¿Jamüshiiche eeka wayuu akulajaakana aaʼin sünain aashajeʼeraa tü Wiwüliakat? ¿Jamüshii eeka na kamalainkana amüin shia? Shia sutuma tü pütchi naneekakat süpüla naashajeʼerüin. Wekirajaa sünain tü anakat süpüla paaʼinrüin süpüla kamalain pümüin aashajeʼeraa tü Wiwüliakat.

Püchajaa wanee Wiwülia eekai pansaain sümaa mapüleein sünüiki. Nnojorüle piyaawatüin saaʼu tü pütchi paashajeʼerakat jee sünüikire shia laülaayuu, kulajaajeerü neʼe paaʼin sünain aashajeʼeraa tü Wiwüliakat. Müsüjeseʼe anain eere pümaʼana wanee eekai mapüleein sünüiki, eekai sütanatüin paaʼin paashajeʼerapa. Pansaainjatü sünüiki otta lotuinjatü shia. *

Püdescargaaja shia suluʼujee Internet. Maaʼulu yaa, eesü süpüla nümaʼanain wayuu tü Wiwüliakat suluʼu computador, serulaat jee tableta. Eesü süpüla nüdescargaajüin otta naashajeʼerüin shia suluʼu Internet. Suluʼu tia Wiwüliakalüirua, eesü süpüla puʼwanaajireʼerüin wanee wetsiikulo sümaa tü sümakat wanee Wiwülia jee shiale sümaa wanee wetsiikulo wanaawaka sümaa. Eesü süpüla paapajüin shia süka sükürawaajuushin. Eeshii eeka naapajawalüin shia kemionluʼule naya naʼyataaleruʼumüin, eeshii eekai naapajüin shia suʼunnaa nashijaain jee naaʼinrapa waneeirua kasa. ¿Jara anaka pümüin piakai?

Püchajaa sooʼomüin pütchi. Atüjeechi maʼin pia püchajaale sooʼomüin pütchi suluʼu tü karalouktairua aashajaakat süchiki tü Wiwüliakat. Eesü eekai kanain shiyaakua tü mmairua saashajaakalü achiki tü Wiwüliakat, shiasaʼa sutuma tia, meerü piʼrakai saaʼin tü paashajeʼerakalü achiki. Paashajeʼerüle tü pütchi suluʼukat tü rewiisütakat Aapiria Wayuu jee sünain tü  kanüliakat «Enseñanzas bíblicas» suluʼu jw.org, sükaaliinjeechi pia süpüla piyaawatüin saaʼu tü pütchi paashajeʼerakat suluʼu tü Wiwüliakat.

Püchajaa sukuwaʼipa süpüla kamalain shia pümüin. Mamalainre pümüin aashajeʼeraa tü Wiwüliakat suʼttiajeenain, anasü paashajeʼerüle wanee pütchi eekai kamalain pümüin. Jamüshijaʼa pütüjeere sooʼomüin nachiki na wayuu aküjünakana maʼin achiki suluʼu tü Wiwüliakat, anashi paashajeʼerüle tü aküjünakat nachiki. Pütüjeerü sooʼomüin nüchiki waneeinnua wayuu aküjünaka achiki suluʼu tü Wiwüliakat, pikirajaa sünain tü pütchikat « Paashajeʼera nachiki na wayuu aküjünakana achiki suluʼu tü Wiwüliakat». Eesü süpüla paashajeʼerüin süchiki wanee pütchi shikirajaka maʼin anain jee shiale paashajeʼerüin tü pütchi ashajünakat maʼin palajana, puʼunireetka shia yalejee. Puuʼulaka pikirajaain süka.

^ püt. 4 Naashin watta naalii wayuu, pansaasü maʼin sünüiki Traducción del Nuevo Mundo de las Santas Escrituras. Wanaawasü sünüiki sümaa tü pütchi sümaiwajatkat otta mapüleesat ayaawataa sünüiki. Nakumajala shia na aküjüliikana pütchi nüchiki Jeʼwaa, eesü shia suluʼu 130 anüikii. Eesü süpüla püdescargaajüin suluʼujee jw.org jee shiale püdescargaajüin JW Library. Akaʼaya shia, eesü süpüla neʼikajaain shia pümüin na aküjüliikana pütchi nüchiki Jeʼwaa.