Skip to content

Skip to table of contents

Na aküjaliikana pütchi nüchiki Jeʼwaa

Püneeka wanee anüikii Wayuunaiki

AAPIRIA WAYUU (NAMÜINJATÜ NA WAWALAYUUKANA) Juulioʼu 2016 | Nnojotsü ajaʼttinnüin tü Wiwüliakat

Ekirajaaneerü anain rewiisütakat tüü Akoosütoʼu 29 sünainmüin Settienpüroʼu 25, 2016.

PÜTCHI SÜNAINKA SÜTA TÜ REWIISÜTAKAT

Süchiki wanee karaloukta kojutüsü maʼin

Nnojotsü eeirüin wanee karaloukta kaliairüka sünain anoukteʼeraa sukuwaʼipa wainma wayuu, ¿eesüche süpüla weʼitaain waaʼin sünain tü Wiwüliakat?

PÜTCHI SÜNAINKA SÜTA TÜ REWIISÜTAKAT

Nnojotsü ajaʼttüin sutuma ittaa

Na ashajakana tü Wiwüliakat jee na akopiaajakana shia sümaiwa, nashajüin shia sünain papiro otta pergamino. ¿Jamüsü eeyütkalia maaʼulu watta saalii ashajuushi sümaiwajatü?

PÜTCHI SÜNAINKA SÜTA TÜ REWIISÜTAKAT

Nnojotsü ajaʼttüin sutuma tü aaʼinnakat süka

Eeshii poliitiko otta shikiipüʼü iküleesia achajaakana sukuwaʼipa süpüla nnojoluinjatüin eein Wiwülia sümaʼana wayuu, süpüla nnojoluinjatüin sukumajünüin otta süpüla nnojoluin sülatinnüin suluʼu waneeirua anüikii. Nnojotpejeʼe najaʼttirüin shia.

PÜTCHI SÜNAINKA SÜTA TÜ REWIISÜTAKAT

Nnojotsü ajaʼttüin tü Wiwüliakat sutuma suʼwanajaaneein tü sümakat

Eeshii eekai naʼwanajaainjatiain sünüiki tü Wiwüliakat. ¿Jamüsü süpüla sütüjaanüin aaʼu tü naaʼinrüinjatiaakat?

PÜTCHI SÜNAINKA SÜTA TÜ REWIISÜTAKAT

¿Jamüsü eeyütkalia tü Wiwüliakat?

¿Jamüsü kojutüka maʼin tü Wiwüliakat?

Wachajaa Nuluwataaya Maleiwa suulia kamaʼanaa korolo

Nüküjüin Jesuu jamüsü nnojoluinjatka kachiiruain waaʼin kamaʼanaa wainma korolo.

¿Jamüsü eejüinjatka waaʼin?

Eesü apünüinsü kasa nnojoleetka eejüin atuma waaʼin nnojorüle jülüjain waaʼin wakuwaʼipa.

Kojutüsü wamüin anamiain Maleiwa

¿Kasa naaʼinraka Maleiwa süpüla niiʼiyatüin sünain aishaatain maʼin wayuu nüpüla?

Püküja süchiki anamiain Maleiwa

¿Jamüsü sünainpünaaka anamiain Maleiwa tü pütchi anasü süchikikat Nuluwataaya?

¿Nnojoleetche tü mojulawaakat soʼu wanee kaʼi?

Eeshii wayuu eekai nooʼulaain suulia aaʼinraa kasa mojusü. Tü akaaliinjakat naya sünain anoukteʼeraa nakuwaʼipa eesü süpüla sükaaliinjain waneeinnua wayuu süpüla nanoukteʼerüin nakuwaʼipaʼaya.

¿Kasa shikirajaka tü Wiwüliakat?

¿Eesüche wanee iküleesia eekai niʼinaajalain Maleiwa süpüla sürütkaain wayuu nünainmüin?