«Oʼuneeshii waya jümaa süka waapüin jüchiki sünain eein chi Maleiwakai jümaa» (ZAC. 8:23, TNM).

JAYEECHI: 65, 122

1, 2. (1) ¿Kasa nüküjatüjütkalia Jeʼwaa paala sümaiwa? (2) ¿Kasa wekirajaainjatka anain jooluʼu? (Piirakaa sümüin tü ayaakuaakat).

NÜKÜJATÜJÜLIA paala Jeʼwaa eeinjanain maaʼulu yaa «polooshii wayuu» sainküinjee mmakat süpüshuaʼa, naya wayuu makana, naapaainjachi süka nüsheʼin wanee wayuu «judío». Meerü nanüiki yaa: «Oʼuneeshii waya jümaa süka waapüin jüchiki sünain eein chi Maleiwakai jümaa» (Zac. 8:23, TNM). Chi «judío» waashajaakai achiki, naya napüshuaʼa na anoujashii nüneekakana Maleiwa nüka chi naaʼinkai. «Tü Israel nüneekakat Maleiwa» münüshii naya suluʼu tü Wiwüliakat (Gal. 6:16, TNM). Na «polooshii wayuu» waashajaakana achiki, naya na anoujashii yaainjanakana kepiain yaa Mmapaʼa. ¿Jamüshii noʼuneeka naya anoujashiikana namaa na chainjanakana chaa iipünaa? Shia süka natüjaain aaʼu anain naya noʼuluʼu Jeʼwaa otta kojutüsü namüin aʼyataajirawaa namaa.

2 Wanaawasü tü nümakat Jesuu sümaa tü nümakat Zacarías. Naashin Jesuu, paaʼinwajiraainjana na aʼyataashiikana nümüin Maleiwa. «Na anneerü palitchonkana», müshi nia namüin na chainjanakana chaa iipünaa. Jee müsia, «anneerüiruayaʼa waneejannuu», müshi Jesuu namüin na anoujashii yaainjanakana kepiain yaa Mmapaʼa. Kottüinjana naya napüshuaʼa naashin Jesuu otta niainjachi «chi napüʼüyakai» (Luc. 12:32, TNM; Juan 10:16). Eeshiijaʼa süpüla wasakireʼerüin waaʼin sünain tüü: ¿Choʼujaasüche watüjaain saaʼu  nanülia waneʼewai nakua na chainjanakana chaa iipünaa? ¿Jamüsü neisalajüinjatka nakuwaʼipa na anoujashii chainjanakana chaa iipünaa? Weʼrüle wanee wawala eekai niküin tü pankat jee nüsüin tü wiinokot sünain tü Outkajawaakat eere Sotuin Waaʼin Ouktüin Jesuu, ¿kojutüleeinjaiche nia wamüin noulia na wanee wawalayuukana? Nawainmalaale na ekakana tü pankat jee na asakana tü wiinokot, ¿shapaainjatche waaʼin sutuma tia? Joʼu wekirajaai sünain tia.

¿CHOʼUJAASÜCHE WATÜJAAIN SAAʼU KASAICHIN NANÜLIA?

3. ¿Jamüsü nnojotka watüjaain aaʼu jaralin noʼutku na 144.000 anoujashii chainjanakana chaa iipünaa?

3 ¿Choʼujaasüche watüjaain saaʼu nanülia na chainjanakana chaa iipünaa yaayüliikana yaa Mmapaʼa? Nnojo, nnojotsü choʼujaain. Jaratka atüjaain saaʼu noʼuneenale chaa iipünaamüin. [1] Shiimainsaʼaya nüneeküin naya Maleiwa süpüla oʼunaa chaa iipünaa, nnojoleenapajaʼa naya oʼunüin nnojoliire waneepiain naya nümaa Maleiwa. Nütüjaa aaʼu Satanaa tia, müshijeseʼe nimeejeein naya sükajee tü nekirajakalü anain na nünüikimaajanayaakana Maleiwa (Mat. 24:24). Shiimain noʼuneenain chaa iipünaamüin na aneekuushikana shiʼitaanapa «nejeetse» Jeʼwaa nanain. Eʼitaaneerü tia nanain süpülapünaa ouktüin naya jee shiale süpülapünaachon suʼttüin tü müliaa miyoʼusükat (Alat. Map. 2:10; 7:3, 14).

