SHAPAASÜ maʼin naaʼin na wayuukana maaʼulu otta nnojotsü jimatüin naaʼin sutuma tia. Motsomüin neʼe jimatüin waaʼin, shapaamaatüsü waaʼin saaʼujee wanee kasa. ¿Kasa waaʼinrajatka saashin tü Wiwüliakat süpüla jimatüinjatüin waaʼin waneepia? ¿Kasa waaʼinrajatka süpüla wakaaliinjain wayuu süpüla jimatüinjatüin saaʼin waneepia?

¿KASA WAYU WAAʼINRAJATKA?

Süpüla jimatüinjatüin waaʼin waneepia, choʼujaasü anainjatüin waaʼin, nnojoliin mmoluin waya otta anainjanain na waʼaleewainkana. Choʼujaʼaleepejeʼe aleewain maʼin waya nümaa Maleiwa. ¿Jamüsü sukuwaʼipa süpüla wountuin tia?

Anashaatasü maʼin waaʼinrüle tü nuluwataakalü anain waya Jeʼwaa jee woonoole sümaa tü pütchi oʼunirajatkat wakuwaʼipa. Sükajee tia, weeʼiyateerü sünain weʼitaain waaʼin nünain Jeʼwaa otta aleeweein maʼin waya nümaa (Jer. 17:7, 8; Sant. 2:22, 23). Waaʼinrüle tia, arütkaweechi Jeʼwaa wanainmüin otta jimateerü waaʼin nutuma. Müsü tü Wiwüliakat: «Jimatüsü naaʼin wanee wayuu sutuma tü lotookalü akuwaʼipa; aneerü naaʼin süpüla kaʼika süpüshuaʼa sümaa nnojoleechin mmoluin nia sutuma tü lotookalü akuwaʼipa» (Isa. 32:17). Jimatüsü waaʼin waneepia müleka woonoole nümaa Jeʼwaa süka süpüshuaʼa waaʼin (Isa. 48:18, 19).

Nnojotsü jimatüin naaʼin wanee wayuu shapaale naaʼin

Eesü wanee kasaʼaya naapaka Jeʼwaa wamüin süpüla jimatüinjatüin waaʼin waneepia, nia chi naaʼinkai (Aluw. 9:31).

JIMATÜSÜ WAAʼIN NUTUMA CHI NAAʼINKAI MALEIWA

Naashin chi aluwataaushikai Pablo, eimalaajeerü waaʼin müleka jüüjüüle waya nümüin chi naaʼinkai Maleiwa (Gal. 5:22, 23). Sutuma niain jimatüin atuma waaʼin chi naaʼinkai Maleiwa, choʼujaasü jüüjüüinjanain waya waneepia nümüin süpüla jimatüin waaʼin. ¿Jamüsü süpüla wountuin tia?

Palajana, waashajeʼerüinjatü Nünüiki Maleiwa waneepia (Sal. 1:2, 3). Wasakireʼerüle waaʼin sünain tü waashajeʼerakat, nükaaliinjeena waya chi naaʼinkai Maleiwa süpüla wayaawatüin saaʼu tü jülüjakat naaʼin  Jeʼwaa süchiki waneirua kasa. Eeshii wekirajaale sünain tü naaʼinrakat Jeʼwaa süpüla jimatüinjatüin naaʼin otta eesü watüjaale saaʼu jamüin kojutuka nümüin tü jimataakalü aaʼin. Weʼitaale suluʼu wakuwaʼipa tü wekirajaakalü anain suluʼujee tü Wiwüliakat, kooʼomüinjeerü wamüin tü jimataakalü aaʼin (Prov. 3:1, 2).

Piama, wachuntajachi nümüin Jeʼwaa chi naaʼinkai (Luc. 11:13). Anuu nünüiki Jeʼwaa namüin na achuntakana kaaliinwaa nümüin: «Müleka masütaajule jia sünain achuntaa nümüin Maleiwa, aapüneerü wane anaa jümüin nütüma. Isasü wachiki wayaawatüin saaʼu tia anaa naapakat wamüin, saaʼu wayuuin neʼe waya. Otta sükajee saʼaniraaitpain wakuaippa nümaa Cristo Jesús, jutateena waya suulia shapawaa aaʼin je suulia jülüjaa aaʼin kasa mojusü wanaa sümaa anain waya nütüma» (Filip. 4:6, 7). Ayatüle waya pejein nünain Jeʼwaa sümaa jüüjüüin waya nümüin chi naaʼinkai, naapeerü Jeʼwaa wamüin wanee anaa otta nnojoleerü shapaain waaʼin (Roma 15:13).

