«Süpüla sütüjaainjatüin aaʼu wayuu, piain neʼe pümüiwaʼa chi Miyoʼushikai saaʼu tü mmakat süpüshuaʼa, piakai chi kanüliakai Jeʼwaa» (SAL. 83:18TNM).

JAYEECHI: 46, 136

1, 2. (1) ¿Kasa choʼujaaka maʼin nayaawatüin aaʼu na wayuukana napüshuaʼa? (2) ¿Jamüsü choʼujaaka maʼin sütüjaanüinjatüin aaʼu tia?

TÜ KASA kojutuleekat sümüin watta saalii wayuu shia tü nneetkat. Nachajaain sukuwaʼipa süpüla washirüinjanain naya, washirüle naya, nachajaain sukuwaʼipa süpüla nnojoluin sajaʼlajaain nawashirüin. Eetaashii joo na eekana kojutuleein namüin napüshi, eekai jülüjüin aaʼin waneepia nakuwaʼipa suulia ayuulin naya jee shiale naaʼinmaain tü kasa nountakat naaʼinrüin.

2 Eepejeʼe wanee kasa alanaʼaleeka sünain jülüjüinjatüin waaʼin suulialeʼeya kasa süpüshuaʼa: niain Jeʼwaa anakai süpüla aluwatawaa saaʼu kasakat süpüshuaʼa. Shiale jülüjüin waaʼin tü kasa waaʼinrawaikat waneepia jee tü kasa mojusü eejiraakalü amaa waya, moteerü waaʼin niain Jeʼwaa anakai süpüla aluwatawaa saaʼu kasakat süpüshuaʼa. Eejeesü waaʼin suulia motuin waaʼin tia. Müleka wayaawajaale waaʼin niain Jeʼwaa anakai süpüla aluwatawaa, watüjaajeerü aaʼu sukuwaʼipa süpüla eejiraain waya sümaa tü kasa mojusü alatakat wamüin otta aleewaleejeena maʼin waya nümaa Jeʼwaa.

 ¿JAMÜSÜ CHOʼUJAAKA MAʼIN TIA?

3. ¿Jamüsü nünüiki Satanaa süchiki Nuluwataaya Jeʼwaa?

3 Naashin Satanaa, nnojoishi anain Jeʼwaa süpüla aluwatawaa saaʼu kasa süpüshuaʼa. Nüküjain nnojoluin lotuin sukuwaʼipa tü Nuluwataayakat Jeʼwaa, nnojoishii niʼreein waya sünain anain wakuwaʼipa naashin otta talateerü maʼin waaʼin müleka laülaale waya saaʼu wakuwaʼipa wamüiwaʼa (Gén. 3:1-5). Nüküjain Satanaa nnojoluin eein wanee wayuu aʼyataakai nümüin Maleiwa süka süpüshuaʼa naaʼin otta akatalaajeechi nuulia müleka niʼrüle nümüliala (Job 2:4, 5). Nuuʼulaain Jeʼwaa sülatüin süpüshuaʼa tia süpüla sütüjaanüinjatüin aaʼu mojushaatain maʼin niyoutunüle süpüla aluwatawaa.

4. ¿Jamüsü sukumajünüinjatka sukuwaʼipa jaralin chi anakai süpüla aluwatawaa?

