«Oʼtteʼenneena jia sutuma woutiisainapain jia» (1 PED. 3:21, TNM).

JAYEECHI: 52, 41

1, 2. (1) ¿Jamüsü naaʼin waneinnua wayuu sutuma woutiiseein nachonnii? (2) ¿Jamüshii nasakinnawaika na woutiisainjanakana müleka naapüinapale naaʼin nümüin Jeʼwaa? (Piirakaa sümüin tü ayaakuaakat).

ASHAʼWALAASÜ María naʼaka na wayuu woutiisainjanakana. Niʼrajaain maʼin shia chi süshikai otta tü shiikat susoutapa shiʼipajee tü piamasükat pütchi asakinnaka anain na woutiisainjanakana. Woutiisasüjaʼaya tia jintutkat soʼu tia.

2 Talatüshi maʼin süshi otta shii sutuma saapüin saaʼin nümüin Jeʼwaa otta woutiisain shia. Süpülapünaa woutiisain María wainmajüsü saaʼin tü shiikat saaʼu, müsüjeseʼe süsakirawalin saaʼin sünain tüü: «¿Keraasüche shia süpüla woutiisaa? ¿Shiyaawatüinche saaʼu nnojoluin shaitaain tü saaʼinrajatkat? ¿Shiataapa anain aluʼu saʼatapajüin palaa süpüla woutiisain shia?». Watta naalii wayuu asakireʼerawaikana naaʼin sünain tia sükajee namüin na nachonniikana namüin woutiiseein naya (Ecl. 5:5). Nasakireʼerüinjaʼaya naaʼin sünain tia süka natüjaain saaʼu shiain wanee kasa kojutukat maʼin wamüin waya  anoujashiikana (paashajeʼera tü pütchikat « ¿Paapüitpache paaʼin nümüin Jeʼwaa?»).

3, 4. (1) ¿Kasa shiyaawaseka nutuma Pedro süpüla niiʼiyatüin sünain choʼujaain maʼin woutiisain wanee wayuu? (2) ¿Kasa meemataka aluʼu tü niʼyataainkat Noé sünain akumajaa tü anuwakat sümaa tü woutiisaakat?

3 Naashin Pedro, tü woutiisaakat müsü aka saaʼin tü niʼyataainkat Noé sünain akumajaa tü anuwakat, nümaka süchikijee: «Oʼtteʼenneena jia sutuma woutiisainapain jia» (paashajeʼera 1 Pedro 3:20, 21, TNM). Sükajee tü anuwa nukumajakat Noé niiʼiyatüin namüin na wayuukana sünain noonooin nümaa Jeʼwaa. Kanoulashi maʼin Noé, müsüjeseʼe naaʼinrüin süpüshuaʼa tü nümakat Jeʼwaa nümüin. Sutuma naaʼinrüin tia oʼttaashi nia sümaa nüpüshi süchikijee tü Juya miyoʼusükat. ¿Kasa nikirajeeka achiki Pedro?

4 Wanaa sümaa neʼrüin na wayuukana tü anuwa nukumajakat Noé, nayaawatüin saaʼu kanoulain nia nünain Maleiwa. Müsia neʼe woutiisapa wanee wayuu, atüjaana aaʼuchi naapüin naaʼin nümüin Maleiwa sümaa nunoujain nünain Jesuu. Na anoujashiikana oonooshii jee naaʼinrüin tü nuluwataakalü anain naya Jeʼwaa maʼaka naaʼinrüin shia Noé. Oʼtteʼennüshi Noé nutuma Jeʼwaa soʼu tü Juya miyoʼusükat, meenaʼaya nutuma na waneepiakana nümaa maaʼulu süntapa tü kaʼi najaʼttirajatkalü oʼu tü kasa mojusükat (Mar. 13:10; Alat. Map. 7:9, 10). Müsüjeseʼe choʼujaain maʼin waapüin waaʼin nümüin Jeʼwaa jee woutiisain waya. Nnojotsü anain müleka kakaliakuʼu nümüle wanee wayuu süpüla naaʼinrüin tia, süka jamüin, eein süpüla nnojoleerüin katüin noʼu süpüla kaʼikat süpüshuaʼa.