Wattainna naalii na wayuu anouteʼerakana nakuwaʼipa sutuma tü sümakat tü Wiwüliakat. Sutuma tia, anajiraashii naya nümaa Jeʼwaa, nnojotsü shapaain naaʼin otta anajiraashii naya namaa na waneinnua. ¿Jamüsü süpüla nountuin neeʼiratüin nakuwaʼipa?

TÜ NAAʼINRAKAT WANEINNUA WAYUU SÜPÜLA JIMATÜIN NAAʼIN

Eeshii wawalayuu eekai jashichipuʼuin jee mojulaapuʼuin namaiwa süpülapünaa natüjaain saaʼu tü shiimainkat. Naʼyataaka maʼin süchiirua süpüla neeʼiratüin nakuwaʼipa, shiasaʼa maaʼulu, wayuu kamaneeshii naya, nnojoishii kaashichijaaraliin otta anajiraashii naya namaa na waneinnua * (Prov. 29:22). Wekirajaa sünain tü naaʼinrakat wanee wawala David nünülia otta müsia Rachel süpüla neeʼiratüin nakuwaʼipa.

Jimateerü waaʼin weʼitaale suluʼu wakuwaʼipa tü sümakat tü Wiwüliakat otta wachuntule chi naaʼinkai Maleiwa nümüin

Nnojoluiwaʼaya nütüjaain saaʼu David tü shiimainkat, mojupuʼusü nünüiki süchiki wayuu otta airuʼutsü nünüiki namüin na nüpüshikana. Shiasaʼa mapa, niyaawataka saaʼu choʼujaain nunouteʼerüin nukuwaʼipa. ¿Jamüsü süpüla jimatüinjatüin naaʼin maaʼulu? Anuu nünüiki: «Teʼitaain suluʼu takuwaʼipa tü sümakat tü Wiwüliakat, sutuma tia, kojutushii tamüin na tapüshikana jee kojutushi taya namüinya».

 Süshatüin Rachel nakuwaʼipa na süpüshikana. Anuu sünüiki: «Ayatüsü taya eejiraain sümaa tü jashieekat. Kapüleesü tamüin süka mapuʼuin nakuwaʼipa na tapüshikana». ¿Jamüsü süpüla jimatüinjatüin saaʼin Rachel maaʼulu? Anuu sünüiki: «Tachuntawalin maʼin kaaliinwaa nümüin Jeʼwaa sümaa teʼitaain taaʼin nünain».

Jimatüsü naaʼin David otta Rachel süka neʼitaain suluʼu nakuwaʼipa tü sümakat tü Wiwüliakat otta jüüjüüin naya nümüin chi naaʼinkai Maleiwa. Jaʼitainna kepiain waya saʼaka wayuu eekai kaashichijaaralin, eesü süpüla jimatüin waaʼin. Anajiraajeena waya sutuma tia namaa na wapüshikana otta namaa na wawalayuukana suluʼu tü outkajaaleekat. Naashin Jeʼwaa, kamaneeinjana waya «sümüin wayuu süpüshua suulia paʼürülaawajirawaa» (Roma 12:18). ¿Eesüche süpüla wountuin waaʼinrüin tia? ¿Jamüsü wachajaainjatka sukuwaʼipa süpüla anajiraain waya sümaa wayuu?

WACHAJAA SUKUWAʼIPA SÜPÜLA ANAJIRAAIN WAYA SÜMAA WAYUU

Wanaa sümaa waküjain pütchi, aküjashii waya süchiki wanee anaa eeinjatka sutuma Nuluwataaya Maleiwa (Isa. 9:6, 7; Mat. 24:14). Watta naalii na kamalainkana amüin tia pütchikat otta naapaa amaalü shia. Sutuma tia, nnojotsü üttüin naaʼin waneepia jee nnojotsü shapaain naaʼin saaʼu müliain wayuu atumawaa sainküin mmaka. Natüjaaitpa aaʼu sunoutaainjatüin tia soʼu palit kaʼi otta nachajaain sukuwaʼipa süpüla anajiraainjanain naya sümaa wayuu (Sal. 34:14).

