antüin sükalia tü anaa eeinjatkat nutuma Jeʼwaa sainküin mmakat süpüshuaʼa. Jee müsia joutsü maʼin kasachiki otta wayuu mojulaasü süka sülüʼülüin sükalia sajaʼttajatüin kasaka süpüshuaʼa (2 Tim. 3:1-4). Eejiraashii waya nümaa Satanaa jee sümaa tü alawaa nikirajakalü anain (2 Cor. 10:4, 5). Nayapejeʼe shapaain atuma waaʼin na wapüshi nnojoliikana aʼyataain nümüin Jeʼwaa. Eeshii eekai nemeeʼerainpalain  waya saaʼu tü wanoujakalü anain otta waya mojujiraaka atuma wapüshi naashin. «Nnojoluichipa pia kasajachin wamüin», eeshii eekai namüin wamüin. ¿Kasaka waaʼinrüinjatüin müle waya natuma na wapüshikana? ¿Kasa waaʼinrajatka süpüla ayatüin anain waaʼin nutuma Jeʼwaa?

TÜ WAAʼINRAJATKAT SHIYOUTULE WAPÜSHI WAʼYATAAIN NÜMÜIN JEʼWAA

3, 4. (1) ¿Jamüsü sukuwaʼipa wayuu sümaa süpüshi sutuma tü nikirajakalü anain Jesuu? (2) ¿Kasa kapüleeka maʼin anainjee oushikajawaa süchiirua nukuwaʼipa Jesuu?

3 Nütüjaatüjülia aaʼu Jesuu nnojoluinjatüin anashiin sümüin wayuu süpüshuaʼa tü nikirajakalü anain. Jee nütüjaatüjülia aaʼu yalayalainjatüin naaʼin na nikirajüinkana süka müliainjanain naya atumawaa saaliijee nanoujain nünain. Jaʼitakajeʼe neʼe na napüshikana, mojujiraainjana namaa saaliijee tia. Anuujeseʼe nünüiki Jesuu: «Nnojoishisaʼa taya antüshin süpüla anajiraainjatüin wayuu yaa saaʼu tü mmakat. Antüshi taya süpüla mojujiraainjatüin wayuu maʼaka tü atkaakat süka chajaruuta. Mojujiraainjatü wayuu tatuma. Mojujiraajeechi wayuu nümaa nüshi, mojujiraajeerü wanee wayuu sümaa shii, mojujiraajeerü wanee wayuu sümaa saʼüt. Nayeena paʼünüüwajiraajeenaka nümaa wanee wayuu na nüpüshikana» (Mat. 10:34-36, TNM).

4 ¿Jamaluʼutche nünüiki Jesuu soʼu «nnojoishisaʼa taya antüshin süpüla anajiraainjatüin wayuu» nümüin? Shia keeʼireeka naaʼin natüjaainjatüin aaʼu na wayuukana neʼrüinjanain müliaa saaliijee noushikajaain süchiirua nukuwaʼipa. Nnojotpejeʼe shiain nüchajaain Jesuu mojujiraainjatüin wayuu sümaa süpüshi, shia kachiiruaka naaʼin ekirajaa sünain tü shiimainkat nüchiki Maleiwa (Juan 18:37). Nüküjain Jesuu namüin na nikirajüinkana kapüleʼewalin oushikajawaa süchiirua nukuwaʼipa, shialeekajaʼa nayoutule tü shiimainkat na naʼaleewainkana jee na napüshikana.

5. ¿Kasa alatüitka namüin na nikirajüinkana Jesuu?

5 Naashin Jesuu, ayatüinjana na nikirajüinkana nümaa jaʼitainna neʼrüin namüliala, jaʼitainna müliain naya natuma napüshi (Mat. 10:38). Wainma kasa nalatitka na nikirajüinkana Jesuu süpüla talatüinjachin nia namaa, eeshii nemeeʼerainparale naya napüshi otta ayoutunüshii naya natuma. Wainmaleepejeʼe maʼin tü aapüneetkat namüin suulialeʼeya tü amülouikat natuma (paashajeʼera Marcos 10:29, 30, TNM).

6. ¿Kasa ayatüinjatka waaʼinrüin nayoutule na wapüshikana wapüleerua waʼyataain nümüin Jeʼwaa?

