Skip to content

Skip to table of contents

Na aküjaliikana pütchi nüchiki Jeʼwaa

Püneeka wanee anüikii Wayuunaiki

AAPIRIA WAYUU (NAMÜINJATÜ NA WAWALAYUUKANA) Maatsoʼu 2017

Ekirajaaneerü anain rewiisütakat tüü maayoʼu 1 sünainmüin 28 soʼu 2017.

Na weeʼiyatüinjanakana amüin ojutü

¿Jaralii na weeʼiyatüinjanakana amüin ojutü? ¿Jamüsü waaʼinrajatka tia? ¿Kasa anasü piʼreetka paaʼinrüle tia?

Kanoula waya jee waneeka tü anakat süpüla waaʼinrüin

Eeshii weʼrüle wamüliala sutuma tü kasa waneekakat. ¿Kasaka akaaliinjeenain waya süpüla anainjatüin süneekia watuma tü waaʼinrajatkat?

Piʼyataa nümüin Jeʼwaa süka süpüshuaʼa paaʼin

Na aluwataakana saaʼu Judá maʼaka naaʼin Asá, Jehosafat, Ezequías otta Josías aainjüshii kasa mojusü. ¿Jamaka niʼraka Maleiwa naʼyataain nümüin süka süpüshuaʼa naaʼin?

¿Jülüjüsü paaʼin tü kasa ashajünakat sümaiwa paala?

Eeshi süpüla pütüjüin wainma kasa sünainjee tü kasa nnojotkalü anain natuma na waneeinnua maʼaka saaʼin tü aküjünakat suluʼu tü Wiwüliakat.

ACHIKII

Anasü takuwaʼipa sutuma namaain taya na wayuu kekiikana maʼin

Suʼunnaa niʼyataain waneepia William Samuelson nümüin Jeʼwaa, eesü tü kasa kapüleekat nümüin otta eesü tü kasa anashaatasü niʼrakat.

Wanee anüliee sünainka wanee amüchi kakaliairü maʼin

Tü saʼatakalüirua amüchi antünaka anain soʼu 2012, alatüirü 3.000 juya süchikijee saainjuushin. Talatashaanasü naaʼin na antakana sünain tia. ¿Jamüsü talataka naaʼin?