Skip to content

Skip to secondary menu

Skip to table of contents

Na aküjaliikana pütchi nüchiki Jeʼwaa

Wayuunaiki

Aapiria Wayuu  |  Nuum. 5 2017

 PÜTCHI SÜNAINKA SÜTA TÜ REWIISÜTAKAT | ¿JAMÜSÜ SÜNÜIKI TÜ WIWÜLIAKAT NACHIKI NA AAPIEEKANA?

¿Eeshiiche süpüla naaʼinrüin wanee kasa wamüin na aapieekana?

¿Eeshiiche süpüla naaʼinrüin wanee kasa wamüin na aapieekana?

Rimiinkoʼu aliika oʼunushi Kenneth sümaa Filomena sünain ekirajaa sünain tü Wiwüliakat wanee wayuu sümaa nuʼwayuuse. Chajatü tia suluʼu tü mmakat Curazao.

«Süttüsü wapüla tü piichikat otta nnojotsü weʼrüin tü neʼejenakat. ‹Anainjaʼa tayamaajüle naya›, tamaka. Tayamaajaka nuʼwayuuse chi tekirajüinkai», müshi Kenneth.

Asoutusü tü wayuukot sümaa süküjain nümüin Kenneth niʼyataain chi suʼwayuusekai. Sütüjaapa saaʼu yalajachin Kenneth sümaa Filomena soʼuluʼu shipia, sujutalüin puettoʼukot napüleerua.

Jaʼyasü saaʼu tia wayuukot shiʼyalajüsüin paala napülapünaa. Jee wanaa sümaa nuʼuraajüin Kennet süpüla nekirajaain sümaa, aʼyalajüsü shia süchikuaʼa. «¿Jamüsü piʼyalajaka?», namaka sümüin tü wayuukot.

Saashin tia wayuukot, wanaa sümaa niyamaajüin shia Kenneth, ashajüsü shia wanee karaloʼuta nümüin chi suʼwayuusekai süpüla süpütaain nüpüla, süka jamüin, suʼuniraainjatüin saaʼin. Mojuwaisü saaʼin waneepia. Naashajeʼeraka sümüin waneirua wetsiikulo suluʼujeejatü tü Wiwüliakat süpüla natütüleʼerüin saaʼin. Shiyaawajaaka tü wayuukot suulia tü saaʼinrüinjatiaakat.

«Waapüin analuʼut nümüin Jeʼwaa saaʼu wayain niʼitaain süpüla akaaliinjaa tia wayuukot. * Jee müsia saaʼu niʼitaain suluʼu waaʼin nükajee wanee aapiee jee nükajee chi naaʼinkai süpüla wayamaajüin shia», müshi Kenneth.

¿Shiimainchejeʼe nükaaliinjain naya Maleiwa nükajee wanee aapiee jee shiale nükajee chi naaʼinkai? ¿Natüjaataapa saaʼu tü saaʼinrüinjatiaakat tia wayuukot makaʼa nayamaajüin shia?

Nnojotsü watüjaain saaʼu tia. Watüjaapejeʼe saaʼu nükaaliinjain Maleiwa wayuu sünain tü sunoulakat nakajee na aapieekana. Jamüsüjaʼa sümaiwa, eejachi wanee anoujashi Felipe nünülia, ajütünüshi nia nutuma wanee aapiee nünainmüin wanee wayuu chejeʼewai Etiopía. Nükaaliinjainjachi nia sünain ayaawataa saaʼu nünüiki Maleiwa (Aluwataaushikana 8:26-31).

Kojuyasü iküleesia eere shikirajünüin wayuu eein na meʼrujusaliikana. Anamiaa noʼutku naya meʼrujusaliikana naashin, naaʼinrüin tü keeʼireekat naaʼin Maleiwa otta nakaaliinjain wayuu. Wainma wayuu anoujakana sünain eein na aapieekana otta sünainpünaain naya sukuwaʼipa wayuu. Eetaashii na nnojoliikana anoujainya.

¿Shiimainchejeʼe eein na aapieekana? ¿Jamüsü süpüla watüjaain saaʼu tü shiimainkat nachiki? ¿Jamakuwaʼipalii süpüla eeinjanain naya? ¿Eeshiiche süpüla naaʼinrüin wanee kasa sümüin wayuu? Wekirajaa sünain tia.

^ püt. 8 Jeʼwaa nünülia Maleiwa saashin tü Wiwüliakat (Salmo 83:18).