• JUYA JEMEIKA OʼU NIA: 1974

  • NUUMAINKA: REPÚBLICA DEMOCRÁTICA ALEMANA

  • TÜ NAAʼINRAPUʼUKAT: NNOJOIPUʼUSHI ANOUJAIN NÜNAIN MALEIWA

TAKUWAʼIPAPUʼUKA

Joʼuushi taya suluʼu pueuloko Sajonia, chaa República Democrática de Alemania (RDA). Aleewajiraashii waya wapüshuaʼa chaa tepialuʼu otta nikirajüin taya chi tashikai sümaa tü teikat süpüla wayuuinjachin anamiaa taya. Tü kanüliakat RDA, shiapuʼusü wanee mma comunista. Müsüjeseʼe mojutuin sümüin wayuu chaa Sajonia tü anoujaakat. Jamüshijaʼa tayakai, nnojotsü tanoujain eein chi Maleiwakai. Piama kasa sunoujaka anain wayuu soʼu tia: ateísmo otta comunismo. Shia neʼe teʼraka tia tantaleepa suluʼu 18 touyase.

Kamalainpuʼusü tamüin tü comunismokot süka anain tamüin wanaawain wayuu süpüshuaʼa. Süpüla nnojoluin eein wayuu eekai washirüin otta eekai maʼletsein, eitajünajatü suwashirüin tü mmakat sümüin wayuu süpüshuaʼa otta wanaawainjatü nakaaluʼu, mapuʼushi taya. Tekerotoko suluʼu wanee organización namüinjatka na jimaʼalii kachiiruakana aaʼin tü comunismokot. Soʼu 14 touyase, aʼyataashi maʼin taya sünain wanee proyecto süpülajatka nnojoluin sumojujunüin tü mmakat. Sutuma tia, talatüshii maʼin tamaa na aʼyataakana laülaapialuʼu suluʼu tü mmakalü Aue. Eeka nasülajüin tamüin saaʼu tia. Mayaapejeʼe tepichin maʼin taya soʼu tia, wainma na poliitiko teʼraajakana chaa RDA. Tasaʼwatüin tü keeʼireekat taaʼin otta wayuuinjachiaa taya kojutüshi taaʼinruʼu.

Suʼwanajaʼalaa sümaka tü takuwaʼipakat. Soʼu 1989, ojunnajeʼennüsü süsepü tü pueulokot Berlín. Jee ajaʼlajeʼennüshii na comunista chajanakana wüinpümüin sünain Europa. Tatüjaa aaʼu mapa, wainmain kasa mojusü naaʼinraka na comunistakana. Jamüshiijaʼa naya, mojutsalii namüin na nnojoliikana namaain. Müsü alawaayaakai tia saaʼin tamüin süka nekirajapuʼuin sünain wanaawain wayuu süpüshuaʼa namüin. Alawaa neʼe tü namakat. Shapaasü taaʼin sutuma tü alatakat.

Nnojotsü kasajatüin tamüin tü comunismokot soʼu tia. Shia jülüjaka taaʼin tü muusikakat otta epintajaa. Tekerotoko eere shikirajünüin wayuu sünain eeʼirajaa süpüla tekerotuin mapa suluʼu tü eʼiküleekat miyoʼu. Amojujaasü tü takuwaʼipa soʼujee tia süka shiain jülüjain taaʼin tü emiʼijaakat. Jieyuumaashi taya waneepia, kojuyasü tamüraajüin. Ayatapajaʼa shapaain taaʼin, nnojoishi talatüin taya sutuma tü taaʼinrakat. Atüjaana aaʼu tia  sutuma tü kasa tepintajakat. «¿Jameetche takuwaʼipa mapa? ¿Kasapülajaiche eeka taya yaa mmapaʼa?», maa müshi taya.

Tatüjaapa saaʼu tia, ponusü maʼin taaʼin. Soʼu wanee kaʼi chajaikalü oʼu taya eere tekirajaain sünain muusika, yootushi taya namaa kojuyashii takonpanyetse. Yootushii waya süchiki tü alatajatkat mapeena. Eejatü wanee aküjat pütchi nüchiki Jeʼwaa waʼaka, Mandy * sünülia. «Andreas, pütüjaweere saaʼu tü alatajatkat mapeena, anashi pikirajaale sünain tü sümakat tü Wiwüliakat süchiki tia», müsü sünüiki tamüin.