4. «Oʼuneeshii waya jümaa», ¿jamüshii wamaka namüin na aneekuushiikana sümaa nnojoluin watüjaain saaʼu kasaichin nanülia?

4 «Oʼuneeshii waya jümaa», ¿jamüshii wamaka namüin na aneekuushiikana sümaa nnojoluin watüjaain saaʼu kasaichin nanülia? Saashin tü Wiwüliakat, na yaainjanakana kepiain yaa Mmapaʼa, naapaainjachi süka nüsheʼin wanee wayuu «judío» sünain namüin nümüin: «Oʼuneeshii waya jümaa süka waapüin jüchiki sünain eein chi Maleiwakai jümaa». ¿Jamüsüche «oʼuneeshii waya jümaa» nümünaka chi judíokai sümaa waneeshiain neʼe nia? Chi «judío» münakai, naya napüshuaʼa na anoujashii chainjanakana chaa iipünaa. Natüjaa aaʼu tia na anoujashii yaainjanakana yaa Mmapaʼa, müshiijeseʼe «noʼunüin» namaa na chainjanakana chaa iipünaa. Aʼyanaajiraashii naya namaa nümüin Jeʼwaa. Nnojotpejeʼe choʼujaain neʼraajüinjanain na aneekuushiikana waneʼewai nakua suulia nayain noushikajaain achiirua. Niaʼala neʼe Jesuu woushikajaainjachikai süka niain wekiipüʼüin (Mat. 23:10).

¿JAMÜSÜ NEISALAJÜINJATKA NAKUWAʼIPA NA CHAINJANAKANA CHAA IIPÜNAA?

5. (1) ¿Jarat tü pütchi jülüjainjatkat naaʼin waneepia na chainjanakana chaa iipünaa? (2) ¿Jamüsü nnojotka shaittaain tü nümakat Maleiwa namüin na aneekuushikana?

5 Na chainjanakana chaa iipünaa jülüjainjatü naaʼin waneepia tü sümakat 1 Corinto 11:27-29 (paashajeʼera). Niküle tü pankat otta nüsüle tü wiinokot juyawai wanee anoujashi aneekuushi eekai nnojoluin keisalain sümüin nukuwaʼipa nuʼupala Maleiwa, mojutsat mata nümüin naapajiraain nikii Jesuu (Heb. 6:4-6; 10:26-29). Nnojotsü shaittaain tia nümakat Maleiwa namüin na aneekuushikana. Jamüshijaʼa nnojoire waneepiain nümaa Jeʼwaa wanee anoujashi aneekuushi, nnojoleerü aapünüin nümüin tü kasa anasü nünaajakat Maleiwa nüpüla (Filip. 3:13-16).

6. ¿Kasa jaʼyainjatka sünain nakuwaʼipa na chainjanakana iipünaa?

