PUʼWANAJAA SUʼUPAʼA
Text

(Lucas 22:20)

 1. 1. Waʼwaajüin pia Jeʼwaa

  soʼukai sükajee waaʼin,

  saaʼu alanaʼaleein maʼin waalin

  püpüla Jeʼwaa.

  Jee paapüin joo nikii Püchon

  saaʼu waainjala.

  Alanaʼaleeshia pia sünain

  kamaneein Jeʼwaa.

  (CORO)

  Puluwataain Püchon Jesuu

  jee outushi nia saaʼujee wayuu.

  Weʼrüin paʼanasia

  saaʼujee nee sujut nüsha Jesuu.

 2. 2. Alanaʼaleeshia maʼin Jesuu

  sünain anain.

  Nuwalaajüin wojuyaala

  sükajee maʼin naaʼin.

  Nuʼtteʼerüin joo waya Jesuu

  süka nüsha,

  müiria nnojoluin outaa saaʼujee

  anamiain nia.

  (CORO)

  Puluwataain Püchon Jesuu

  jee outushi nia saaʼujee wayuu.

  Weʼrüin paʼanasia

  saaʼujee nee sujut nüsha Jesuu.