4 Nütüjaa aaʼu Jeʼwaa alawaain tü nümakat Satanaa. ¿Jamaka nnojotka nukumajamaatüin sukuwaʼipa tia? Eekajasaʼa tia sünainpünaasü nakuwaʼipa na aapieekana jee wakuwaʼipa wayakana wayuukana wapüshuaʼa (paashajeʼera Salmo 83:18). Adán sümaa Eva nayoutuin Jeʼwaa süpüla niainjachin aluwataain naaʼu, watta naalii na aaʼinrakana tia nachiirua. Suluʼujee tia eeshii eekai namüin: «Shiimaintaajaʼa tü nümakat chi Yolujaakai». Nnojorüle sukumajünüin sukuwaʼipa tü makalü yaa, ayateeria nnojoluin natüjaain aaʼu na wayuukana jee na aapieekana jaralin maʼin anain süpüla aluwatawaa. Jee müsia, ayateeria neʼe atkaajiraain wayuu süpüshuaʼa sainküin mmakat jee saʼakajee eʼirukuukat süpüshuaʼa. Sütüjaanapa aaʼu niain Jeʼwaa anaka süpüla aluwatawaa, shieerü oʼuniraka wakuwaʼipa suluʼu kaʼikat süpüshuaʼa tü Nuluwataayakat, jimateetkalaka saaʼin wayuu süpüshuaʼa (Éf. 1:9, 10).

5. ¿Kasa waaʼinrajatka süpüla weeʼiyatüin niain Jeʼwaa anaka süpüla aluwatawaa?

5 Atüjaaneerü aaʼu shiain anaka süpüla oʼuniraa sukuwaʼipa wayuu tü Nuluwataayakat Maleiwa otta atüjaaneerü aaʼu nnojoluin anain tü nuluwataayakat Satanaa jee na wayuukana. Ajaʼttinneerü tia aluwataayakat. Akanajeerü tü Nuluwataayakat Maleiwa sükajee Nuluwataaya chi Mesíaskai. Na wayuu waneepiakana nümaa Jeʼwaa, neeʼiyateerü eein süpüla waneepiain wayuu sümaa Nuluwataaya Jeʼwaa (Isa. 45:23, 24). ¿Aashin waneepieein waya nümaa Jeʼwaa? Süpüla wountuin tia, acheküsü sotuinjatüin waaʼin choʼujaashaatain wamüin niainjachin Jeʼwaa aluwataain waaʼu.

KOJUTULEESIA TIA SUULIA WOʼTTEʼENNÜINJANAIN

6. ¿Kasa kojutuleeinjatka wamüin?

6 Shia kojutuleeinjatka wamüin sütüjaanüin aaʼu niain Jeʼwaa anaka süpüla aluwatawaa. Kojutuleeinjatü shia wamüin suulialeʼeya wanee kasa talataka atuma waaʼin. ¿Nnojotkaʼa jamajatüin nümüin Jeʼwaa tü wakuwaʼipakat? ¿Nnojotsü jamajatüin nümüin katüle woʼu? Nnojotsü maluʼuluin tia. ¿Jamüsü watüjaaka saaʼu nnojoluin maluʼuluin tia?

Shia kojutuleeinjatka wamüin sütüjaanüin aaʼu niain Jeʼwaa anaka süpüla aluwatawaa. Kojutuleeinjatü shia wamüin suulialeʼeya wanee kasa talataka atuma waaʼin

7, 8. ¿Kasa anasü weʼreetka niiʼiyatapa Jeʼwaa niain anaka süpüla aluwatawaa?

7 Kojutushaatasü nümüin Jeʼwaa wayuu  süpüshuaʼa. Aishaatashii waya nüpüla, naapüinjeseʼe nikii chi Nüchonkai süpüla nuʼtteʼerüin waya suulia outaa, kateerü woʼu suluʼu kaʼikat süpüshuaʼa sutuma tia (Juan 3:16, TNM; 1 Juan 4:9, TNM). Nnojorüle naaʼinrüin Jeʼwaa tü nümakat, nüküjainje Satanaa alaain Jeʼwaa jee nüküjainje niain Jeʼwaa wanee aluwataai mojulaashi süka nnojoluin naapüin namüin na wayuukana tü kasa choʼujaakat namüin. Alaayüireje Jeʼwaa shimeeʼerainpalashije nia tü nüʼünüükalüirua sünain maa: «¿Pansaayaasükalajeʼe tü namakat na nünüikimaajanakana Maleiwa sünain niitaainjachin Cristo? ¿Jalakaʼa nia? Nnojotsü kasain eeʼiranajaayaain süchikijee ouktüin na watuushinuukana. Müsü wanaawakai saaʼin wamüin kasa süpüshua maa aka paala sümaiwa sükumajaiwaʼaya tü mmakat» (2 Ped. 3:3, 4). Na wayuu oonookana nümaa Jeʼwaa, nayeena oʼttaakana nutuma, tia kottaleesia sümaa niiʼiyatüinjatüin Jeʼwaa niain anain süpüla aluwatawaa (paashajeʼera Isaías 55:10, 11). Shia jaʼyaka sünain nuluwataaya Jeʼwaa aipüralin maʼin nia. Müsüjeseʼe watüjaain saaʼu aijeenain nüpüla suluʼu kaʼikat süpüshuaʼa na wayuu waneepiakana nümaa (Éx. 34:6).