Wainmajüsü taaʼin soʼu tia, tatüjaweepejeʼe saaʼu tü sümakat tü Wiwüliakat. «Paashajeʼera Daniel kapiitulo 2», müsü Mandy tamüin. Ponoshootosü taaʼin tü taashajeʼerakat. Aashajaasü tia süchiki waneirua aluwataaya miyoʼuyuu, ayatayülia sünainpünaain sukuwaʼipa wayuu maaʼulu tia aluwataayakalüirua. Süchikijee, saashajeʼeraka waneirua wetsiikulo aashajaaka süchiki tü alatajatkat mapeena. Tatüjaaka saaʼu tü tasakirapuʼukalü anain. «¿Jaraika kashajiralain tia? ¿Jarai atüjaaka maʼin saaʼu tü alatajatkat mapeena? ¿Shiimainchejeʼe eein chi Maleiwakai?», tamaka.

SUNOUTEʼERÜIN TAKUWAʼIPA TÜ WIWÜLIAKAT

Teʼraajaka Horst sümaa Angelika sutuma Mandy, aküjalii naya pütchi nüchiki Jeʼwaa otta kasaatshii naya. Nekirajüin taya sünain tü Wiwüliakat. Teʼraka nayain neʼe na Aküjaliikana Pütchi achuntaka nünülia Maleiwa sümaa naküjain shia sümüin wayuu (Salmo 83:18; Mateo 6:9, TNM). Tekirajaa anainrü eein süpüla katüin soʼu wayuu waneepia nutuma Jeʼwaa paʼaraiisüpa tü Mmakat. «Ajaʼlajeʼennüinjana na mojulaashiikana, akanasaʼa na eʼitaakana naaʼin nünain Jeʼwaa namüinjatü tü mmakat», müsü Salmo 37:9. Talatüshi maʼin taya tatüjaapa saaʼu eein süpüla katüin noʼu waneepia na wayuukana napüshuaʼa naaʼinrüle tü nümakat Jeʼwaa.

Kapüleepünaasü tamüin tanouteʼerüin takuwaʼipa otta taaʼinrüin tü sümakat tü Wiwüliakat. Yaletaa aaʼinchi taya sutuma anain taʼyataain. Aʼyataapuʼushi taya sünain muusika otta epintajaa. Jieyuuyui taya otta kapüleesü tamüin tooʼulaainjachin suulia tia. Akaijasaʼa nnojoluin kaashichijaaralüin Jeʼwaa, amüliajüi nia otta nükaaliinjain na aaʼinrakana tü sümakat tü Wiwüliakat jaʼitairü kapüleein namüin.

Shiapuʼusü kachiiruaka taaʼin tü comunismokot otta tü ateísmokot tantaleepa suluʼu 18 touyase. Anoutaasü takuwaʼipa shiʼipaʼaya tekirajaain sünain tü Wiwüliakat. Talatüichipa taya otta nnojoluitpa shapaain maʼin taaʼin saaʼu tü alatajatkat mapeena. Woutiisashi taya soʼu 1993 otta kasaatshi taya sümaa Tabitha soʼu juyaka 2000, kamalainshaatasü sümüin aʼyatawaa nümüin Jeʼwaa. Akatatshii waya kaʼi waneepia süpüla wekirajüin wayuu sünain tü Wiwüliakat. Wainma na kachiiruapuʼukana aaʼin tü comunismokot jee tü ateísmokot maʼaka taaʼin tayakai tamaiwa. Talatüshi maʼin taya süka tekirajüin naya sünain nukuwaʼipa Jeʼwaa.

TÜ KASA ANASÜ TEʼRAKAT

Namaapa taya na aküjaliikana pütchi nüchiki Jeʼwaa, ayoʼujaasü naaʼin chi tashikai sümaa tü teikat. Neʼrapajaʼa anain maʼin takuwaʼipa maaʼulu. Talatüshi maʼin taya sutuma nekirajaain sünain tü Wiwüliakat sümaa noutkajaʼawaliin namaa na Aküjaliikana Pütchi.

Taaʼinrüin sümaa Tabitha tü sümakat tü Wiwüliakat namüin na kasaatshiikana jee talatüshii waya sutuma waaʼinrüin tia. Jamüshiijaʼa waya, aijiraashii maʼin sutuma kojutuin wamüin sukuwaʼipa kaʼwayuusee (Hebreokana 13:4).

Nnojoluitpa shapaain taaʼin saaʼu takuwaʼipa jee saaʼu tü alatajatkat mapeena. Naʼakashi taya na tawalayuukana sünain anoujaa, aleewajiraashii waya wapüshuaʼa sümaa paaʼinwain waya. Nnojoishi jaralüin alatüin ojut, wanaawashii waya wapüshuaʼa. Shiaʼaya maʼin keeʼireepuʼuka taaʼin tia.

^ püt. 12 Nnojotsü shiain tü sünülia shiimainsükat.