Skip to content

Skip to secondary menu

Na aküjaliikana pütchi nüchiki Jeʼwaa

Wayuunaiki

Tü rewiisütakat Aapiria Wayuu otta ¡Ee Jaaʼin!

Rewiisütakalüirua tüü, aashajaasü süchiki tü sümakat tü Wiwüliakat otta eesü süpüla püdescargaajüin suluʼu 150 anüikii. Aapiria Wayuu: süküjüin tü alatajatkat saashin tü Wiwüliakat otta tü alatakat maaʼulu, sümülialüin wayuu süka tü Nuluwataayakat Maleiwa jee sunoujirüin naya nünain Jesukürisüto. ¡Ee Jaaʼin!: süküjüin tü waaʼinrajatkat süpüla eejiraain waya sümaa tü alatakat wamüin otta sunoujirüin waya sünain anainjatüin nutuma Maleiwa tü mmakat.

 

PUʼWANAJAA SUʼUPAʼA
Kolotusü
Sittüsü

AAPIRIA WAYUU

AAPIRIA WAYUU

AAPIRIA WAYUU

AAPIRIA WAYUU

AAPIRIA WAYUU

AAPIRIA WAYUU (NAMÜINJATÜ NA WAWALAYUUKANA)

AAPIRIA WAYUU (NAMÜINJATÜ NA WAWALAYUUKANA)

Peʼureeroʼu 2018

AAPIRIA WAYUU (NAMÜINJATÜ NA WAWALAYUUKANA)

AAPIRIA WAYUU (NAMÜINJATÜ NA WAWALAYUUKANA)

AAPIRIA WAYUU (NAMÜINJATÜ NA WAWALAYUUKANA)

AAPIRIA WAYUU (NAMÜINJATÜ NA WAWALAYUUKANA)

AAPIRIA WAYUU (NAMÜINJATÜ NA WAWALAYUUKANA)

AAPIRIA WAYUU (NAMÜINJATÜ NA WAWALAYUUKANA)

AAPIRIA WAYUU (NAMÜINJATÜ NA WAWALAYUUKANA)