8 Shiimain kojutuin wamüin niain Jeʼwaa anaka süpüla aluwatawaa, nnojotpejeʼe jooluʼu mojutuin wamüin nuʼtteʼerüinjanain waya Jeʼwaa. Akaʼaya waya, ayatüshii kojutuin nümüinyaʼasa. Shiajaʼa neʼe jülüjainjatüin waaʼin tü kojutuleeinjatkat wamüin otta waneepiainjana waya sümaa Nuluwataaya Jeʼwaa.

NUNOUTEʼERÜIN JOB NUKUWAʼIPA

9. ¿Jamüsü nünüiki Satanaa nüchiki Job? (Piirakaa sümüin tü ayaakuaa suluʼukat süpana 15).

9 Süküjain tü karaloʼutakat Job wanaawainjatüin tü jülüjakat waaʼin sümaa tü jülüjakat naaʼin Jeʼwaa. Suluʼu tia karaloʼutakat, nüküjain Satanaa nuuʼulaajeechin Job suulia aʼwaajaa Jeʼwaa müleka müliashaatüle nia. Nuchuntuin Satanaa nümüin Jeʼwaa naaʼinrüinjatüin tia kasa mojusükat nümüin Job, nnojotpejeʼe naaʼinrüin Jeʼwaa tia. Nuuʼulaain Jeʼwaa nuuʼulakünüin aaʼin Job nutuma Satanaa. Müshi Jeʼwaa: «Taapüin pümüin shikii tü kasa nümaʼanakat» (paashajeʼera Job 1:7-12). Outushii na wayuu aʼyataakana nümüin Job, ajaʼttüsü süpüshuaʼa tü kasa nümaʼanajatkat jee outushii na polooshiikana nüchonnii. Sutuma tü kasa naainjakat Satanaa, müshi niakai aaʼin kasirüin Maleiwa tü kasa mojusü alatakat nümüin Job (Job 1:13-19). Mapa ayuuishi Job nutuma Satanaa, keemasü maʼin sümaa alin tia ayuuliikat (Job 2:7). Wanee kasa mülialeeka atuma naaʼin Job shia shiyoujuin nia tü nuʼwayuusekat otta na apünüinshiikana wayuu aleewayaakana nümaa (Job 2:9; 3:11; 16:2).

10. (1) ¿Kasa naaʼinraka Job süpüla niiʼiyatüin waneepiain nia nümaa Jeʼwaa? (2) ¿Kasa mojusü naainjaka Job?

10 ¿Shiimainche tü nümakat Satanaa? Nnojo, naʼalain neʼe. Ayatüshia waneepiain Job nümaa Jeʼwaa (Job 27:5). Motopünaapejeʼe naaʼin Job tü kasa kojutuleekat maʼin. Shia naaʼinmaaka neʼe niiʼiyatüin sünain lotuin nukuwaʼipa, asakitshi niayaa jamüin niʼraka müliaa (Job 7:20; 13:24). Eeshiijaʼa wamüle: «Naaʼinrüin tia Job sutuma mojushaatain naaʼin sutuma tü alatakat nümüin». Nütüjaapejeʼe saaʼu Jeʼwaa mojuin tü naainjakat Job, müshijeseʼe nüchiaain nia. ¿Jamüsü nünüiki Jeʼwaa nümüin?

