¿JAMÜSÜ SAAʼIN PÜMÜIN?

Wainmainna wayuu aashajeʼerakana suluʼu tü karalouktakat Apocalipsis nachiki na pienchishiikana amaajuna. Eeshii eekai nayoʼujaain aaʼin otta eeshii eekai nnojoluin natüjaain jamaluʼuluin tia. Anuu sünüiki tü Wiwüliakat:

«Anataʼaleeshijaʼa maʼi chi wayuu eekai naashajeʼerüin sümüin tü wayuukolüirua tü anuu tashajüin achiki suluʼu tü karalouktakat. Je anataʼaleeshijaʼa maʼi napüshua na oonookana sümaa tü pütchi naapakat» (Alateetkat Mapeena [Apocalipsis] 1:3).

Süküjüin rewiisütakat tüü eein süpüla weʼrüin kasa anasü sutuma noʼoyolijeʼerüin neʼejena na pienchishiikana amaajuna.