6 Jaʼitairü nayoutuin na wapüshikana wapüleerua waʼyataain nümüin Jeʼwaa, ayatüinjana alin naya wapüla. Nnojoluinjatpejeʼe motuin waaʼin nayainjanain alin maʼin wapüla Jeʼwaa nümaa Jesuu (Mat. 10:37). Soteesü waaʼinya nükataleein waya Satanaa nuulia Jeʼwaa nakajee wapüshi sutuma alin naya wapüla. Wekirajaa sünain tü eekat süpüla sülatüin wamüin otta tü waaʼinrajatkat süpüla eejiraain waya sümaa tia.

MANOUJAINRE PUʼWAYUUSE WANAA PÜMAA

7. ¿Kasa jülüjainjatka naaʼin na wawalayuu manoujainkana aʼwayuuse?

7 Saashin tü Wiwüliakat, eʼreena namüliala na kaʼwayuuseshiikana (1 Cor. 7:28). Alanaʼaleejeeria tü müliaa neʼrakat manoujainre naʼwayuuse wanaa namaa. Shiapajaʼa jülüjainjatüin waaʼin tü jülüjakat naaʼin Maleiwa  müle wakuwaʼipa. Nnojoishii waya akatajiraainjanain otta ooʼulaajiraainjanain suulia waʼwayuuse sutuma nnojoluin shiʼyataweein nümüin Jeʼwaa (1 Cor. 7:12-16). Jaʼitaichi manoujain suʼwayuuse wanee wawala wanaa sümaa, kojutuinjachi nia sümüin süka niain laülaain saaʼu. Akaataajaʼa neʼe chi wawala manoujainkai aʼwayuuse wanaa nümaa, alinjatü shia nüpüla sümaa naaʼinmajüin shia (Éf. 5:22-23, 28-29).

8. ¿Kasa püsakirüinjatka anain paaʼin nüpülajeere puʼwayuuse puulia piʼyataain maʼin nümüin Jeʼwaa?

8 ¿Kasa paaʼinrajatka nüpülajeere puʼwayuuse puulia piʼyataain maʼin nümüin Jeʼwaa? Majatüinka wanee wawala, nüküjain chi suʼwayuusekai sümüin jaralin tü kaʼi sujuʼitajatkalü oʼu sünain aküjaa pütchi. Sülatüle tia pümüin, püsakireʼera paaʼin sünain tüü: «¿Shiache keeʼireeka naaʼin tooʼulaainjatüin suulia aʼwaajaa Jeʼwaa? Nnojorüle shiain tia, ¿eesüche süpüla taaʼinrüin tü nümakat?». Kekiire maʼin pia, nnojoleerü mojujiraain pia nümaa puʼwayuuse (Filip. 4:5, TNM).

9. ¿Kasa saaʼinrajatka wanee wawala manoujainka aʼwayuuse süpüla shikirajüin süchonnii sünain kojutuinjachin nashi namüin?

9 Nnojoire niʼyataain nümüin Jeʼwaa chi puʼwayuusekai, kapüleejeerü pümüin ekirajaa na püchonniikana. Jamüsüjaʼa pia, pikirajüinjana naya süpüla noonooin sümaa pütchikat tüü: «Kojut pütüma püshi otta püi» (Éf. 6:1-3). Nnojorüle naaʼinrüin puʼwayuuse tü sümakat tü Wiwüliakat, ayatüinjachi kojutuin nia pümüin süpüla nashatüin tia na püchonniikana pünainjee. Jülüjeesü paaʼin tü anakat sünain nukuwaʼipa puʼwayuuse otta püküja nümüin talatüin paaʼin sutuma tü kasa anasü naaʼinrakat. Nnojo piyoujüin nia noʼupala na jüchonniikana. Shia anaka aluʼu püküjale nümüin nüneeküinjachin wayuu süka naaʼin nümüiwaʼa niʼyataainjachire nümüin Jeʼwaa. Niʼrüle kojutuin nia natuma na jüchonniikana sutuma pikirajüin naya, eeshijaʼa süpüla nikirajaweein nüchiki Jeʼwaa.

Ayataʼaya pikirajüin na püchonniikana sünain tü Wiwüliakat. (Paashajeʼera tü pütchikat 10).

10. ¿Kasa naaʼinrajatka na wawalayuu manoujainkana aʼwayuuse süpüla nekirajüin nachonnii nüchiki Jeʼwaa?