11, 12. (1) ¿Kasa niyaawataka aaʼu Job wanaa sümaa nükaaliinjain nia Jeʼwaa? (2) ¿Jamüsü naaʼin Job süchikijee nüchiaanüin?

11 Eesü süpüla waashajeʼerüin tü nümakat Jeʼwaa nümüin Job suluʼu kapiitulo 38 sünainmüin 41, nnojotpejeʼe nüküjain Jeʼwaa nümüin Job jamüin müliaka nia. Tü keeʼireekat naaʼin Jeʼwaa shia niyaawatüinjatüin Job niain Jeʼwaa miyoʼushaatain nuulia. Nükaaliinjain nia süpüla niyaawatüin saaʼu eein tü kasa kojutuleekat suulia tü alatakat nümüin  (paashajeʼera Job 38:18-21). Sutumajee tia, nunouteʼerüin Job tü nukuwaʼipakat.

12 ¿Mojusüche tü naainjakat Jeʼwaa wanaa sümaa nüchiaain Job? Nnojotsü mojuin, jaʼitakajeʼe nümüin Job, anasü nümüin nüchiaanüin. Mayaapejeʼe wainmain tü kasa mojusü alatakat nümüin Job, niyaawata aaʼu tü nikirajeekalü anain nia Jeʼwaa. Anuu nünüiki: «Mojutaʼaleesüjaʼa taaʼin saaliijee tü tamakat pümüin». Anashaatasü tü nümakat Jeʼwaa nümüin Job jee sütütüleʼerüin naaʼin (Job 42:1-6). Süpülapünaa paala tia, nüchiaain nia wanee jimaʼai, Elihú nünülia (Job 32:5-10). Süchikijee naapaain Job sümaa tü pütchi nümakat Jeʼwaa nümüin, nüküjain Jeʼwaa anain nukuwaʼipa Job (Job 42:7, 8).

13. ¿Jamüsü anaka nukuwaʼipa Job kakalia mapa sutuma tü nümakat Jeʼwaa nümüin?

13 Ayatüsia anain nukuwaʼipa Job sutuma tü pütchi nüküjakat Jeʼwaa nümüin, ayatsia anain nümüin süchikijee sülatüin tü müliaakat nuulia. Mayaapejeʼe anaʼleein nukuwaʼipa Job nutuma Jeʼwaa, kakalia nia süpüla anainjatüin naaʼin nüchikuaʼa. Kakaliashi süpüla kooʼuliwoʼuin nia nüchikuaʼa, akaratshishii nüchonnii tooloyuu jee apünüinsü jieyuu (Job 42:12-14). Mayaapejeʼe alin nüpüla Job na nüchonniikana, eesüjaʼa müliale naaʼin nachiirua na nüchonnii outakana nutuma Satanaa. Eesüjaʼa sotule naaʼin waneepia tü müliaa niʼrakat. Jaʼitakajeʼe nütüjaale saaʼu Job jamüin müliaka maʼin nia, eeshijaʼa nüsakirawaire naaʼin jamüin sülataka tia nümüin. Sotopejeʼe naaʼin Job tü nünüikikat Jeʼwaa. Anasü naaʼin sutuma tia otta wanaawasü naaʼin nümaa Jeʼwaa (Sal. 94:19).

Suʼunnaa piʼrüin pümüliala, ¿jülüjeetche paaʼin niain Jeʼwaa anaka süpüla aluwatawaa? (Paashajeʼera tü pütchikat 14).

14. ¿Kasa watüjaka sünainjee tü alatakat nümüin Job?

