Kapüleesü atüjawaa saaʼu jaralüin tü asülajuushi talateetkalü atuma naaʼin na wayuukana waneʼewai nakua. Eeshii na talatakana aaʼin sümaa wanee kasa püsülajaka namüin otta eeshii na mojutkana amüin shia.

Jamüshiijaʼa na jimaʼaliikana, talatüshii naya shiale asülajünüin namüin tü serulaat jeketkat ojuʼitüin jee shiale wanee tableta. Niale wanee wayuu ataralüichi, shia talateetka atuma naaʼin püsülajüle nümüin wanee kasa sukorolopuʼuka nüpüshi. Otta eeshii wayuu jimaʼalii otta muloʼuyuu anakana amüin saapünüle nneerü namüin süka eein süpüla nayaʼlajüin tü keeʼireekat naaʼin.

Eeshii wayuu achajaakana sukuwaʼipa süpüla talatüin maʼin naaʼin chi wayuu nasülajüinjachikai amüin. Süka eein süpüla noʼtchejaain sümaa tia, jülüjeesü naaʼin waneirua kasa süpülapünaa naneeküin tü nasülajüinjatkat. Weʼreerü jooluʼu pienchisü kasa jülüjainjatka paaʼin süpüla talatüin naaʼin na wayuukana sümaa tü püsülajakat namüin.

Tü keeʼireekat naaʼin. Naashin wanee wayuu chejeʼewai Belfast (Irlanda del Norte), tü kasa anashaatasü aapünakat nümüin shia tü wisiküleeta asülajünakat nümüin soʼu 10 jee 11 nuuyase. Anashaatasü shia nümüin süka «keʼejeneein maʼin nia wisiküleeta». Shiiʼiyatüin tia sünain talateerüin naaʼin wanee wayuu süsülajünüle nümüin wanee kasa keeʼireeka naaʼin. Jülüjeesü paaʼin jamüin nukuwaʼipa chi wayuu püsülajüinjachikai amüin. Jülüja paaʼin kasain talatüin atuma naaʼin otta jamüin keeʼireeka naaʼin tia. Jamüshiijaʼa na wayuu kaikeyuukana, talatüsü naaʼin namaale naya na napüshikana. Otta eeshii neʼreere waneepia na nachonniikana otta naikeyuukana. Müshiijeseʼe talateenain maʼin naya nalatirüle kaʼi namaa nachonnii otta naikeyuu. Alanaʼaleejeeria sujutü tia namüin suulialeʼeya wanee asülajuushi.

Süpüla pütüjaain saaʼu tü keeʼireekat naaʼin wanee wayuu jülüjeesü paaʼin nünüiki yootopa nia pümaa. Anuu sünüiki tü Wiwüliakat süchiki tia: «Anakaja müleka eere jaaʼin sünain tü nüküjakat wane juwala jümüin sümaa nnojolüin jüsouktüin pejeewa sünainmüin tü nümakat» (Santiago 1:19). Yootiraapa pia sümaa püpüshi otta paʼaleewainyuu, jülüja  paaʼin nanüiki süka eein süpüla naküjain kasain keeʼireein naaʼin. Jee mapüleejeerü pümüin paapüin namüin wanee kasa talateetka atuma naaʼin.

Tü choʼujaakat namüin. Püsülajüle nümüin wanee wayuu wanee kasa choʼujaaka nümüin, talateechi maʼin nia sümaa. ¿Jamüsü süpüla pütüjaain saaʼu tü choʼujaakat nümüin?

Eeshi süpüla püsakirüin nia kasain choʼujaain nümüin jee shiale püsakirüin nia sünain tü keeʼireekat naaʼin. Eepejeʼe na nnojoliikana asakirüin sünain tia süka müin mojushiikai saaʼin namüin. Shia anaka asülajaa wanee kasa sümaa nnojoluin naapirüin wayuu palajana naashin. Soteesü paaʼin eein wayuu eekai saashajaain süchiki tü keeʼireekat saaʼin otta japüisü sünain aashajawaa süchiki tü choʼujaakat sümüin.

Jülüjeesü maʼin paaʼin nakuwaʼipa otta tü alatakat namüin na püsülajüinjanakana amüin wanee kasa. ¿Jimaʼalii naya, wayuutaapa muloʼuyuu? ¿Maʼwayuusesalii, kaʼwayuusetaapa naya? ¿Ooʼulaajiraashii suulia naʼwayuuse? ¿Outataapa naʼwayuuse? ¿Aʼyataashii naya, laülaainnataapa süpüla aʼyatawaa? Anasü jülüjale paaʼin tü anakat süpüla püsülajüin sümüin wayuu süka naatawalin sukuwaʼipa.