5. ¿Kasa wekirajaainjatka anain sünain ekirajaayakat tüü?

5 Süka watüjaaitpain saaʼu choʼujaain  maʼin woutiisainjanain waya, wasouta shiʼipajee apünüinsü asakiraa: ¿Jamüsü sünüiki tü Wiwüliakat süchiki tü woutiisaakat? ¿Kasa naaʼinrajatka wanee wayuu süpülapünaa woutiisain nia? Wekirajüle wachonnii jee niale wanee wayuu wekirajüin, ¿jamüsü waküjainjatka namüin choʼujaain maʼin woutiisainjanain naya?

¿JAMÜSHII WOUTIISAINJANAKA WAYA SAASHIN TÜ WIWÜLIAKAT?

6, 7. (1) ¿Jamüshii nawoutisaajünaka na wayuukana nutuma Juan? (2) ¿Jamüsü naataka sukuwaʼipa soʼu nuwoutisaajünüin Jesuu nutuma Juan?

6 Chi palajaikai wayuu achuntunakai anülia suluʼu tü Wiwüliakat sünain awoutisaajaa, nia Juan (Mat. 3:1-6). Oʼunapuʼushii na wayuukana süpüla nawoutisaajünüinjanain nutuma Juan süpüla neeʼiyatüin nayaawajaain suulia naainjala saaʼu nnojoluin naaʼinrüin tü sümakat tü Pütchi aapünakat nümüin Moisés. Naatapejeʼe maʼin sukuwaʼipa soʼu nuwoutisaajünüin Jesuu nutuma Juan, süka jamüin, niain Jesuu chi Nüchonkai Maleiwa (Mat. 3:13-17). Süka maainjalain Jesuu, nnojotsü choʼujaain nümüin niyaawajaain saaʼu naainjala (1 Ped. 2:22). Woutiisashi Jesuu süpüla niiʼiyatüin kettaain nia süpüla aaʼinraa tü keeʼireekat naaʼin Jeʼwaa nüpüleerua (Heb. 10:7).

7 Süchikijee nuʼttüin Jesuu sünain aküjaa pütchi oʼttushiijaʼa na nikirajüinkana sünain awoutisaajaa wayuu (Juan 3:22; 4:1, 2). Soʼu tia awoutisaajünüshii na wayuukana süpüla neeʼiyatüin nayaawajaain suulia naainjala saaʼu nnojolin naaʼinrüin tü sümakat tü Pütchi aapünakat nümüin Moisés. Eekajasaʼa na awoutisaajünakana süchikijee nüsoʼiraain aaʼin Jesuu, naata tü woutiisakalü apüla naya.

8. (1) ¿Kasa nuluwataaka anain Jesuu na nikirajüinkana süchikijee nüsoʼiraain aaʼin? (2) ¿Jamüsü choʼujaaka woutiisain na anoujashiikana?

8 Soʼu tü juyakat 33, süchikijee nüsoʼiraain aaʼin Jesuu eeʼiyataashi nia namüin maʼaka 500 wayuu. Eejana tooloyuu, jieyuu jee waneinnua tepichi naʼaka naya wayuukana. Eesüjaʼa shiale wanaa sümaa nümüin namüin: «Juʼuna jumaala sainküin mmakat süpüshua süpüla jüküjainjatüin tachiki sümüin wayuu süpüla sünoujainjatüin tanain. Jikirajeena naya süpüla nayainjanain na tekirajüinkana maa aka jiakana. Je juwoutisaajeena naya saaʼu nünülia chi Tashikai, saaʼu tanülia tayakai chi Nüchonkai, je saaʼu nünülia chi Naaʼinkai Maleiwa. Jikirajeena naya sünain tü taluwataapüʼükat anain jia süpüla noonooinjatüin sümaa» (Mat. 28:19, 20; 1 Cor. 15:6). Nuluwataain Jesuu na nikirajüinkana sünain ekirajaa wayuu nüchiki. Naashin niakai, na wayuu oushikajaweekana süchiirua nukuwaʼipa ekirajaainjana nüchiki otta woutiisainjana naya (Mat. 11:29, 30). Na wayuu aneekana akuwaʼipa noʼuluʼu Maleiwa, nayaawatüinjatü saaʼu niain aneekünüin Jesuu nutuma Maleiwa süpüla shikeraajüin tü keeʼireekat naaʼin. Nayaawatüle saaʼu tia, aneerü noʼuluʼu Jeʼwaa woutiisale naya. Watta maʼin naalii na wayuu aküjünakana achiki suluʼu tü Wiwüliakat, ayaawatakana saaʼu kasain sünainpünaain tü woutiisaakat otta nnojoishii kakaliakuʼu müin süpüla woutiisaa (Aluw. 2:41; 9:18; 16:14, 15, 32, 33).