10 Eesüjaʼa shiale keeʼireein naaʼin suʼwayuuse wanee wawala noʼunuinjanain na  nachonniikana sünain miʼiraa aainjünaka sümüin maleiwayaasüirua jee nekirajaain sünain alawaa. Eetaashii na apülajakana suulia naʼwayuuse nekirajüin nachonnii sünain tü Wiwüliakat. Süchajaapejeʼe sukuwaʼipa tü wawalayuukalüirua süpüla shikirajüin süchonnii (Aluw. 16:1; 2 Tim. 3:14, 15). Jamüshijaʼa nüpülajüle suʼwayuuse wanee wawala suulia shikirajüin na süchonnii joʼuuyüliikana otta sümaain naya sünain tü outkajawaakat, ayatüshii shikirajawalin naya mayaapejeʼe kojutuin sümüin tü nümakat suʼwayuuse. Sükajee tia shikirajeena naya nüchiki Jeʼwaa otta süchiki tü anakat noʼuluʼu (Aluw. 4:19, 20). Nayapejeʼe aneekeenain mapa na tepichikana süka naaʼin namüiwaʼa naʼyataainjanale nümüin Jeʼwaa (Deut. 30:19, 20). *

SHIYOUTULE WAPÜSHI WAPÜLEERUA WAʼYATAAIN NÜMÜIN JEʼWAA

11. ¿Kasa eeka süpüla mojujiraain anainjee na wapüshikana wamaa?

11 Woʼttaiwaʼaya sünain ekirajawaa sünain tü Wiwüliakat namaa na Aküjaliikana Pütchi, eesüjaʼa nnojorüle waküjain shia namüin na wapüshikana. Shiasaʼa katsüinpa wanoula, wayaawata aaʼu choʼujaain waküjain namüin süchiki tü wanoujakalü anain (Mar. 8:38). Eeshiijaʼa mojujiraale wamaa na wapüshikana saaliijee waʼyataain nümüin Jeʼwaa. ¿Kasaka waaʼinrajatüin süpüla ayatüin aleewajiraain waya namaa otta waneepiain waya nümaa Jeʼwaa? Wekirajaa sünain tia.

Wayaawatüle saaʼu tü jülüjakat naaʼin na wapüshikana, mapüleejeerü wamüin aküjaa pütchi namüin

12. ¿Jamüsü nnojotka anain namüin noʼutku na wapüshikana waʼyataain nümüin Jeʼwaa? ¿Kasaka waaʼinrajatüin?

12 Wayaawatüinjatü saaʼu kasain jülüjain naaʼin na wapüshi manoujainkana. Talatüshii maʼin waya watüjaapa saaʼu tü shiimainkat. Eepejeʼe noʼutku na wapüshikana nnojoliika anain amüin tia. Emeejünüshii waya otta waneejatshaana tü iküleesia kaluʼukat waya naashin. Nnojoliinnapa alin naya wapüla süka nnojoluin sünainpünaain waya tü miʼiraa naainjakat naashin. Jee wainmajüsü naaʼin waaʼu saaʼu tü alateetkat wamüin outapa waya. Choʼujaasü wayaawatüin saaʼu tü jülüjakat naaʼin na wapüshikana otta jülüjeesü waaʼin nanüiki süpüla watüjaain saaʼu kasain shapaain atuma naaʼin (Prov. 20:5). Anasü washatüle nukuwaʼipa Pablo, jülüjasü naaʼin sukuwaʼipa wayuu süpüshuaʼa süpüla mapüleeinjatüin nümüin aküjaa nünüiki Maleiwa namüin. Waaʼinrüle tia, eeshii süpüla wekirajüin na wapüshikana sünain tü shiimainkat (1 Cor. 9:19-23).

13. ¿Jamüinjatü sukuwaʼipa wanüiki namüin na wapüshi manoujainkana?

13 Kamaneeinjana waya waashajaapa namaa. Saashin tü Wiwüliakat, kemeʼeriainjatü wanüiki sümüin wayuu süpüshuaʼa (Col. 4:6). Wachunteein nümüin Jeʼwaa chi naaʼinkai süpüla kamaneein otta anamiain waya namüin na wapüshikana waashajaapa namaa. Nnojoishii waya peʼipaainjanain namaa sutuma nnojoluin shiimain  tü nanoujakalü anain. Akaʼaya airuʼurule nanüiki wamüin, anasü washatüle nakuwaʼipa na aluwataaushiikana. Anuu nünüiki Pablo: «Shiʼrüle wayumüin wayuu wamüin, achuntüshii waya wane anaa nümüin chi Maleiwakai saaʼu. Müleka jashichuukale wamüin sünainjee waküjain nüchiki Cristo, wachecherüin waaʼin süpüla. Je müleka mojule sünüiki wamüin wojuuna, anashii waya sümüin» (1 Cor. 4:12, 13).

