Eesü wanee ipa anachonsü maʼin «diamante» sünülia, kojutüsü maʼin sümüin wayuu. Watta saalii sülia waneesia neʼe. Eepejeʼe wanee kasa alanaʼleekalia ojutü nümüin Maleiwa suulialeʼeya wanee diamante jee wanee korolo kojutüsü. ¿Kasa wayuu tia?

 Jülüja waaʼin tü alatakat sümüin Haykanush nümaa chi suʼwayuusekai, chejeʼewalii naya Armenia. Aküjülii pütchi naya sümaa nnojoluin woutiisain. Soʼu wanee kaʼi, suusüta anainrü Haykanush wanee pasaporte pejepünaa sünain shipia. Suluʼu tia, eejatü wainma maʼin nneerü otta eejatü tarjeta ayuʼlia nneerü suluʼujee banco. Süküjaka süchiki tia nümüin chi suʼwayuusekai.

Müliashii naya sutuma manneetsein jee wainma maʼin nojuyaala. Nnojotpejeʼe nemeraain aaʼu tü nneerü nousütakalü anain. Neʼikajaain nümüin chi wayuu kakorotkai shia. Ponusü maʼin naaʼin chia wayuukai sümaa nüpüshi naapapa namüin tü kasa machikikat noulia. Süküjaka Haykanush nümaa suʼwayuuse namüin sünain nekirajaain sünain tü Wiwüliakat jee sünain nayaawatüin saaʼu sünain lotuinjatüin nakuwaʼipa sünain tü kasa naaʼinrakat. Jee müsia naküjüin namüin tü kasa nanoujakalü anain na aküjüliikana pütchi nüchiki Jeʼwaa otta napütüin napüla wanee karalouktairua.

Shiyouktüin Haykanush tü nneerü nasülajeekat sümüin naya wayuukana. Shiasaʼa waneemüin kaʼi oʼunüsü nuʼwayuuse chia wayuu machikikai oulia nükaraloukse eere kepiain Haykanush nümaa suʼwayuuse. Saapüin tü analuʼutkat sümüin otta shimeʼejüin saaʼin süpüla saapaain wanee süttiija kanainka diamante.

Sülatüle namüin waneeinnua wayuu tü alatakat namüin na wayuu machikikana oulia nakaraloukse, ponusüjeʼe naaʼin tü saaʼinrakat Haykanush nümaa suʼwayuuse. ¿Ponusüche naaʼin Jeʼwaa tü naaʼinrakat? ¿Jamüsü nünüiki sutuma lotuin nakuwaʼipa naya wayuukana? ¿Eʼrüshiiche kasa anasü sutuma lotuin nakuwaʼipa?

TÜ AKUWAʼIPAA KOJUTÜKAT MAʼIN SUULIALEʼEYA WANEE KOROLO

Mapüleesat asouktaa shiʼipajee tia pütchikalüirua, süka jamüin, natüjaain saaʼu na aʼyataashiikana nümüin Jeʼwaa kojutüin maʼin nümüin washatüle nukuwaʼipa suulialeʼeya eein wamaʼana ooro, diamante jee waneeirua korolo kojutüsü. Tü kasa mojutkat sümüin wayuu, kojutüshaatasü nümüin Jeʼwaa (Is. 55:8, 9). Kojutüsü maʼin nümüin Jeʼwaa tü naaʼinrakat na aʼyataakana nümüin süpüla nashatüin tü nukuwaʼipakat.

Wekirajaa sünain tü sümakat tü Wiwüliakat nüchiki chi wayuu kekiikai maʼin jee ayaawataka saaʼu anale wanee kasa jee mojule shia. Müsü Proverbios 3:13-15: «Anataʼaleeshijaʼa maʼin chi wayuu kekiikai maʼin jee ayaawatakai saaʼu tü naaʼinrajatkat müleka anale jee mojule shia. Süka jamüin, anaʼleein tia suulialeʼeya kamaʼanaa pülaata jee ooro. Anaʼleesia suulialeʼeya sünoʼu tü jimoʼulakat jee anaʼleesia suulia tü kasa anajakat maʼin pümüin». Kojutüsü maʼin nümüin Jeʼwaa tia akuwaʼipaakat suulialeʼeya korolo kojutüsü.

Jama lotule nukuwaʼipa wanee wayuu sünain süpüshuaʼa tü naaʼinrakat, ¿kojutüsüche nümüin Maleiwa?

Lotusü nukuwaʼipa Jeʼwaa sünain süpüshuaʼa tü kasa naaʼinrakat. Saashin tü Wiwüliakat, «nnojoishi aküjüin alawaa nia» (Tito 1:2). Nüshajirüinka Pablo wanee pütchi namüin waneeinnua anoujashii: «Juchunta wapüleerua nümüin Maleiwa, süka wulein tü suluʼukat waaʼin otta keeʼireesü waaʼin lotuin wakuwaʼipa sünain süpüshuaʼaleʼeya kasa» (Heb. 13:18, TNM).

