Skip to content

Skip to table of contents

Na aküjaliikana pütchi nüchiki Jeʼwaa

Püneeka wanee anüikii Wayuunaiki

AAPIRIA WAYUU (NAMÜINJATÜ NA WAWALAYUUKANA) Juunioʼu 2018

Ekirajaaneerü anain rewiisütakat tüü akoosütoʼu 6 sünainmüin settienpüroʼu 2, 2018.

«Waneʼeya sümüin sukuaippa tü taluwataayakat»

¿Jamüsü nukuwaʼipa Jesuu shiʼipajee tü poliitikakat jee tü alatakat nükalioʼu? ¿Kasainjatü jülüjaka waaʼin süchiki tü poliitikakat jee süchiki tü müliakalü atuma wayuu maaʼutpünaa?

Paaʼinwainjana waya maʼaka paaʼinwain Jeʼwaa nümaa Jesuu

¿Kasa paaʼinrajatka süpüla paaʼinwain na wawalayuukana?

Wekiraja waaʼin sükajee tü nuluwataakalü anain Jeʼwaa jee tü pütchi oʼunirajatkat wakuwaʼipa

Nukumajüin waya Maleiwa süpüla wayaawatüin saaʼu tü anasükat jee tü mojusükat. Wekirajaainjatü anain tü Wiwüliakat süpüla wanaawain tü jülüjakat waaʼin nümaa Maleiwa süchiki wanee kasa.

«Müinjana jia maʼaka saaʼin wanee luusa» süpüla nuʼwaajünüin Jeʼwaa

Nnojoishii müin warattuuikai waaʼin sükajee waküjain neʼe pütchi.

Jimatüinjatü waaʼin ¿Jamüsü süpüla wountuin tia?

Süka kepiain waya suluʼu wanee mma eere jouluin mülia, wachajaainjatü maʼin sukuwaʼipa süpüla jimatüinjatüin waaʼin ¿Kasa waaʼinrajatka saashin tü Wiwüliakat süpüla jimatüin waaʼin waneepia?

Nnojoishi aʼyataain süchiirua talatüin Jeʼwaa nümaa

¿Jamüinjatche wakuwaʼipa nuʼupala Jeʼwaa? Watüjaajeerü aaʼu tia sükajee tü alatakat nümüin Rehoboam chi aluwataaikai saaʼu Judá.