Skip to content

Skip to table of contents

Na aküjaliikana pütchi nüchiki Jeʼwaa

Püneeka wanee anüikii Wayuunaiki

AAPIRIA WAYUU (NAMÜINJATÜ NA WAWALAYUUKANA) Maatsoʼu 2018

Ekirajaaneerü anain rewiisütakat tüü aaʼuriiroʼu 30 sünainmüin juunioʼu 3, 2018.

Woutiisainjana na oushikajaakana süchiirua nukuwaʼipa Kürisüto

¿Jamüsü sünüiki tü Wiwüliakat süchiki tü woutiisaakat? ¿Kasa naaʼinrajatka wanee wayuu süpülapünaa woutiisain nia? ¿Jamüshii nekirajüinjanaka nachonnii na wawalayuukana süpüla woutiisain naya? ¿Jamüsü jülüjainjatka naaʼin tia nekirajapa wayuu?

¿Jükaaliinjainche na jüchonniikana süpüla woutiisainjanain naya?

¿Kasa naaʼinrajatka na kachonshiikana natüjaweerü saaʼu müleka kettaale nachonnii süpüla woutiisaa?

¿Jamüsü choʼujaaka maʼin kamaneeinjanain waya?

¿Jamüsü süküjaka tü Wiwüliakat sünain kamaneeinjanain waya namüin na wawalayuukana? ¿Jouja anain süpüla weeʼiyatüin wamanee namüin na wawalayuukana? ¿Kasa waaʼinrüinjatka süpüla eejiraain waya sümaa tü kasa mamaneekalü atuma waya?

Nüchiaain waya Jeʼwaa süka alin waya nüpüla

¿Kasa watüjaka nanainjee na nüchiaakana Maleiwa sümaiwa paala? ¿Kasa waaʼinrajatka süpüla washatüin nukuwaʼipa Jeʼwaa wachiaapa wayuu?

«Joonoo sümaa tü achiaanakalü oulia jia, kekiijeena maʼin jia»

¿Jamüsü wekirajia nutuma Jeʼwaa süpüla watüjain achecherawaa süchiirua aaʼinraa kasa anasü? ¿Kasa waaʼinrajatka süpüla anain wakuwaʼipa sutuma süchiaain waya nupueulose Jeʼwaa?