Süpüla pütüjaain saaʼu tü anakat süpüla püsülajüin nümüin wanee wayuu, anashi paashajaale namaa na alatüinnakana suluʼupünaa tü alatakat nümüin chi püsülajüinjachikai amüin. Eesüjaʼa piyaawateerüle aaʼu tü choʼujaakat nümüin chia wayuukai. Pütüjaapa saaʼu tia, aneerü maʼin tü püsülajakat nümüin, eesü süpüla shiain wanee kasa nnojoleetka jaralüin asülajüin nümüin.

Tü kaʼi anakat süpüla asülajüna wanee kasa. «Wanee pütchi aküjünaka wanaa sümaa choʼujaain shia, ¡anasü maʼin!» (Proverbios 15:23TNM). Sutuma pütchikat tüü, watüjaa aaʼu aneerüin saaʼin wayuu watuma waneeküle wanee kaʼi anaka süpüla waküjain wanee kasa sümüin. Akaataajaʼa neʼe paaʼinrüinjatpa wanee kasa, püneeküinjatü tü kaʼi anakat süpüla. Jamüshijaʼa püsülajüle sümüin wayuu wanee kasa choʼujaaka maʼin sümüin, talateerü maʼin saaʼin.

Eeshii eekai nasülajüin wanee kasa nümüin chi eekai najaʼttirüin tü koleejiaakat, namüin na kasaatkana otta sümüin wayuu eekai ipuoluin. Eepejeʼe süpüla nasülajüin kasa namüin waneinnua wayuu. Eeshii eekai nashajüin suluʼu karaloʼuta nanülia na nasülajüinjanakana amüin kasa soʼu wanee juya. Naainjain tia süpüla natüjaainjatüin saaʼu tü anakat süpüla nasülajüin. *

Eepejeʼe süpüla püsülajüin kasa sümüin wayuu sümaa nnojoluin sükalioʼuin miʼiraa. Eeinjatpejeʼe paaʼin püsülajapa wanee kasa. Jamüshijaʼa püsülajüle wanee kasa sümüin wanee jierü, eesü süpüla «müliashi teeʼiree» sümüin püchiki. Nnojorüle shiain püsülajüin anainjee tia, eejeerü mojujirawaa sünainjee. Müsüjeseʼe jülüjainjatüin paaʼin kasain maʼin püsülajüin anainjee wanee kasa.

Tü asülajünakalü anainjee shia. Jülüjeesü paaʼin palajana naateerüle tü jülüjakat saaʼin wanee wayuu sutuma tü püsülajakat sümüin. Akaʼaya joo piakai jülüjeesü paaʼin tü püsülajeekat anainjee shia. Mayaainjeʼe eein wayuu asülajaka süka saaʼin sümüiwaʼa, eeshi eekai napüleeruaanüin aaʼin süpüla nasülajüin sutuma sükalioʼuin miʼiraa. Eetaashi joo na asülajakana shiiʼiree keeʼirakain shia namüin jee shiale süpüla kapülainjanain naya saaʼin wayuu.

¿Kasa waaʼinrajatka süpüla anain tü wasülajakat anainjee wanee kasa? Müsü tü Wiwüliakat: «Jaaʼinra süpüshuaʼa kasa saaʼu alin wayuu jüpüla» (1 Corinto 16:14). Püsülajüle wanee kasa sümüin wayuu saaʼu shiimain alin shia püpüla, talateerü maʼin saaʼin putuma. Akaʼaya pia, talateechi maʼin sutuma püsülajülin jee talateerü naaʼin Jeʼwaʼaya sutuma aipüralin pia wayuu. Anasü maʼin nünüiki Pablo namüin na anoujashii Corintojeʼewaliikana sutuma nasülajüin süka naaʼin namüin na nawalayuu chajanakana Judea soʼu neʼrüin namüliala. Anuujeseʼe nünüiki namüin: «[Talatüsü] naaʼin chi Maleiwakai nümaa chi wayuu asülajakai süka naaʼin» (2 Corinto 9:7).

Jülüjale paaʼin tü pienchisükat kasa wekirajaaitpaka anain süpülapünaa püsülajüin wanee kasa, talateerü maʼin saaʼin wayuu sutuma tü püsülainkat. Jülüjasü tia naaʼin Maleiwa otta jülüjasü naaʼin waneirua kasa süpülapünaa nüsülajüin sümüin süpüshuaʼa wayuu wanee kasa anaʼleeka maʼin. Sünain tü wane ekirajaayakat, aküjünüsü kasain wayuu tia nüsülajakat Maleiwa sümüin wayuu süpüshuaʼa.

^ püt. 13 Wainma wayuu asülajaka kasa sükalioʼu miʼiraa otta namüin na ekeraajakana nouyase. Nnojotpejeʼe anain tia miʼiraakalüirua saashin tü Wiwüliakat. Paashajeʼera tü pütchikat «Natüjaweeka aaʼu na wayuukana: ¿Aainjainjanache miʼiraa shikiira jemelin Jesuu na anoujashiikana?», suluʼusü süpana 15.