«Nükumajüin [Maleiwa] wayuu toolo ooʼulaka wayuu jierü.» (Mateo 19:4)

Kasaatshi Adán sümaa Eva nutuma Jeʼwaa. * Saashin tü Wiwüliakat nukumajüin tü palajatkat jierü, «nüntirakalaka shia nünainmüin chi wayuukai». Nümakalaka Adán süka talatüin naaʼin: «Mashaatakatche maʼi maa aka taaʼin. Shiipüsekat, shiaʼaya neʼe teipüse. Shiʼirukukat, shiaʼaya neʼe teʼiruku» (Génesis 2:22, 23). Ayatayülia keeʼireein naaʼin Jeʼwaa talatüin naaʼin na kaʼwayuuseshiikana.

«Anashaateerü maʼin wakuwaʼipa», eeshii namajiraale na wayuu kaʼwayuusekana. Nnojotpejeʼe müin tia mayaa, jaʼitainna na wayuu aijiraakana maʼin, eejeerü tü kasa mojujiraakalü aaʼujee naya (1 Corinto 7:28). Suluʼu karalouktakat tüü, puusüteerü anain pütchi suluʼujeejatü tü Wiwüliakat aneetka atuma pukuwaʼipa sümaa puʼwayuuse jee püchonnii (Salmo 19:8-11).

 1 PAAʼINRA TÜ NIʼITAAKALÜ APÜLA PIA JEʼWAA

TÜ SÜMAKAT TÜ WIWÜLIAKAT: Nia laülaaka chi toolokoi saaʼu nuʼwayuuse jee nüchonnii (Éfeso 5:23, 24).

Wayuule kaʼwayuuseshi pia, paaʼinmajüinjatü sümaa alinjatüin püpüla puʼwayuuse naashin Jeʼwaa (1 Pedro 3:7). Nukumajala shia süpüla sükaaliinjüin pia otta shia nüchekaka kojutüin shia pümüin sümaa alin shia püpüla (Génesis 2:18). Kojutüinjatü pümüin tü choʼujaakat sümüin suulia tü choʼujaakat pümüin (Éfeso 5:25-30).

Wayuule kaʼwayuusesü pia, kojutüinjachi maʼin pümüin puʼwayuuse naashin Jeʼwaa. Pükaaliinjüinjachi nia süpüla naainjüin tü nuchuntakat Jeʼwaa nümüin (1 Corinto 11:3; Éfeso 5:33). Nnojo peʼipaain pia nümaa saaʼujee wanee kasa eeka nüneeküin, pükaaliinja nia süka anaka akuwaʼipa (Colosas 3:18). Paainjüle tia, kojuteerü maʼin pia nümüin otta nümüin Jeʼwaa (1 Pedro 3:1-6).

TÜ EEKAT SÜPÜLA PAAINJÜIN:

  • Paashajaa sümaa puʼwayuuse süpüla süküjüin pümüin tü punoukteʼerajatkat sünain pukuwaʼipa. Jülüjachon paaʼin sünüiki otta paainja tü sümakat

  • Nnojo püshapajaain aaʼin. Kamaʼashi wanee wayuu süpüla nuuʼulaain tü kasa kamalainkat nümüin süpüla talatüin nuʼwayuuse nümaa

2 NNOJO PÜLAIN PAAʼIN SUULIA TÜ KEEʼIREEKAT SAAʼIN PUʼWAYUUSE

TÜ SÜMAKAT TÜ WIWÜLIAKAT: Choʼujaasü kojutüin pümüin tü keeʼireekat saaʼin puʼwayuuse (Filipos 2:3-5). Ana pünüiki sümüin, soto paaʼin kamaneeinjanain waneepia na aʼyataashiikana nümüin Jeʼwaa (2 Timoteo 2:24, TNM). Jülüja paaʼin jamüinjatüin pünüiki, anuu sünüiki tü Wiwüliakat süchiki tia: «Eeshi chi eekai mayaawajaain saaʼu nünüiki, müshi nusotokai saaʼin wayuu süka shiʼichi chajaruuta, akaajasaʼa nanüiki na kekiikana maʼin, aawalaasü saaʼin wayuu sutuma» (Proverbios 12:18, TNM). Kamaneejeechi pia otta aneerü pünüiki nutuma chi naaʼinkai Jeʼwaa (Galacia 5:22, 23; Colosas 4:6).

TÜ EEKAT SÜPÜLA PAAINJÜIN:

  • Puchunta nümüin Maleiwa süpüla nnojoluin paashichijaain otta süpüla pütüjüin aapajaa sünüiki puʼwayuuse süküjapa pümüin wanee kasa anainjatka atuma jukuwaʼipa

  • Jülüja maʼin paaʼin jamüinjatüin pünüiki sümaa jamüinjatüin süküjia putuma

 3 AKAALIINJIRAAINJANA JIA

TÜ SÜMAKAT TÜ WIWÜLIAKAT: Aʼaniraasü nukuwaʼipa wanee toolo sümaa wanee jierü kasaatpa naya (Mateo 19:5). Ayatapejeʼe naatain tü jülüjakat naaʼin süchiki wanee kasa. Müsüjeseʼe choʼujaain paaʼinwain jia sünain tü jülüjakat jaaʼin otta tü suluʼukat jaaʼin (Filipos 2:2). Choʼujaasü paaʼinwain jia jüneeküinjatpa wanee kasa. Eesü süpüla juuntüin tia sükajee tü sümakat tü Wiwüliakat, anuu sünüiki: «Nüchiaanüle paala wanee wayuu, niʼitaain sukuwaʼipa tü naainjeekalü amüin» (Proverbios 20:18, TNM). Jülüja jaaʼin tü sümakat tü Wiwüliakat jüneeküinjatpa wanee kasa jaaʼinrajatka (Proverbios 8:32, 33).

TÜ EEKAT SÜPÜLA PAAINJÜIN:

  • Nnojo paashajaain neʼe sümaa puʼwayuuse süchiki kasa eeka eein, püküja sümüin jamüin paaʼin

  • Paashajaajiraa sümaa puʼwayuuse süpülapünaa «aa» pümüin sümüin wanee kasa

^ püt. 4 Jeʼwaa nünülia Maleiwa saashin tü Wiwüliakat.