6 Anuu nünüiki Pablo namüin na aneekuushikana: «Temeʼeja aaʼinchii jia süpüla ayatüinjanainya sünain tü nüneekakat apüla jia chi Maleiwakai». Nümaka süchikijee: «Anakaja müleka nnojorule pülayaain jaaʼin noulia na juwalayuukana. Jümüliaja eekai mojuin naaʼin. Nnojo jukulajaain aaʼin sümaa akaalinjirawaa. Jaaʼinra tü anasükat niʼipajee chi juwalakai eekai niʼrülüin wayumüin jümüin, saaʼu alin jia jüpüshua nüpüla chi Maleiwakai». Nüküjüinya Pablo namüin naya anoujashiikana wanaawajiraainjatüin naaʼin otta nnojoluinjanain natkaajiraain (Éf. 4:1-3). Nükaaliinjain Maleiwa nükajee chi naaʼinkai na aʼyataashiikana nümüin süpüla nnojoluinjatüin yaletüin naaʼin (Col. 3:12). Müsüjeseʼe nnojoluin jülüjain naaʼin na aneekuushikana nayain  anashin noulia na wanee anoujashiikana. Nnojotsü antajaain suluʼu nekii katsüinreein chi naaʼinkai Maleiwa naaʼu. «Waya atüjaleeka süpüleerua tü Wiwüliakat», nnojoishii müin nayayaʼasa. «Anashi piküle tü pankat jee püsüle tü wiinokot, aneekuushi pia saaʼin wamüin», nnojoishii müin naya namüin na wawalayuukana. Nnojotsü naaʼinrüin tia süka nnojoluin yaletüin naaʼin otta natüjaa aaʼu niain neʼe Jeʼwaa aneekaka na chainjanakana chaa iipünaa.

7, 8. (1) ¿Kasa nnojotka naaʼinrüin na aneekuushikana? (2) ¿Jamüsü nnojotka naaʼinrüin tia?

7 Mayaapejeʼe natüjaain saaʼu na chainjanakana chaa iipünaa sünain kojutüin naya nümüin Maleiwa saaʼu naneekuushin, mamalainsat namüin kapülaleeinjanain naya amüinyüü noulia na wanee wawalayuukana (Éf. 1:18, 19; paashajeʼera Filipos 2:2, 3). Sotusü naaʼin nüneekaiwaʼaya naya Jeʼwaa süpüla oʼunaa chaa iipünaa, nnojotsü jaralüin atüjaain saaʼu tia, nayaʼala neʼe atüjaaka saaʼu. Nnojotsüjeseʼe ponuin naaʼin manoujuule sünain aneekuushin naya nutuma Maleiwa. Süküjüin tü Wiwüliakat nnojoluinjanain wanoujamaatüin sümaa süpüshuaʼa tü münakat wamüin (Alat. Map. 2:2). Akaʼaya naya, nnojotsü naküjakuʼu namüin sünain naneekuushin. Nnojotsü naaʼinrüin tia süka nnojoluin nacheküin kojutüleein naya amüinyüü. Jee müsia, nnojoishii naya aʼwaataain saaʼu tü kasa anashaatasü naaʼinrajatkat chapa naya chaa iipünaa (1 Cor. 1:28, 29, TNM; paashajeʼera 1 Corinto 4:6-8).

8 «Katatüinjanasaʼa waya wamüiwaʼa», nnojoishii müin na aneekuushikana nutuma Maleiwa. Nnojoishii nachajaain na wanee aneekuushikana süpüla yootiraain naya namüiwaʼa otta nekirajaain sünain tü Wiwüliakat namüiwaʼa (Gal. 1:15-17). Müleka naaʼinrüle tia, nnojoishiijeʼe paaʼinwain na wawalayuukana natuma otta nnojotsüjeʼe wanaawain naaʼin nümaa chi naaʼinkai Maleiwa. Makaʼa paaʼinwajiraain sümaa anajiraain na aʼyataashiikana nümüin Maleiwa shia nutuma chi naaʼinkai Maleiwa (paashajeʼera Roma 16:17, 18).

¿KOJUTÜLEEINJANACHE NAYA WAMÜIN NOULIA NA WANEE WAWALAYUUKANA?

9. ¿Jamüsü nnojotka anain sülanaʼaleere nojutü watuma na aneekuushikana? (Paashajeʼera tü pütchikat « Aire wapüla wayuu nnojoleena waya eʼrüliin wayumüin namüin»).