Müshia Jesuu lotusü nukuwaʼipa sünain süpüshuaʼa tü kasa naaʼinrakat. Müshinka chi laülaakai napüleerua na sacerdootekana nümüin Jesuu: «Tachuntüin jooluʼu pümüin sünain püküjainjatüin wamüin tü shiimüinkat nuʼupala chi Maleiwa matüjüinkai ouktaa. Tasakirüin paala pia: ¿Shiimüinjasa sünain piain Cristoin Nüneekajalakai Maleiwa? ¿Shiimüinjasa sünain piain chi Nüchonkai Maleiwa?». «Aa», müshi Jesuu niʼipajee. Nnojoishi aküjüin alawaa sünain niain «Cristoin» chi nüneekajalakai Maleiwa. Nütüjaa aaʼu Jesuu eein süpüla nuʼutünüin aaʼin saaliijee niʼrülin wayumüin nümüin Maleiwa naashin na sülaülakana Sanedrín, nüküjapejeʼe tü shiimainkat namüin (Mat. 26:63-67).

¿Kaseerü paainjaka müleka choʼujaale püküjüin alawaa jee piiʼiratüin sukuwaʼipa tü püküjüinjatkat  süpüla anainjatüin pukuwaʼipa? ¿Ayateetche lotuin pukuwaʼipa sünain süpüshuaʼa tü kasa paaʼinrakat?

¿JAMÜSÜ KAPÜLEEKA WAMÜIN LOTUIN WAKUWAʼIPA SÜNAIN TÜ KASA WAAʼINRAKAT?

Maaʼulu yaa, eesü süpüla kapüleein wamüin lotuin wakuwaʼipa sünain süpüshuaʼa tü kasa waaʼinrakat saaʼujee kapülain saaʼin wayuu sukuwaʼipa sümüiwaʼa jee kachiiruain saaʼin washirüü (2 Tim. 3:2). Eepa jaʼijawaa jee aipa shiiʼiree aʼyatawaa, eeshii eekai nuʼluwajüin, nimeraain saaʼu wanee kasa, nimeejüle wayuu otta waneeirua kasa. Watta saalii wayuu nnojotka lotuin nakuwaʼipa, müshiijeseʼe eein na nnojoliikana mojuin amüin emeejaa wayuu süpüla eeinjatüin kasa namaʼana. Eeshii na anoujashii eekana nnojoluin lotuin nakuwaʼipa sünain tü kasa naaʼinrakat. Suluʼujee tia, nnojoliinnapa kapülain naya namüin na anoujashiikana (1 Tim. 3:8; Tito 1:7).

Nashatapejeʼe na wawalayuukana nukuwaʼipa Jesuu sünain lotuinjatüin nakuwaʼipa sünain tü kasa naaʼinrakat. Natüjaa aaʼu kojutüin maʼin nümüin Maleiwa nashatüle nukuwaʼipa suulialeʼeya kamaʼanaa washirüü. Müshiijeseʼe nnojoluin nakopiaajüin na anoujashii jimaʼaliikana jee na majayünnüükana süpüla anain nanootain (Prov. 20:23). Eesü süpüla nnojoleerüin  süsülajünüin wamüin wanee kasa saaʼu lotuin wakuwaʼipa maʼaka süsülajünüin amüin Haykanush. Ayatüinjatpajaʼa lotuin wakuwaʼipa naashin Maleiwa süka anain tia. Anasü maʼin waaʼinrüle tia süka wuleerüin waaʼin.

Tü alatakat nümüin Gagik shiiʼiyatüin wamüin anain maʼin lotule wakuwaʼipa sünain süpüshuaʼa tü kasa waaʼinrakat. Nnojoluiwaʼaya nia aküjüliin pütchi, aʼyataapuʼushi suluʼu wanee konpainyiia miyoʼu. Niasaʼa chi sülaülajanakai tia konpainyiiakat, süpüla nnojoluinjatüin nuwalaajüin tü nneerü nachekajakat na sülaülashiikana mma, nuunjulajüin achiki jeʼrain maʼin sükanain tü konpainyiiakat. Sutuma niain Gagik niʼipajanakai, naapüin nneerü nümüin chi aluwataanakai natuma na sülaülashiikana mma suulia nüküjaʼalaain jeʼrain nneerü sükanain tü konpainyiiakat. Kaʼruwarai münüshi joo Gagik sutuma müin naaʼinrala. Shiasaʼa nikirajaapa Gagik sünain tü Wiwüliakat, niyaawata aaʼu tü shiimain sümakat. Sutuma tia, lotuitpa nukuwaʼipa sünain tü kasa naaʼinrakat. Mayaainjeʼe walaain nükanain, ojuʼitüshi suluʼujee tia konpainyiiakat. Eeitpa nümaʼana wanee konpainyiia, nüshajittüjülia sünülia suluʼu tü laülaapiakat otta nuwalaajawalin tü achekajünakat natuma na sülaülashiikana mma (2 Cor. 8:21).

