• JUYA JEMEIKA OʼU SHIA: 1964

  • SUUMAINKA: INGLATERRA

  • TÜ SAAʼINRAPUʼUKAT: KACHONSÜ SÜMAA JINTULUIN SHIA OTTA MALAÜLEʼERÜINSAT SAAʼIN

TAKUWAʼIPAPUʼUKA:

Chajatü taya joʼuuin Paddington (Inglaterra), wainma maʼin wayuu suluʼu tia mmakat. Kepiapuʼusü taya sümaa maama otta apünüinsü tawalayuu. Eeshi wamaale chi washikai jee eeshi machikipünaale nia sutuma tü awariantakat, asüishaana maʼin.

Jintuluiwaʼaya taya, shikirajüin taya maama sünain oʼuraajaa aipaʼawai. Eejatü wanee Wiwülia joʼuuchon tamaʼana, kaluʼusü tü salmokalüirua otta teeʼirajapuʼuin shia. Soʼu wanee kaʼi, taashajeʼerüin suluʼu wanee karaloukta wanee pütchi makat mayaa: «Eejeerü wanee kaʼi eere nnojoleerüin süchijiraain wayuu». Sutuma jülüjain taaʼin tia pütchikat, jiwaʼatüsü taaʼin saʼwai, nnojotsü atunkeein taya. Jülüjasü taaʼin waneepia jameerüin takuwaʼipa watta kaʼi. «¿Aleinjanache waya suluʼu müin wakuwaʼipa? ¿Kasapülajatche kataka toʼu?», mapuʼusü taya. Nnojotsü taya oukteein.

Shiasaʼa mapa, tatüjawee aaʼu tü sünainpünaakat ouutsü. Tachajaaka sukuwaʼipa süpüla yootuin taya sümaa tü ouktüsükalüirua; chapuʼusü taya amuuyuupaʼa namaa na takonpanyeetsekana sünain koleejia otta anajapuʼushii waya peliikula yolujaamaajatü. Mayaapejeʼe mmoluin taya seema tia, kamalainpuʼusü tamüin.

Poloopa juya taya, amojujaasü takuwaʼipa. Kiʼrasü taya sünain akaijaa yüi. Mapa, akaijüsü taya mariwaana. Asaasü taya yootshi wanaa sümaa 11 touyase. Mayaainjeʼe mejeʼejülüin shia tamüin, kamalainpuʼusü tamüin tepeʼrüin. Kamalainpuʼusü tamüin aapajaa muusika otta ayonnajaa. Aʼluwataapuʼusü taya tepialuʼujee süpüla toʼunüin sünain miʼiraa otta aleʼejüsü taya wattachon ojuunaa. Nnojotpuʼusü taya oʼunüin koleejialuʼu sutuma tatunkeein maʼin. Shiasaʼa toʼunule, asawaisü taya sujutaapa wanee clase.

Talüʼütpa süpüla tajaʼttirüin tü koleejiaakat, mojusü tü tanootainkat. Jashichika maama tamüin sutuma mojuin maʼin tü takuwaʼipakat. Aʼülüjiraashii waya suluʼujee tia, toʼunaka tepialuʼujee. Kepiasü taya nümaa Tony, chi tamüraajüinkai. Niapuʼushi wanee rastafari. Kaʼruwaraipuʼushi nia, oikkaapuʼushi nia droga otta eʼnnaajünapuʼushi sünain mojulaain. Kachonsü taya wanaa sümaa 16 touyase.

 SUNOUKTEʼERÜIN TAKUWAʼIPA TÜ WIWÜLIAKAT

Chajana teʼraajüin na aküjüliikana pütchi nüchiki Jeʼwaa suluʼu wanee piichi napülajatka na jieyuu epijakana nachonnii namüiwaʼa. Chajatü taya kepiain nümaa chi tachonchonkai sutuma tü gobiernokot. Chaʼwaisü piamasü jieyuu aküjülii pütchi nüchiki Jeʼwaa sünain ekirajaa waneeinnua jieyuu chajanakana kepiain. Arütkaasü taya eejanale nekirajüin na jieyuukana, taaʼinrüin tia shiiʼiree tamüin namüin alawaain tü namakat. Naküjaka tamüin süka tü Wiwüliakat süpüshuaʼa tü tasakitkalü anain naya. Kamaneeshii naya tamüin sünain aküjaa otta mapüleesat nanüiki. Kamalainsü tamüin tü nakuwaʼipakat. Müsüjeseʼe tekirajaain sünain tü Wiwüliakat namaa.

Tekirajaa anainrü wanee kasa suluʼujee tü Wiwüliakat anoukteʼeraka takuwaʼipa. Jintuluiwaʼaya taya, mmotsü taya seema ouktaa. Tekirajaaka sünain tü nümakat Jesuu süchiki nasoʼiraainjanain aaʼin na ouktüshiikana (Juan 5:28, 29). Tekirajaa anainrü jülüjain taya naaʼin Maleiwa (1 Pedro 5:7). Antüsü suluʼu taaʼin tü sümakat Jeremías 29:11: «Tatüjaa aaʼu tü taainjüinjatkat jüpüleerua, nnojoleena jia müliain aaʼin. Taapeerü wanee anaa jümüin otta aneerü jukuwaʼipa tatuma watta kaʼi». Teʼitaain taaʼin sünain eein süpüla katüin toʼu waneepia suluʼu tü Paʼaraiisükat yaa Mmapaʼa (Salmo 37:29).