9 «Pawalaawashii jia jüpüshua», müshi Jesuu namüin na nikirajüinkana. Nümaka süchikijee: «Chi eekai yaletayaain nukuaippa suʼupala wayuu, nnojoleechi kasajachin nümüin Maleiwa. Aluʼusa chi eekai nnojolüin yaletayaain naaʼin, kojuteechi nütüma» (Mat. 23:8-12). Nnojotsü anain sülataʼatüle nujutü wanee wawala wamüin, jaʼitaichi nüneekuushin. Saashin tü Wiwüliakat, washatüinjatü sukuwaʼipa nanoula na laülaashiikana, nnojotsü süküjüin wamüin kekiipuʼujanainjanain waya wayuu (Heb. 13:7, TNM). Shiimainsaʼaya süküjüin tü Wiwüliakat eein na wawalayuu kojutüinjanakana maʼin wamüin saaʼu wainmain naʼyataain sünain aküjaa pütchi jee sünain ekirajaa suluʼu tü outkajaaleekat, nnojotsü shiainjatüin sutuma chainjanain naya chaa iipünaa (1 Tim. 5:17). Sülanaʼaleere nojutü watuma na aneekuushikana, eeshii süpüla japüijeenain naya watuma jee eeshii süpüla naʼwaataain suluʼu nakuwaʼipa saaʼujee müin naya watuma (Roma 12:3). Nnojo waaʼinrüin wanee kasa eekai kaainjaleenain atuma na aneekuushikana (Luc. 17:2).

¿Kasa waaʼinrajatka süpüla weeʼiyatüin sünain kojutüin wamüin na chainjanakana chaa iipünaa? (Paashajeʼera tü pütchikat 9 sünainmüin 11).

10. ¿Kasa waaʼinrajatka süpüla weeʼiyatüin sünain kojutüin wamüin na chainjanakana chaa iipünaa?

10 ¿Kasa waaʼinrajatka süpüla weeʼiyatüin sünain kojutüin wamüin na chainjanakana chaa iipünaa? Nnojoishii wasakiijüinjanain naya sünain jamakuwaʼipalin süpüla naneekünüinjanain. Nnojoishi jaralinjachin ekeroluin sünainpünaa tia, nukuwaʼipajiraa neʼe nümüiwaʼa nümaa Jeʼwaa (1 Tes. 4:11; 2 Tes. 3:11). «Aneekuushii nayaʼaya», nnojoishii müin waya nümüin nashi, nei, otta naʼwayuuse naya wawalayuukana. Nnojotsü müin tia aka saaʼin wanee apaalaa nümüin wanee wayuu nutuma nüshi (1 Tes. 2:12). Akaʼaya waya, nnojotsü mojuinjatüin saaʼin watuma nuʼwayuuse wanee wawala chainjachikai chaa iipünaa, makalaka nnojoluinjatüin wasakiijüin shia jamüin saaʼin sutuma nnojoleechin chi suʼwayuusekai  sümaa suluʼu Paʼaraiisükat. Watüja aaʼu naapeerüin Jeʼwaa wamüin süpüshuaʼa tü keeʼireekat waaʼin (Sal. 145:16).

11. ¿Jamüsü anaka woonoole sümaa tü nümakat Judas?

11 Aneerü wakuwaʼipa wanaawale wamüin nojutü na wawalayuukana napüshuaʼa, na chainjanakana chaa iipünaa jee na yaainjanakana yaa mmapaʼa. Saashin tü Wiwüliakat, eeshii süpüla eejeenain waʼaka na anoujayaakana otta eeshii süpüla naküjüin sünain naneekuushin (Gal. 2:3-5; 1 Juan 2:19). Otta müsia, eeshi süpüla nükatalaain nuulia Maleiwa wanee aneekuushi (Mat. 25:10-12; 2 Ped. 2:20, 21). Naashin Judas, nnojoishii waya oushikajaainjanain süchiirua wayuu. Nnojoishii waya oushikajaainjanain nachiirua na anoujiraakana wanaa wamaa saaʼu naneekuushin nutuma Maleiwa süpüla oʼunaa chaa iipünaa, saaʼujee neʼnnaajünüin otta sutuma kakaliajüinnain naya sünain anoujaa. Jamüshiijaʼa nakatalaale naya anoujashiikana nuulia Jeʼwaa, nnojoleerü eemiajaain wanoula otta nnojoleena waya akaaʼinraain nuulia Jeʼwaa, makalaka anain woonoole sümaa tü nümakat Judas (Jud. 16, TNM).