Kapüleesü nümüin Gagik naapüin süpüshuaʼa tü choʼujaakat sümüin nüpüshi sutuma paliʼirüitpain nükanain. Talatapejeʼe maʼin nia süka wulein naaʼin nuʼupala Jeʼwaa. Anasü nukuwaʼipa napüleerua na piamashiikana nüchonnii jee eʼitaanüsü najapuluʼu waneeirua aʼyatawaa suluʼu tü outkajaaleekat. Kapülainshi nia amüinyüü natuma na aʼyataakana neʼipajee na sülaülashiikana mma jee namüin na aʼyataajiraakana nümaa. Müshii naya nümüin süka lotuin nukuwaʼipa sünain tü kasa naaʼinrakat.

NÜKAALIINJAIN WAYA JEʼWAA

Aishii maʼin nüpüla Jeʼwaa na ashatakana nukuwaʼipa sünain lotuin nakuwaʼipa sünain tü kasa naaʼinrakat (Tito 2:10). Nükaaliinjeena waya waneepia müleka washatüle tü nukuwaʼipakat. Nüshajirüin Jeʼwaa David pütchikat tüü: «Jimaʼaichonpuʼushi taya, aluʼusaʼa jooluʼu antüitpa tü laülawaakat tanainmüin. Nnojoipejeʼe teʼrüichin wanee wayuu lotokai akuwaʼipa müliain maʼin; nnojoyülia teʼrüin nüchonnii sünain ojulijakuʼu maa eküülü» (Sal. 37:25, TNM).

Tia, shia tü naaʼinrakat Maleiwa süka Rut. Waneepiasü Rut sümaa tü saʼütkat otta nnojotsü süpütüin mayaainjeʼe laülaain shia. Oʼunüsü Rut sümaa tü saʼütkat chaa Israelmüin eeinjachire suʼwaajüin chi Maleiwa shiimainkai (Rut 1:16, 17). Tütüsü maʼin otta sükotchojüin tü napütapünaakat na atpajüliikana namüin na müliashiikana. Tia, shia tü pütchi nuluwataakalü anain Maleiwa nümüin Moisés. Naaʼinmajüin waneepia Jeʼwaa Rut sümaa tü saʼütkat maʼaka naainjain shia nüka David (Rut 2:2-18). Anashaatasü tü kasa naapakat Maleiwa sümüin Rut süka shiain kooʼuliwoʼuin David otta chi Mesiiakai (Rut 4:13-17; Mat. 1:5, 16).

Mayaainjeʼe wattain naalii na wawalayuu paliʼitkana nakanain, nnojoishii naya emeejüin wayuu otta nnojoishii aküjüin alawaa süpüla wainmainjatüin nakanain. Tütüshii naya sünain aʼyatawaa otta neeʼiyatüin sünain kojutüin maʼin namüin lotuin nakuwaʼipa sünain tü kasa naainjakat suulialeʼeya kamaʼanaa wainma kasa (Prov. 12:24; Éf. 4:28).

Suluʼu mmaka süpüshuaʼa nashatüin na wawalayuukana sukuwaʼipa Rut otta neʼitaain naaʼin sünain naaʼinmajeenain naya Jeʼwaa. Natüjaa aaʼu nikeraajeerüin Jeʼwaa tü nünüikikat, tü makat mayaa: «Nnojoleechi taya oʼunüin jümaʼanajee. Nnojoleena tapütüin jia jümüiwa» (Heb. 13:5). Shiimain nükaaliinjain waneepia Jeʼwaa na wayuu lotokana akuwaʼipa sünain tü kasa naaʼinrakat otta naapüin namüin tü kasa choʼujaakat namüin (Mat. 6:33, TNM).

Kojutüsü maʼin sümüin wayuu wanee diamante jee waneeirua korolo. Eekajasaʼa nümüin Jeʼwaa shia kojutüka maʼin nümüin lotule nukuwaʼipa wanee wayuu sünain tü kasa naainjakat, kojutüleesia tia nümüin suulialeʼeya wanee korolo.

Loto wakuwaʼipa sünain süpüshuaʼa tü kasa waainjakat süpüla anainjatüin waaʼin sünain aküjaa pütchi.