NNOJO KAKALIAKUʼU PÜMÜIN SÜPÜLA WOUTIISAA

9, 10. ¿Jamüshi woutiisamaataka chi wayuu chejeʼewaikai Etiopía otta Saulo?

9 (Paashajeʼera Aluwataaushikana 8:35, 36). Jülüjaa paaʼin tü nukuwaʼipakat  chi wayuu chejeʼewaikai Etiopía, anoujashi nia wanaa namaa na judíokana. Soʼu wane kaʼi, aleʼejüshi nia nipialuʼumüin Jerusalénjee süchikijee nuʼwaajüin Maleiwa. Nuluwataanaka Felipe nutuma wanee aapiee süpüla nüküjainjachin «tü pütchi anasükat nüchikü Jesús» nümüin chia etiopekai. ¿Kasaka naainjain chia wayuukai naapapa tia pütchikat? Niyaawatamaatüin saaʼu niain Jesuu chi Senyotkai jee naainjeein maʼin tü keeʼireekat naaʼin Jeʼwaa napüleerua na oushikajaweekana süchiirua nukuwaʼipa Jesuu. Müshijeseʼe woutiisamaatüin nia.

10 Müsia nukuwaʼipa wane judío kanüliakai Saulo. Mayaapejeʼe joʼuushiin napüshuaʼa na judíokana süpüla naʼyataainjanain nümüin Maleiwa, niyoutuin naya Maleiwa süka nnojoluin jaa namüin nümüin. Nüküjainruʼu Saulo nayaʼala neʼe na judíokana aʼwaajaka Maleiwa namüiwaʼa. Müshiijeseʼe müliain maʼin nutuma na anoujashiikana nünain Kürisüto. Soʼu wane kaʼi, aashajaashi Jesuu nümaa Saulo chaa iipünaajee. ¿Kasache naainjaka Saulo süchikijee naapüin tia pütchikat? Nuuʼulaain nükaaliinjünüin nutuma wanee anoujashi Ananías nünülia. Müsü tü Wiwüliakat: «Nütamaakalaka, woutiisakalaka nia» (Aluw. 9:17, 18; Gal. 1:14). Chi aluwataaushikai Pablo münüshi mapa. Woutiisamaatüshi nia niyaawatapa saaʼu niain Jesuu chi aneekünakai nutuma Maleiwa süpüla nikeraajüin tü keeʼireekat naaʼin (paashajeʼera Aluwataaushikana 22:12-16).

Talatüshii maʼin waya naapaale sümaa tü shiimainkat wanee wekirajüin otta woutiisale nia

11. (1) ¿Kasa woutiisaka anainjee na wayuu ekirajaakana sünain tü Wiwüliakat? (2) ¿Jamüsü waaʼin woutiisapa wanee wayuu ekirajaaka sünain tü Wiwüliakat?