¿SHAPAAINJATCHE WAAʼIN SUTUMA NAWAINMALAAIN?

12, 13. ¿Jamüsü nnojoluinjatka shapaain waaʼin sutuma nawainmalaain na ekakana tü pankat jee na asakana tü wiinokot?

12 Sümaiwa paala, apaliʼirajüshii na ekakana tü pankat jee na asakana tü wiinokot sünain tü Outkajawaakat eere Sotuin Waaʼin Ouktüin Jesuu. Eekajasaʼa maaʼutpünaa yaa, kooʼomüintataalashii naya. ¿Shapaainjatche waaʼin sutuma tia? Nnojo, nnojotsü shapaainjatüin waaʼin. Wekirajaa sünain pienchisü kasa nnojoluinjatka shapaain aaʼujee waaʼin.

13 «Na nüpüshikana Maleiwa, eʼnnaajünüshii napüshua nütüma» (2 Tim. 2:19). Nütüjaa aaʼu Maleiwa jaralüin nüneeküin süpüla oʼunaa chaa iipünaamüin. Aluʼujasaʼa na ayaawajakana na ekakana tü pankat jee na asakana tü wiinokot sünain tü Outkajawaakat eere Sotuin Waaʼin Ouktüin Jesuu, nnojotsü natüjaain aaʼu jaralüin chi shiimainkai aneekuushin. Matüjaaju aaʼu jaralüin aneekuushin süka eein na ekakana tü pankat jee na asakana tü wiinokot sutuma naneekuushin saaʼin namüin. Eepuʼushii na ekakana tü pankat jee na asakana tü wiinokot, shiasaʼa mapa, ooʼulaashii naya suulia aaʼinraa tia. Eetaashii na ayuuikana ekii otta eeshii eekai mojuin maʼin naaʼin, shiasaʼa sutuma tia aneekuushii naya saaʼin namüin. Nnojotsü watüjaain aaʼu jeʼrashiin na aneekuushii yaayüliikana yaa Mmapaʼa.

14. ¿Jeʼrainjana anoujashii aneekuushii eejeenaka süntapa tü müliaa miyoʼusükat saashin tü Wiwüliakat?

14 Nüntapa Jesuu süpüla nümaainjanain na aneekuushikana chaa iipünaamüin, eejeena naya sainküinpünaa tü Mmakat süpüshuaʼa. Saashin tü Wiwüliakat, «ajütüneena na aapiee nümaʼanajeejanakana Maleiwa süpüla nakotchajüinjatüin tü wayuu aneekuushikalüirua nütüma sainküinjee tü mmakat süpüshuaʼale» (Mat. 24:31). Maaʼulu yaa, nnojoishii wainmain maʼin na aneekuushii eekana yaa Mmapaʼa saashin tü Wiwüliakat (Alat. Map. 12:17). Nnojotpejeʼe süküjüin tü Wiwüliakat jeʼrainjanain naya süntapa tü müliaa miyoʼusükat.

15, 16. ¿Jarat tü piamasü kasa watüjaainjatkalü aaʼu nachiki na chainjanakana chaa iipünaa?

