PUʼWANAJAA SUʼUPAʼA
Text

(Salmo 19:14)

 1. 1. Tasakirüin waneepia taaʼin

  sünain tü paaʼinrakat Jeʼwaa.

  Jülüjawaisü pukuwaʼipa taaʼin

  sünain alin tapüla pia.

  Saʼwaipa jee jaʼyuupa taaʼu

  suluʼu matunkuin nee taya;

  sotushi pia taaʼin Tashi Jeʼwaa,

  jimatüsü taaʼin, anasü maʼin taaʼin.

 2. 2. Shia taaʼinmaainjatka nee soʼukai:

  lotuinjatü maʼin takuwaʼipa yaa,

  kasa wuleka atuma taaʼin

  jee tü Pünüikikat Jeʼwaa.

  Kachiiruasü taaʼin tü anakat nee

  sükajee keejiain shia tamüin.

  Shiiʼireesü maʼin taaʼin waneepia yaa

  teʼrüin paʼanasia joo Jeʼwaa.