11 Müsia neʼe nakuwaʼipa na ekirajaakana sünain tü Wiwüliakat maaʼulu. Jaʼitainna jimaʼalin jee laülaain naya. Na wayuu kojutukana amüin tü sümakat tü Wiwüliakat, keeʼireesü naaʼin naapüin naaʼin nümüin Jeʼwaa jee woutiisain naya. Sünain tü outkajawaakat miyoʼu aküjünawaisü wanee pütchi namüinjatü na wayuu woutiisainjanakana. Wayakana aküjaliikana pütchi nüchiki Jeʼwaa, talatüshii maʼin waya naapaale sümaa tü shiimainkat wanee wekirajüin otta woutiisale nia. Talataleepajaʼa naaʼin na wawalayuukana woutiisapa na nachonniikana. Suʼunnaa waʼyataain nümüin Maleiwa soʼu 2017, alatüshii suuʼulia 284.000 wayuu aapakana naaʼin nümüin Jeʼwaa jee woutiisakana (Aluw. 13:48). Wayuukana naainnua nayaawata aaʼu choʼujaain maʼin woutiisain naya süpüla noushikajaain süchiirua nukuwaʼipa Kürisüto. ¿Kasache naainjaka palaa süpüla kettaain naya süpüla woutiisaa?

12. ¿Kasa naaʼinrajatka wanee wayuu süpülapünaa woutiisain nia?

12 Süpülapünaa woutiisain wanee wayuu nütüjaainjatü aaʼu tü shiimainkat nüchiki Maleiwa, tü naaʼinrajatkat süpüleerua wayuu otta tü kasa naaʼinrakat süpüla nuʼuteerüin wayuu (1 Tim. 2:3-6). Sutuma niyaawatüitpain saaʼu tü shiimainkat nüchiki Jeʼwaa, niyouteerü tü kasa mojushiikat nümüin Jeʼwaa jee oonoweechi nia sümaa tü kasa nuluwataakalü anain (Aluw. 3:19). Nnojotpejeʼe anain  nümüin Jeʼwaa naapüle naaʼin wanee wayuu nümüin sümaa ayatüin naaʼinrüin kasa mojusü (1 Cor. 6:9, 10). Nnojotsü shiain naaʼinrajatüin neʼe tia, choʼujaasü nuʼunüinjachin sünain tü outkajawaakat jee nujuʼituin sünain aküjaa pütchi otta choʼujaasü nikirajüin wayuu sünain tü Wiwüliakat. Naashin Jesuu, naaʼinrüinjatü tia na nikirajüinkana (Aluw. 1:8). Naaʼinrapa süpüshuaʼa tia, eeshi süpüla naashajaain nümaa Jeʼwaa nümüiwaʼa süpüla naapüin naaʼin nümüin otta eeshi süpüla woutiisain nia.

PÜKAALIINJA CHI PIKIRAJÜINKAI SÜPÜLA WOUTIISAIN NIA

¿Kojutusüche maʼin pümüin tü woutiisaakat jee püchajaain maʼin sukuwaʼipa süpüla yootuin pia nümaa chi pikirajüinkai süchiki? (Paashajeʼera tü pütchikat 13).

13. ¿Jamüsü jülüjeeka waaʼin choʼujaain woutiisain na wayuu wekirajüinkana?

13 Wakaaliinja na wachonniikana jee na wayuu wekirajakana sünain tü Wiwüliakat süpüla naaʼinrüin tü choʼujaakat süpüla woutiisain naya. Jülüjeesü maʼin waaʼin choʼujaain woutiisain naya süpüla noushikajaain süchiirua nukuwaʼipa Kürisüto. Jülüjale waaʼin tia, wachajaajeerü sukuwaʼipa süpüla yootuin waya namaa süchiki tia. Keeʼireesü waaʼin naʼyataain süchiirua tia jee nasaʼwatüin woutiisain naya.

14. ¿Jamüshii nnojoliika wapüleeruain naaʼin na wayuukana süpüla woutiisaamaatüin naya?

14 Nnojoishi apüleeruaanüinjachin aaʼin wanee wayuu süpüla woutiisain nia, nnojoishi apüleeruaanüinjachin aaʼin nia nutuma nüshi, nii, nutuma chi ekirajakai nia otta niale wanee wawala. Nnojoishi apüleeruaanüin aaʼin nia nutuma Jeʼwaʼaya (1 Juan 4:8, TNM). Tü waaʼinrajatkat shia wamüin nümüin choʼujaain maʼin aleewain maʼin nia nümaa Jeʼwaa. Woutiisainjachi wanee wayuu saaʼujee kojutuin maʼin  nümüin tü shiimainkat nüchiki Jeʼwaa jee sükajee naaʼinreein tü naaʼinrajatkat wanee anoujashi (2 Cor. 5:14, 15).