14. ¿Jamüsü anaka maʼin laülaale waaʼin suʼupala wapüshi?

14 Laülaainjatü waaʼin noʼupala. Shiimain aleewajiraain waya namaa na wapüshikana saaʼujee kamaneein waya namüin waashajaapa namaa. Shiapejeʼe anaʼleein maʼin laülaale waaʼin noʼupala (paashajeʼera 1 Pedro 3:1, 2, 16). Piiʼiyata namüin na püpüshikana sükajee tü pukuwaʼipakat, talatüin naaʼin wayuu sümaa nuʼwayuuse niʼyataale nümüin Jeʼwaa otta sutuma naaʼinrüin tü sümakat tü Wiwüliakat, anasü shipijia nüchonnii nutuma jee anasü naaʼin waneepia. Jaʼitainna nnojoluin naapaain sümaa tü shiimainkat na wapüshikana, talatüshii waya süka anain wakuwaʼipa noʼuluʼu Jeʼwaa.

15. ¿Kasa waaʼinrajatka süpüla nnojoliinjanain waʼülüjiraain namaa na wapüshikana sünainjee tü anoujaakat?

15 Yapatüjülinjatü watuma tü wanüikinjatkat namüin. Jülüjeesü waaʼin tü eekat süpüla jashichin aaʼujee na wapüshikana wamüin otta kasainjatüin waaʼinrüin sülatüle tia (Prov. 12:16, 23). Anuu sünüiki wanee wawala chejeʼewat Australia: «Niyoutapuʼuin maʼin chi taʼüitkai tü shiimainkat. Shiasaʼa süpülapünaa toʼunüin nümaa taʼwayuuse sünain waraita naaʼu, oʼuraajapuʼushii waya süpüla nnojoluinjanain waashichijaain nümüin. Yapapuʼusü watuma tü wanüikinjatkat süpüla waashajaain nümaa süchiki wanee kasa nnojotka mojushiin nümüin. Akaʼaya waya, nnojoipuʼushii kamaʼain waya nümaʼana suulia joo waʼülüjiraain sünainjee tü anoujaakat».

Anasü sotule waaʼin niainjachin waneepiain amaa waya Jeʼwaa noulialeʼeya na wapüshikana

16. ¿Kasa soteeka paaʼin mojujiraale wanee püpüshi pümaa saaliijee punoujain?

16 Eejeetpejeʼe kaʼi mojujiraajeenaka oʼu na wapüshikana wamaa saaliijee wanoujain. Otta eesü mojeerüle waaʼin süka alin naya wapüla sümaa aneein wakuwaʼipa namaa. Sülatüle tia wamüin, anasü sotule waaʼin niainjachin waneepiain amaa waya Jeʼwaa noulialeʼeya na wapüshikana. Waaʼinrüle tia, eesüjaʼa nayaawateerüle saaʼu na wapüshikana choʼujaashaatain nümüin wanee wayuu niʼyataainjachin nümüin Jeʼwaa. Nnojoishii süpüla wapüleeruain naaʼin süpüla naʼyataainjanain nümüin Jeʼwaa. Aneesü neʼe wakuwaʼipa noʼupala süpüla neʼrüinjatüin anain maʼin aaʼinraa tü nümakat Jeʼwaa. Nuuʼulaain naya Jeʼwaa süpüla naneeküin süka naaʼin namüiwaʼa naʼyataainjanale nümüin maʼaka nuuʼulaain waya waneeküin tia süka waaʼin wamüiwaʼa (Isa. 48:17, 18).

NOOʼULAALE SUULIA AʼYATAWAA NÜMÜIN JEʼWAA

17, 18. ¿Kasa waaʼinrajatka mojule waaʼin nüchiirua wanee wapüshi ooʼulaakai suulia aʼyatawaa nümüin Jeʼwaa?

17 Aishaatasü maʼin wamüin nujuʼitinnüle wanee wapüshi jee nuuʼulaale suulia  aʼyatawaa nümüin Jeʼwaa. Müsü süsotünakai waaʼin süka chajaruuta. ¿Kasaka waaʼinrüinjatüin süpüla wachecherüin waaʼin?