15 Nia neʼe atüjaaka saaʼu Jeʼwaa joujainjachin nüneeküin wanee anoujashi süpüla  oʼunaa chaa iipünaa (Roma 8:28-30). Oʼttüshi Jeʼwaa sünain aneeka na anoujashii chainjanakana chaa iipünaa süchikijee nüsoʼireʼerüin naaʼin Jesuu nüchikuaʼa. Eeshiijaʼa süpüla naneekuushin napüshuaʼa na anoujashii eejanakana soʼu tia. Kakalia mapa süchikijee tia, watta naalii na anoujayaakana neʼe otta kakalia müin sukuwaʼipa tia. Nüneekapajaʼa Jeʼwaa nükajee chi naaʼinkai na anoujashii shiimainshii eejanakana suʼunnaa tia. Müshii naya aka saaʼin tü trigo miyoʼusükat saʼaka «tü mojuui keimsesükat» (Mat. 13:24-30). Sajaʼttiamüin tü kasakalüirua, ayatüshi Jeʼwaa sünain aneeka noʼutku na 144.000 anoujashii chainjanakana chaa iipünaamüin. [2] Nüneeküle Jeʼwaa wanee anoujashi süpülapünaachon najaʼttirüin kasakat süpüshuaʼa, weʼitaainjatü waaʼin sünain lotuin sukuwaʼipa tü naainjakat Jeʼwaa (Is. 45:9; Dan. 4:35; paashajeʼera Roma 9:11, 12, 16). [3] Nnojotsü washatüinjatüin tü naainjakat na wayuu ayoujakana nalaamain saaʼu anamiain nia namüin na oʼttakana sünain aʼyatawaa «motsapa kaʼi» (paashajeʼera Mateo 20:8-15).

16 «Chi achepchiee oonookai otta kekiikai maʼin», nnojoishii nayain napüshuaʼa na chainjanakana chaa iipünaa (Mat. 24:45-47, TNM). Palitchon na niʼitaakana Jeʼwaa nümaa Jesuu süpüla nekirajüin tü shiimainkat sümüin wayuu. Mapuʼusü sukuwaʼipa natuma sümaiwa. Jamüsüjaʼa sümaiwa, nnojoishii jeʼrashiin na anoujashii aneekuushikana ashajakana tü pütchi Ashajünakat süka Griego. Akaataajaʼa maaʼulu yaa, nnojoishii jeʼrashiin na niʼitaakana Jeʼwaa süpüla «naapüin tü eküütkat wanaapünaa sümaa tü kaʼi choʼujaakalü oʼu namüin na nüchepchiakana».

17. ¿Kasa wekirajaaitpaka anain sünain ekirajaakat tüü?

17 ¿Kasa wekirajaaitpaka anain sünain ekirajaakat tüü? Wekiraja anainrü wainmaleeinjanain na yaainjanakana kepiain yaa Mmapaʼa süpüla kaʼikat süpüshuaʼa otta paliʼirüin na nüneekakana Jeʼwaa süpüla aluwatawaa nümaa Jesuu chaa iipünaa. Naapeerü Jeʼwaa kasa anasü namüin na yaainjanakana yaa Mmapaʼa jee na chainjanakana chaa iipünaa. Keeʼireesü naaʼin Jeʼwaa noonooinjanain napüshuaʼa sümaa tü nuluwataakalü anain naya otta waneepiainjanain naya nümaa. Nnojotsü yaletüinjatüin naaʼin otta wanaawainjatü naaʼin sünain aʼyatawaa nümüin Jeʼwaa. Akaʼaya naya, nnojoishii atkaajiraainjanain. Sümaʼinruʼu waʼatapajüin najaʼttirüin Jeʼwaa süpüshuaʼa tü kasa mojusükat, ayataʼaya waʼyanaajiraain nümüin Jeʼwaa otta woushikajaa süchiirua nukuwaʼipa Jesuu.

^ [1] (pütchi 3): Saashin Salmo 87:5, 6, eesü süpüla nüküjeerüin Maleiwa nanülia napüshuaʼa na cheenakana aluwataain wanaa nümaa Jesuu chaa iipünaa (Roma 8:19).

^ [2] (pütchi 15): Saashin Aluwataaushikana 2:33, eeshi Jesuu nümaa Jeʼwaa sünain aneekaa wanee anoujashi nükajee chi naaʼinkai Maleiwa. Niapejeʼe Jeʼwaa aneekaka jaralin oʼunajachin chaa iipünaamüin.

^ [3] (pütchi 15): Pütüjaweere sooʼomüin, paashajeʼera «Preguntas de los lectores» suluʼu Aapiria Wayuu ojuʼitaka maayoʼu 1 soʼu 2007, süpana 30 otta 31 (alijunaikiruʼu).