15, 16. (1) ¿Jeʼrainjatche nuuyase wanee wayuu süpüla woutiisain nia? (2) ¿Jamüshi woutiisainjachika wanee wayuu ekirajaakai sünain tü Wiwüliakat jaʼitaichi woutiisain nia nümaiwa suluʼu wanee iküleesia naatajatü?

15 ¿Jeʼrainjatche nuuyase wanee wayuu süpüla woutiisain nia? Süka naatawalin nakuwaʼipa na wayuukana, eeshii eekai naapaamaatüin sümaa tü pütchikat jee eeshii na kakaliakana süpüla tia. Eeshii na woutiisakana tepichijaiwaʼaya naya otta ayatüshii waneepiain nümaa Jeʼwaa laülaaleepa naya. Otta eeshii na eʼraajakana Jeʼwaa nataralaapa maʼin jee eeshii na alatakana suuʼulia 100 juya nouyase woutiisapa naya.

16 Choʼujaasü woutiisain na wayuu ekirajaakana sünain tü Wiwüliakat, jaʼitashiijaʼa woutiisain naya paala suluʼu wanee iküleesia naatajatü. Anasü noʼuluʼu Jeʼwaa woutiisale wanee wayuu sutuma nütüjaain saaʼu tü shiimainkat. Shiaʼaya alatakat tia sümüin wanee wayuu alüʼütka süpüla süsaʼwatüin 80 juya. Kojuya iküleesia woutiisaka aluʼu shia sümaiwa. Süsakitka tü wawala ekirajakat shia müleka choʼujaale woutiisain shia süchikuaʼa. Shikirajaka shia tü wawalakat sünain tü sümakat tü Wiwüliakat süchiki tia. Shiyaawatapa saaʼu tü saaʼinrajatkat, woutiisasü shia (paashajeʼera Aluwataaushikana 19:3-5).

17. ¿Kasa wasakireʼerüinjatka anain waaʼin woutiisainjanapa waya?

17 Anashaatasü maʼin tü kaʼi woutiisakalü oʼu wanee wayuu. Shiapejeʼe wanee kaʼi nüsakireʼerüinjatka oʼu naaʼin sünain tü naaʼinrajatkat süpüla nikeraajüin tü nümakat nümüin Jeʼwaa. Na oushikajaakana süchiirua nukuwaʼipa Kürisüto nnojoluitpa naaʼinrüin tü nachekakat neʼe namüiwaʼa, shia naaʼinraka tü talatakalü atuma naaʼin Kürisüto süka outuin nia saaʼu waainjala sümaa süsoʼiraain naaʼin (2 Cor. 5:15; Mat. 16:24).

18. ¿Kasa wekirajaainjatka anain sünain tü wanee ekirajaayakat?

18 Sünain ekirajaayakat tüü, wekirajaa anainrü choʼujaain maʼin woushikajaain süchiirua nukuwaʼipa Kürisüto otta nnojotsü shaitaain tia. Müsüjeseʼe süsakireʼerüin maʼin saaʼin shii María sünain tü asakiraa waashajeʼerakat suʼttiajee ekirajaayakat tüü. Kachonle pia, eeshijaʼa püsakireʼerüle paaʼin sünain tüü: «¿Kettaashiche chi tachonkai süpüla woutiisaa? ¿Niʼraajüinche maʼin nukuwaʼipa Jeʼwaa süpüla naapüin naaʼin nümüin? ¿Choʼujaasüche nikirajaain suluʼu wanee eʼikülee miyoʼu otta niʼyataainjachin süpülapünaa woutiisain nia? ¿Jama naaʼinrüle wanee kasa mojusü süchikijee woutiisain nia?». Wekirajaajeerü anain tia sünain tü wane ekirajaayakat. Otta wekirajaajeerü anain kasain naaʼinrajatüin na wayuu kachonniikana süpüla pansaain tü jülüjakat naaʼin süchiki tü woutiisaakat.