Nnojotsü kamalain sümüin wayuu süpüshuaʼa tü pütchi waküjakat (Juan 3:19). Ayatapejeʼe naapüin Jeʼwaa wamüin chi naaʼinkai, jaʼitairü shiyoutuin wayuu tü pütchikat. Müshiijeseʼe ayatüin waya kamaneein sümüin wayuu sümaa weeʼiyatüin sujutü sümüin waküjapa pütchi. Waaʼinrüinya tü nümakat Jesuu. Naashin niakai, wantapa suluʼumüin wanee piichi wasaküinjana na wayuu kepiakana suluʼu. Kamaneere naya wamüin, aneerü nakuwaʼipa sutuma tü pütchi waküjakat. Shiasaʼa mamaneere naya wamüin, ayatüinjana waya kamaneein namüin (Mat. 10:11-13, TNM). Müle wakuwaʼipa namüin na wayuukana, kamaneejeena waya namüin jaʼitairü kasain naaʼinrüin otta jamüin nanüiki wamüin. Soteesü waaʼin eein süpüla wakaaliinjain naya wayuukana süpüla neeʼiratüin nakuwaʼipa mapa.

Wanee sukuwaʼipa süpüla anajiraainjanain waya sümaa wayuu shia sükajee weeʼiyatüin nojutü namüin na neʼipajanakana na sülaülashiikana mma waashajaapa namaa. Waaʼinrüinjatü tia jaʼitaina müliain waya atumawaa sünainjee waʼyataain nümüin Jeʼwaa. Jamüsüjaʼa suluʼu wanee mma chaa África, nnojoishii ooʼulaanüin na wawalayuukana natuma na sülaülashiikana mma süpüla nakumajüin Piichi Outkajaalee. Natüjaa aaʼu na wawalayuukana nakumajüinjatüin sukuwaʼipa tia süka anakalü akuwaʼipa. Naneekaka wanee wawala misioneeropuʼukai chayaa nümaiwa otta najütüin nia süpüla naashajaain nümaa chi embajador chajachikai Londres, Inglaterra. Nüküjainjaʼa chia wawalakai süchiki tü aʼyatawaa anasü waaʼinrakat wayakana aküjaliikana pütchi nüchiki Jeʼwaa.

Anuu nünüiki chi wawalakai: «Tantaiwaʼaya eemüin tü oficinakat, eejatü wanee wayuu kanainka nasheʼinpala wanee wayuuinnua aashajaakana suluʼu wanee anüikii tatüjaka apüleerua, tasakaka shia suluʼu sünüiki. Ponusü saaʼin tia otta süsakitka taya sünain maa: ‹¿Kasa keʼiyouka pia?›. Tamaka sümüin: ‹Nia keʼiyouka taya chi embajadorkai›. Shiyamaajaka nia suluʼupünaa teleepono, nüntaka eejachire taya sümaa nüsaküin taya suluʼu inkülee. Süchikijee tia, naapajüin tanüiki chi wayuukai. Taküjain nümüin süchiki tü aʼyatawaa anasü waaʼinrakat wayakana aküjaliikana pütchi nüchiki Jeʼwaa».

Kettaapa nünüiki chi wawalakai, niyaawata aaʼu chi embajadorkai jamüin maʼin sukuwaʼipa tü waʼyataainkat otta nnojoluitpa jülüjain naaʼin kasa mojusü wachiki. Süchikijee tia, nooʼulaain na sülaülashiikana mma nakumajüin Piichi Outkajaalee na wawalayuukana. Talatashaatashii na wawalayuukana sutuma tia. Shiimaintaʼaleejaʼa eein tü anajirawaakat müleka weeʼiyatüle sujutü wayuu sümüin.

JIMATEERÜ PAAʼIN WANEEPIA

Suluʼushii waya tü paʼaraiisü eekat maaʼulu eere jimatüin waaʼin sünain aʼwaajaa Jeʼwaa. Eesü süpüla kooʼomüin tia jimataakalü aaʼin wachajaale sukuwaʼipa wayakana waneʼewai wakua süpüla jimatüinjatüin waaʼin. Müle shia watuma, shiimain talateechin Jeʼwaa wamaa otta talateerü waaʼin nutuma süpüla kaʼikat süpüshuaʼa suluʼu tü mma jeketkat (2 Ped. 3:13, 14, TNM).

^ püt. 13 Wekirajaajeerü anain mapa kasain wayu tü kamanewaakat. Wekirajaajeerü anain tia sünain wane pütchi makat aka saaʼin tüü aashajaaka süchiki tü akuwaʼipaa eekat nutuma chi naaʼinkai Maleiwa.