14 Jülüjale waaʼin tü alatakat nümüin Job, sükaaliinjeena waya süpüla anainjatüin tü jülüjakat waaʼin otta sütütüleʼereerü waaʼin. Tü karaloʼutakat Job süpüshi tü nüshajirakat Jeʼwaa «süpüla wekirajaajiraain sünain. Müleka weʼrüle müliaa, akaaliijünüshii waya sütüma tü pütchikat süpüla süchecherüinjatüin waaʼin suʼutpünaa tü müliaakat. Je müleka süshapajaale waaʼin sünain waʼatapajüin tü naaʼinrüinjateetkat chi Maleiwakai wamüin, katsüinsü waaʼin sütüma tü pütchikat sümaʼinruʼu waʼatapajüin» (Roma 15:4). Tü watüjakat sünainjee tü alatakat nümüin Job shia nnojoluinjatüin jülüjain waaʼin waneepia tü alatakat  wamüin otta motuin waaʼin niain Jeʼwaa anaka süpüla aluwatawaa. Anasü washatüle nukuwaʼipa Job, weeʼiyata sümaain waya Nuluwataaya Jeʼwaa. Waneepia waya nümaa Jeʼwaa suʼunnaa tü müliaa weʼrakat.

15. ¿Jameerü wakuwaʼipa wachecherüle waaʼin suʼunnaa weʼrüin wamüliala?

15 Sütütüleʼerüin waaʼin tü alatakat nümüin Job süka watüjaain saaʼu nnojoluin weʼrüin wamüliala sutuma jashichin Jeʼwaa wamüin. Wachecherüle waaʼin suʼunnaa weʼrüin wamüliala, weeʼiyateerü sünain anain wamüin niain Jeʼwaa aluwataain waaʼu (Prov. 27:11). Wachecherüle waaʼin suʼunnaa müliaa, aneerü wakuwaʼipa noʼuluʼu Jeʼwaa otta weʼitaajeerü maʼin waaʼin sünain tü waʼatapajakat nutuma Jeʼwaa (paashajeʼera Roma 5:3-5). Tü alatakat nümüin Job, shiiʼiyatüin sünain aipüralin maʼin wayuu Jeʼwaa sümaa nümüliajülin wayuu (Sant. 5:11, TNM). Shiimain maʼin aneerüin wakuwaʼipa nutuma Jeʼwaa müleka weeʼiyatüle sünain anain wamüin tü Nuluwataayakat. Sutuma watüjaain saaʼu tia, sükaaliinjain waya süpüla nnojoluin süshapalaain waaʼin jee talatüin waaʼin suʼunnaa müliaa (Col. 1:11).

SOTO PAAʼIN WANEEPIA TÜ KOJUTUINJATKAT PÜMÜIN

16. ¿Jamüsü sotuinjatka waaʼin choʼujaain sütüjaanüin aaʼu niain Jeʼwaa anaka süpüla aluwatawaa?

16 Eesü tü kaʼi motokalü oʼu waaʼin niain Jeʼwaa anaka süpüla aluwatawaa. Alatüsü tia wamüin wanaa sümaa shapaain maʼin waaʼin sutuma tü kasa mojusü alatakat wamüin. Jaʼitakajeʼe neʼe nnojorüle mojuin maʼin tü alatakat wamüin, shieerü waaʼinmaaka maʼin jülüjale shia waaʼin waneepia. Sutuma tia, choʼujaasü sotuinjatüin waaʼin waneepia kojutuinjatüin wamüin niain Jeʼwaa anaka süpüla aluwatawaa, shialeekajaʼa weʼrapa wamüliala.

Waneepiale waya sünain aʼyatawaa nümüin Jeʼwaa, nnojoleerü motuin waaʼin tü kojutuleeinjatkat wamüin

17. ¿Jamüsü nnojoleetka motuin waaʼin tü kojutuleeinjatkat wamüin waküjale maʼin pütchi?

