Skip to content

Skip to table of contents

Na aküjaliikana pütchi nüchiki Jeʼwaa

Püneeka wanee anüikii Wayuunaiki

AAPIRIA WAYUU (NAMÜINJATÜ NA WAWALAYUUKANA) Oʼutuupüroʼu 2017

Ekirajaaneerü anain rewiisütakat tüü nowienpüroʼu 27 sünainmüin tisienpüroʼu 24, 2017.

Waaʼinra tü kasa anasükat napüleerua süka shiimain alin naya wapüla

¿Kasa waaʼinrajatka shiimainre alin wapüla wayuu?

Eesü mojujirawaa sünainjee tü shiimainkat

¿Kasa wayu tü chajaruuta naashajaakalü achiki Jesuu? ¿Jamüsü sünainpünaaka pukuwaʼipa tia nümakat?

Tü watüjakat sünainjee tü niʼrakat Zacarías

Wanee rooyo waawataka iipünaa, wanee jierü juʼttusü suluʼu wanee cesta otta piamasü jieyuu waawataka iipünaapünaa otta müsü sütüna maʼaka sütüna cigüeña. ¿Kasapülajatche niiʼiyataka Maleiwa tia nümüin Zacarías?

Aaʼinmajünüshii waya sutuma pienchisü kareeta otta wanee kotse

Piamasü uuchi cobre, kareeta yapaka süpüla atkawaa otta wanee laülaashi napüleerua na sacerdootekana aneekünaka süpüla aluwatawaa. ¿Kasa wayu natüjaaka aaʼu na aʼyataashiikana nümüin Maleiwa maaʼulu sutuma tü mekiisatkat kasa niʼraka Zacarías?

LIFE STORY

Anashii waya nutuma Jeʼwaa waaʼinrüle tü nuluwataakalü anain

Soʼu 1952, oʼunusü Olive Matthews nümaa chi suʼwayuusekai uuchimüin sünain Irlanda süka najütünüin süpüla pürekutsooliin naya chamüin. ¿Jamaka nakuwaʼipa nutuma Jeʼwaa?

Sutuma wanee kasa anasü aainjünaka nüpüleerua

¿Jamüsü watüjaaka saaʼu kamalainjeerüin nümüin wanee wayuu tü sümakat tü Wiwüliakat waaʼinrüle kasa anasü nüpüleerua?

¿Pütüjaa aaʼu tüü?

¿Jamüsü mojuka naashin Jesuu nüpansaajüle nünüiki wanee wayuu pejeewa?