¿Anashiche kaʼapürale wanee wawala süpüla naaʼinmajiraain suulia tü mojulaasükalüirua?

Naneeküinjanapa na wawalayuukana tü naaʼinrajatkat süpüla naaʼinmajiraain suulia wayuu mojulaasü, jülüjainjatü naaʼin tü sümakat tü Wiwüliakat. Naaʼinrüle tia, neʼreerü nnojoluin anain kaʼapürale naya süpüla naaʼinmajiraain suulia wayuu mojulaasü. Wekirajaa sünain waneirua pütchi akaaliinjeenaka waya.

Kojutusü nümüin Jeʼwaa tü kataakalü oʼuu sünainka wayuu. Anuu nünüiki David nüchiki Jeʼwaa: «Pia chi shikiishikai tü kataakat oʼuu» (Sal. 36:9TNM). Sutuma tia, nüneeküinjachipa wanee wawala tü sukuwaʼipainjatkat nutuma süpüla naaʼinmajiraain suulia wayuu mojulaasü jee naaʼinmajüin tü kasa nümaʼanakat, shieerü nüneekaka wanee kasa nnojoleetka outuin anainjee wayuu suulia joo kaainjalajüin nia noʼuluʼu Jeʼwaa (Deut. 22:8; Sal. 51:14).

Shiimainya eein süpüla suʼutunüin aaʼin wayuu süka kasa eeka eein, shiapejeʼe keemaleein shiʼitünüle süka kousuloʼu. Eeshi chi eʼitakai wayuu sümaa nnojoluin naaʼinjeein shia jee eeshi eekai niʼitüin wayuu süka nuʼuteein saaʼin. * Jamüshijaʼa nüntüle wanee kaʼruwarai nünainmüin wanee wayuu otta niʼrüle kaʼapülain nia, eesü süpüla eein eʼinirawaa jee outaa.

Wanee ai süpülapünaa nuʼutunüin aaʼin Jesuu, nüküjain namüin na nikirajüinkana nayaʼlajüinjanain wanee chajaruuta, nnojotpejeʼe süpülajatüin eejirawaa (Luc. 22:36, 38). Makaʼa nünüiki Jesuu shia süpüla nikirajüin naya sünain wanee kasa: nnojoishii atkaainjanain na nikirajüinkana, jaʼitairü sushutuin wayuu kaʼapülasü naaʼu (Luc. 22:52). Süchikijee nüshottüin Pedro süka chajaruuta «wane nüchepchia chi laülaashikai napüleerua na sacerdote judíokana», müshi Jesuu nümüin: «Piʼitaa püchajaruutse süchikua suluʼu süta». Nümaka wanee pütchi nümüin ayatayütka oʼunirüin wakuwaʼipa waya anoujashiikana maaʼulu, müshi nia: «Chi eekai nütkaweein süka chajaruuta, shiimüin sünain oukteechin nia sütüma tü atkawaakat» (Mat. 26:51, 52).

Saashin Miqueas 4:3, na aʼyataakana nümüin Maleiwa «napünajieerü tü chajaruuta otta tü jatü natkaayakat». Na anoujashii shiimainshiikana matüjainsalii atkawaa. Shia naaʼinraka tü nümakat Pablo: «Mojulaale wane wayuu jümüin, anakaja müleka jiirakaale nüka. Nnojo mojulaain jia niʼipajee. [...] Anakaja müleka kamaneere jia sümüin wayuu süpüshua suulia paʼürülaawajirawaa» (Roma 12:17, 18). Wainma kasa alataka nümüin Pablo otta ajachijuushi nia sutuma kaʼruwarannuu. Nnojoipejeʼe nia aaʼinrüin wanee kasa mojuka noʼuluʼu Maleiwa (2 Cor. 11:26). Niʼitaain naaʼin Pablo nünain Maleiwa otta naaʼinrüin tü sümakat tü Wiwüliakat süka shiain anaʼleein tia suulia kaʼapülain wayuu (Ecl. 9:18).

Kojutuleesia wamüin tü kataakalü oʼuu suulialeʼeya tü koroloirua wamaʼanakat. Watüjaa aaʼu nnojoluin shiain katüin atuma noʼu wanee wayuu tü koroloirua nümaʼanakat (Luc. 12:15, TNM). Nüntüle wanainmüin wanee kaʼruwarai eekai kaʼapülain, nnojoishii waya eejiraainjanain nümaa, shia anaka aluʼu waaʼinrüle tü nümakat Jesuu: «Nnojo keeʼireein paaʼin pasalawaa». Wooʼulaainjatü nülüʼüjain chi kaʼruwaraikai tü eekai nülüʼüjeein (Mat. 5:39, 40; Luc. 6:29). * Shiapejeʼe anain eetüjürüle waaʼin. Jamüshiijaʼa waya,  nnojoleena jooin waya süpüla kaʼruwarannuu waaʼinrüle tü sümakat tü Wiwüliakat jee nnojorüle weeʼiyajakuʼu wamüin tü koroloirua eekat wamaʼana (1 Juan 2:16). Wanee kasa anasü maʼin shia natüjaale saaʼu na wayuu kepiakana pejepünaa wanain wayuuin anamia waya otta waküjaliin pütchi nüchiki Jeʼwaa (Prov. 18:10).