18 Jülüjeesü waaʼin waneepia tü waʼyataainkat nümüin Jeʼwaa. Ayatüinjatü wakatsüinjüin wanoula sükajee waashajeʼerüin tü Wiwüliakat, wekirajaain sünain tü pütchi ekirajünakalü sünain tü outkajawaakat, waneepiain waya sünain tü outkajawaakat, waküjain pütchi otta wachuntuin nümüin Jeʼwaa süpüla katsüinjatüin waaʼin nutuma (Jud. 20, 21). ¿Kasaka waaʼinrüinjatüin ayatüle mojuin waaʼin? Ayataʼaya jülüjain waaʼin tü waʼyataainkat nümüin Jeʼwaa, wachechera sünain tia. Sükajee tia, nnojoleerü jülüjain waaʼin kasa mojusü jee nnojoleerü mojuin waaʼin. Soto waaʼin tü alatakat nümüin chi ashajakai Salmo 73. Shapaasü maʼin naaʼin sutuma nnojoluin anain tü jülüjakat naaʼin. Shiasaʼa jülüjapa naaʼin tü niʼyataainkat nümüin Jeʼwaa nunoutuin nukuwaʼipa, anasü tü jülüjakat naaʼin (Sal. 73:16, 17). Akaʼaya neʼe wayakana, aneerü waaʼin waaʼinrüle tia.

19. ¿Kasa waaʼinrajatka sutuma kojutuin wamüin nüchiaaya Jeʼwaa?

19 Kojuta wamüin nüchiaaya Jeʼwaa. Shiimain nnojoluin talatüin waaʼin nujuʼitinnaiwaʼaya wanee wapüshi, eepejeʼe kasa anasü sünainjee tia. Jaʼitakajeʼe neʼe chi ojuʼitinnüshikai, eʼrüshi kasa anasü sünainjee (paashajeʼera Hebreokana 12:11). Oonooinjana waya sümaa tü nümakat Jeʼwaa sünain wakatalaainjanain noulia na ojuʼitinnakana (1 Cor. 5:11-13). Akatalaainjana waya noulia na wapüshi ojuʼitinnakana jaʼitairü kapüleein wamüin aaʼinraa tia. Nnojoishii waya yootuinjanain namaa süchiki kasa eekai eein suluʼupünaa teleepono, mensaaje, karaloʼuta, correo jee suluʼupünaa redes sociales.

Ayatüshii waʼatapajüin naleʼejüin nachikuaʼa na ooʼulaakana suulia aʼyatawaa nümüin Jeʼwaa

20. ¿Kasa ayatüinjatka waʼatapajüin?

20 Ayataʼaya waʼatapajüin naleʼejüin nachikuaʼa. Süka aipüraliin waya wayuu, ayatüshii waʼatapajüin naleʼejüin nachikuaʼa na ooʼulaakana suulia aʼyatawaa nümüin Jeʼwaa (1 Cor. 13:7). Weʼrüle müin sunoutaakai aaʼin nukuwaʼipa wanee wapüshi eekai nujuʼitinnüin paala, achunteeshii waya nümüin Jeʼwaa süpüla sütanalüin naaʼin wanee pütchi suluʼujee tü Wiwüliakat süpüla nüleʼejüin nüchikuaʼa (Isa. 44:22).

21. ¿Kasa paaʼinrajatka mojujiraale püpüshi pümaa saaliijee puushikajaain süchiirua nukuwaʼipa Jesuu?

21 Naashin Jesuu, nia alinjachika maʼin wapüla suulialeʼeya wayuu süpüshuaʼa. Nütüjaa aaʼu Jesuu yalayalainjatüin naaʼin na nikirajüinkana süpüla waneepiain naya nümaa Jeʼwaa jaʼitairü nayoutuin na napüshikana napüleerua nanoujainjanain. Mojujiraale püpüshi pümaa saaliijee puushikajaain süchiirua nukuwaʼipa Jesuu, puchunta kaaliinwaa nümüin Jeʼwaa süpüla püchecherüin paaʼin (Isa. 41:10, 13). Soteesü paaʼin talatüin naaʼin Jeʼwaa otta müshia Jesuu sutuma waneepiain pia namaa otta aneerü pukuwaʼipa natuma saaʼujee tia.

^ püt. 10 Pütüjeere sooʼomüin süchiki sukuwaʼipa nekirajia na tepichikana manoujainre puʼwayuuse, paashajeʼera «Preguntas de los lectores» suluʼu Aapiria Wayuu ojuʼitaka akoosütoʼu 15 soʼu 2002 (alijunaikiruʼusü).