¿JAMÜSÜ SAAʼIN PÜMÜIN?

¿Keeʼireesüche naaʼin Maleiwa outuin wayuu? Anuu sünüiki tü Wiwüliakat: «Müiria nnojolüin ouktaa, mojuu aaʼin, aʼyalajaa» (Alateetkat Mapeena [Apocalipsis] 21:4).

Sünain rewiisütakat tüü, wekirajaajeerü anain tü sümakat tü Wiwüliakat süchiki tü alatakat nümüin wanee wayuu outapa nia.