Kamaneeshii maʼin tamüin na aküjüliikana pütchi nüchiki Jeʼwaa. Soʼu palajatka takua eere noutkajaain, anashaatasü tamüin, teʼrüin sünain kamaneein naya napüshuaʼa (Juan 13:34, 35). Naatajatshaana nakuwaʼipa noulia na suluʼukana tü wanee iküleesiakalüirua. Nnojotsü nayoujüin taya saaʼu takuwaʼipa, aisü taya napüla, jülüjasü taya naaʼin otta nakaaliinjain taya. Maaʼatsü neʼe naʼakakai taya watta naalii tapüshi.

Sutuma tekirajaain sünain tü Wiwüliakat, tayaawata aaʼu tanoukteʼerüinjatüin takuwaʼipa süpüla pansaain shia sümaa tü nüchekakat Maleiwa tapüleerua. Kapüleepuʼusü tamüin tooʼulaain suulia akaijaa yüi. Eesü takaijeere maʼin mariwaana sutuma tü muusika taapajapuʼukat, tooʼulaain tia mapa. Nnojotsü taya oʼunüin sünain miʼiraa jee oyonnojoo süka tatüjaain aaʼu süseejeerüin taaʼin. Akatalaasü taya noulia na taʼaleewainpuʼukana, naya kamaakana taya na anakana süpüla taʼaleewain (Proverbios 13:20).

Soʼutpünaa tia, ekirajünüshi Tony natuma na aküjüliikana pütchi nüchiki Jeʼwaa. Sutuma süküjünüin nümüin sükajee tü Wiwüliakat tü nütüjaweekalü aaʼu, niyaawata aaʼu shiimain tü ekirajünakalü anain nia. Nunoukteʼerüin nukuwaʼipa Tony. Ooʼulaashi nia suulia namaatalawaa wayuu mojulaashii, ooʼulaashi nia suulia aʼluwajaa jee suulia akaijaa mariwaana. Shiasaʼa süpüla anaʼleeinjatüin nukuwaʼipa noʼuluʼu Jeʼwaa, kasaatshi nia tamaa soʼu 1982. Shia keeʼireeka waaʼin aaʼinraa tü nüchekakat Jeʼwaa wapüleerua otta anainjatüin nipijia chi wachonkai.

«Nnojoluitpa jiwaʼatüin taaʼin sutuma tü alatajatkat mapeena jee sutuma tü ouktaakat»

Taashajeʼerapuʼuin nachiki na wayuu mapuʼukana aka takuwaʼipa. Taashajeʼerapuʼuin tia suluʼu tü rewiisütakat Aapiria Wayuu otta Despertad. * Atütülaasü taaʼin sutuma tü taashajeʼerakat nachiki naya wayuukana. Jee müsia, katsüinsü taaʼin sutuma süpüla ayatüin tanoukteʼerüin takuwaʼipa. Achuntapuʼusü taya nümüin Jeʼwaa süpüla nnojoluin nukulajaain aaʼin tamaa. Woutiisasü taya nümaa Tony soʼu 1982 süpüla waküjüliinjanain pütchi nüchiki Jeʼwaa.

TÜ KASA ANASÜ TEʼRAKAT

Anasü takuwaʼipa süka taʼaleewajaain nümaa Jeʼwaa. Tony otta müsia tayakat, weʼrüirü nükaaliinjain waya Jeʼwaa suʼunnaa weʼrüin wamüliala. Kiʼrainna waya sünain weʼitaain waaʼin nünain Jeʼwaa suʼunnaa weʼrüin müliaa otta weʼrüin naaʼinmajüin wapüshi (Salmo 55:22).

Talatüshii maʼin waya süka wakaaliinjain chi wachonkai otta müsia tü wachonkat süpüla naʼaleewajaain nümaa Jeʼwaa. Jee talatüsü maʼin taaʼin süka teʼrüin neʼraajüin Jeʼwaa na taikkeyuukana.

Nnojoluitpa jiwaʼatüin taaʼin sutuma tü alatajatkat mapeena jee sutuma tü ouktaakat. Maaʼulu yaa, kupaashii maʼin waya nümaa Tony, alapalaashii waya naaʼu na wawalayuukana sünain anoujaa, waaʼinrüin tia semaanawai. Waaʼinrüin tia süpüla watütüleʼerüin naaʼin. Jee wekirajüin wayuu sünain eein süpüla katüin noʼu waneepia neʼitaale naaʼin nünain Jesuu.

^ püt. 18 Nakumajala na aküjüliikana pütchi nüchiki Jeʼwaa.