17 Waneepiale waya sünain aʼyatawaa nümüin Jeʼwaa, nnojoleerü motuin waaʼin tü kojutuleeinjatkat wamüin. Eesü wanee wawala amülasü isha shikiiruʼu, aiwaisü shikii sümüin otta kansetsü shia. Wanaa sümaa suʼunawalin sünain eʼrajeʼeraa, aküjapuʼusü pütchi namüin na tottootkana, na perümeerakana, na ayuuishiikana otta namüin na wayuu waraitakana saaʼu. Jamüsüjaʼa shia chajatüinka shia mayein  pitaaraluʼu piamasü semaana shiatapünaamüin, süküjaka pütchi 80 oora soʼu tia. Nnojotsü motuin saaʼin tü wawalakat tü kojutuleeinjatkat sümüin, eerejeʼe sütüjaain aaʼu outajatüin shia. Sutuma saainjain tia, nnojotsü müliain maʼin saaʼin.

18. ¿Kasa watüjaka sünainjee tü saaʼinrakat wanee wawala?

18 Eejiraashii waya waneepia sümaa wainma kasa nnojotka mojuin maʼin, ayatüinjatpejeʼe sotuin waaʼin suʼunnaa tia niain Jeʼwaa anaka süpüla aluwatawaa. Jamüsüjaʼa wanee wawala Jennifer sünülia, chajatü shia apünüin kaʼi suluʼu wanee suʼwanülee katünasü, aʼatapajüsü sujuʼitüin wanee katünasü suʼunajatkalü aluʼu shipialuʼumüin. Nnojotsü ooʼuleʼennüin suʼwatüin katünasü soʼu tia. Mojusü saaʼin Jennifer süka sümüiwaʼain shia otta mapüsain shia. Nnojotpejeʼe jülüjain saaʼin sukuwaʼipa neʼe sümüiwaʼa. Shia sotoka saaʼin tü kojutuleeinjatkat sümüin, suʼuraajaka nümüin Jeʼwaa süpüla suchuntuin kaaliinwaa nümüin süpüla aküjaa pütchi namüin na yalajanakana aʼatapajüin süka mojuin naaʼin naya wayuukana. Watta naalii na wayuu süküjakana amüin pütchi otta wainma karaloʼuta shiitajaka. Anuu sünüiki: «Mayaapejeʼe kapüleein tü taaʼinrakat, tatüjaa aaʼu nükaaliinjain taya Jeʼwaa süpüla kojutuinjachin nia tatuma sükajee tü takuwaʼipakat».

19. ¿Jamüsü sütüjaanaka aaʼu jaraliin na anoujashii shiimainshiikana?

19 Shiaʼala neʼe nupueulose Maleiwa kojutuka amüin niain Jeʼwaa anaka süpüla aluwatawaa. Sutuma saaʼinrüin tia naata sümüin sukuwaʼipa suulia tü iküleesia ekirajakat alawaa. Choʼujaapejeʼe wamüin wayakana waneʼewai wakua kojutuinjatüin wamüin sukuwaʼipa Nuluwataaya Maleiwa. Atüjaana aaʼulu wayain na anoujashii shiimainshiikana sutuma waaʼinrüin tia.

20. ¿Jamüsü naaʼin Jeʼwaa sutuma tü waaʼinrakat süpüla weeʼiyatüin niain anaka süpüla aluwatawaa?

20 Nütüjaa aaʼu Jeʼwaa süpüshuaʼa tü waaʼinrakat süpüla weeʼiyatüin niain anaka süpüla aluwatawaa. Kojutusü nümüin wachecherüin waaʼin suʼunnaa müliaa sümaa waneepiain waya nümaa (Sal. 18:25). Sünain tü wane ekirajaayakat, wekirajaajeerü anain jamüin kojutuinjatka maʼin wamüin sukuwaʼipa nuluwataaya Jeʼwaa otta müsia tü waaʼinrüinjatkat süpüla weeʼiyatüin kojutuin maʼin shia wamüin.