Nnojotsü mojeein naaʼin na waneinnua watuma (Roma 14:21). Eesüjaʼa mojushiijeerüle namüin na wawalayuukana natüjaale saaʼu kaʼapülain wanee wawala süpüla naaʼinmajiraain suulia tü mojulaasükalüirua. Süka alin wapüla na wawalayuukana, nnojoleena waya aaʼinrüin wanee kasa mojushiijeetka namüin mayaainjeʼe eein süpüla kaʼapülain waya (1 Cor. 10:32, 33; 13:4, 5).

Keeʼireesü waaʼin anainjatüin tü wakuwaʼipakat süpüla nashatüin shia na wawalayuukana (2 Cor. 4:2; 1 Ped. 5:2, 3). Eere wanee wawala eekai kaʼapülain süpüla naaʼinmajiraain suulia tü mojulaasükalüirua, achiaaneechi nia natuma na laülaashiikana. Shiasaʼa macheʼere nia süchiirua kaʼapülain nia, nnojoleechi anain süpüla nashatüin na wawalayuukana tü nukuwaʼipakat. Akaʼaya nia, nnojoleechi aneekünüin süpüla saapünüin wanee aʼyatawaa nümüin suluʼu tü outkajaaleekat. Müsia neʼe nukuwaʼipa wanee wawala eekai kaʼapülain atuma niʼyataaleruʼu. Shia anaka nümüin wanee wawala nüchajaale wanee aʼyatawaa naata suulia tia. *

Na wawalayuukana waneʼewaire nakua, nayainjana aneekaka tü naaʼinrajatkat süpüla naaʼinmajiraain noulia na mojulaashiikana, süpüla naaʼinmajüin napüshi jee süpüla naaʼinmajüin tü koroloirua eekat namaʼana otta müsia nayainjana aneekaka tü naʼyataainjatkalü anain. Jülüjainjatpejeʼe naaʼin palajana tü sümakat tü Wiwüliakat süpülapünaa naneeküin tü naaʼinrajatkat. Naaʼinrüinjatü tia süpüla kekiinjachin maʼin nia otta aipüralin nia wayuu maʼaka naaʼin Jeʼwaa. Kojutusü namüin na wawalayuu laülaakana aaʼin tü sümakat tü Wiwüliakat otta nnojoishii naya kaʼapülain süpüla naaʼinmajiraain suulia tü mojulaasükalüirua. Natüjaa aaʼu aneenain naya süpüla kaʼikat süpüshuaʼa neʼitaale naaʼin nünain Maleiwa sümaa kojutuin namüin tü sümakat tü Wiwüliakat (Sal. 97:10; Prov. 1:33; 2:6, 7).

Suʼunnaa tü müliaa miyoʼusükat, neʼitaajeerü naaʼin nünain Jeʼwaa na wawalayuukana otta nnojoleena atkaain sümaa tü mojulaasükalüirua.

^ püt. 3 Eeshijaʼa niyaʼlajüle wanee wawala wanee kupeeta süpüla nulojuin tü niküinjatkat jee shiale süpüla nnojoluin jamajüin nia sutuma wüchii jashichi. Nnojotpa choʼujaain nümüin tü kupeetakat, nünaajaainjatü sümaa maʼüin shia otta sheketüinjatü sunut nutuma suulia susotooin. Müleka napülajüle na sülaülashiikana mma kaʼapülain wayuu, oonooinjana waya namaa (Roma 13:1).

^ püt. 6 Süpüla pütüjaain saaʼu tü paaʼinrajatkat suulia pütaüjaanüin, paashajeʼera tü pütchikat «Cómo evitar una violación», suluʼusü ¡Despertad! ojuʼitaka maatsoʼu 8 soʼu 1993.

^ püt. 2 Süpüla pütüjain sooʼomüin süchiki wanee aʼyatawaa eere kaʼapülainjachin wayuu, paashajeʼera Aapiria Wayuu ojuʼitaka nowienpüroʼu 1 soʼu 2005, süpana 31; jee müsia tü ojuʼitakat nowienpüroʼu 1 soʼu 1983, süpana 25 otta 26 (alijunaikiruʼusü).