«Nüpaala wamüin Jeʼwaa na wachonniikana.» (Salmo 127:3, TNM)

Shiiwaʼarüle kachooin wanee wayuu, talatüsü sümaa shapaain saaʼin nüpüleerua, akaajaʼaya neʼe chi suʼwayuusekai. Eesü ponule maʼin naaʼin jimatiraain naya nümaa otta mapüsain naya nünainjee. Eeshii mojujiraale naya sutuma meemeraain naya otta sutuma mojuin naaʼin. Müsüjeseʼe eeinjatüin tü kasa nanouktakat süpüla naaʼinmajüin chi joʼuukai otta tü nakuwaʼipakat sünain kaʼwayuusee. ¿Kasa paainjüinjatka süpüla punoukteʼerüin sukuwaʼipa tia sükajee tü sümakat tü Wiwüliakat?

 1 PIKIʼRALAA SÜNAIN TÜ JEKETKAT PUKUWAʼIPA

TÜ SÜMAKAT TÜ WIWÜLIAKAT: «Shiimüinre sünain alin tapüla wayuu, nnojoleerü akulajaain taaʼin sünain kamanewaa namüin, [...] nnojoleechi eʼrülin wayumüin namüin. Nnojoleechi taya aashichijaain maalü namüin» (1 Corinto 13:4, 5). Eeshi jülüjüle neʼe paaʼin chi joʼuukai saaʼujee eiwaʼalüin kachooin pia. Sutuma tia, eeshi wattaluʼule putuma puʼwayuuse, anakajaʼa kachipünaale paaʼin nia. Kamanee pia otta nnojo jashichin pia nümüin puchuntajatpa nümüliajüin pia nümaa chi joʼuukai.

«Jiakana kaʼwayuuseshiikana kojutüinjatü jümüin juʼwayuuse [...] wanaapünaa sümaa tü nümakat Maleiwa.» (1 Pedro 3:7, TNM.) Piiwaʼaire kachooin, piyaawatüinjatü aaʼu niain jülüjüinjachin saaʼin chi joʼuukai. Eesü jalapaʼale saaʼin, mojule saaʼin jee mapüsale shia sutuma wainmain shiʼyataain. Eesü jashichire shia pümüin, nnojoipejeʼe peʼipaainjachin pia sümaa. Saashin tü Wiwüliakat püchecherüinjatü paaʼin suulia paashichijaain (Proverbios 16:32). Piyaawata saaʼu sukuwaʼipa otta paapüinjatü tü choʼujaakat sümüin (Proverbios 14:29).

TÜ EEKAT SÜPÜLA PAAINJÜIN:

  • Nümüin chi toolokoi: Pükaaliinja puʼwayuuse nümaa chi joʼuukai soʼukai sümaa saʼwai. Nnojo wainmain tü kasa paainjakat süpüla pülatirüinjachin kaʼi namaa

  • Sümüin tü jietkat: Nnojotsü mojushiinjatüin pümüin nükaaliinjeere pia puʼwayuuse. Nnojo mojuin pünüiki nümüin mojule sukuwaʼipa wanee kasa nutuma, pikiraja neʼe nia süka anaka akuwaʼipa

 2 AIJIRAA MAʼIN JIA

TÜ SÜMAKAT TÜ WIWÜLIAKAT: «[Aʼaniraainjatü] nukuaippa nümüiwa sümaa nuʼwayuuse» (Génesis 2:24). Ayatsia aʼaniraain jukuwaʼipa mayaapejeʼe kachooin jia. Jiʼyataajiraa süchiirua süpüla nnojoluin sajaʼlajaajiraain jaalin.

Paapüinjatü analuʼut nümüin puʼwayuuse saaʼu nükaaliinjüin pia. Paainjüle tia, aneerü naaʼin sutuma (Proverbios 12:18). Otta joo piakai, püküjüinjatü sümüin puʼwayuuse alin maʼin shia püpüla sümaa kojutüin pümüin tü saainjakat (Proverbios 31:10, 28).

«Tü kasa anakat süpüla jaaʼinrüin, shiainjatü tü jalouikat sümüin wayuu wainma, nnojotsü shiainjatüin neʼe tü akaaliijiakat jia jümüiwa.» (1 Corinto 10:24.) Paainja tü anakat sümüin puʼwayuuse otta kojuta pümüin tü kasa saainjakat. Pükatala kaʼi süpüla paashajaain sümaa otta paapajachon sünüiki. Nnojo piyouktüin ainkawaa sümaa puʼwayuuse. Anuu sünüiki tü Wiwüliakat: «Chi aʼwayuuseekai, anakaja müleka nnojoire niyouktüin ainkawaa sümaa tü nuʼwayuusekat, jaʼitakaje tü jietkat nümaa chi suʼwayuusekai» (1 Corinto 7:3-5). Jaashajaajiraa süchiki tia sümaa nnojoliin japülin jia. Anajiraweena jia nnojoliire jüshapajaain aaʼin otta jiyaawatüle saaʼu jukuwaʼipa.

TÜ EEKAT SÜPÜLA JAAINJÜIN:

  • Alatirüinjachi pia kaʼi sümaa puʼwayuuse

  • Piiʼiyata sümüin puʼwayuuse alin shia püpüla sükajee püsülajüin kasa sümüin jee shiale paapüin sümüin wanee karaloukta eere püküjüin alin shia püpüla

 3 PIKIRAJA CHI JOʼUUKAI

TÜ SÜMAKAT TÜ WIWÜLIAKAT: «[Joʼuuiwaʼaya] pia, pütüjaatüjülia aaʼu tü ashajuushikat suluʼu tü karaloukta nüchikimaajatkat Maleiwa, tü kekiikat atüma wayuu süpüla oʼtteʼennaa» (2 Timoteo 3:15). Kettaaja putuma jamüinjatüin nikirajia chi joʼuukai. Soto paaʼin jüüjüüin nekii na joʼuuyuukana jaʼitashii süleʼeruʼuin naya nei. Yalaiwaʼaya naya süleʼeruʼu nei nayaawatüin pünüiki otta akutulaashii sutuma. Kiʼrainjana naya putuma sünain naapajüin tü paashajeʼerakat joʼuuiwaʼaya naya, kamalainjeerü namüin aashajeʼeraa miyoʼuyuupa naya.

«Joʼuuyüiya maʼin süpüla nikirajaain nüchiki Maleiwa», nnojoishi müinjachin pia. Puʼuraaja nümüin Jeʼwaa nuʼupala chi joʼuukai (Deuteronomio 11:19). Püküja nümüin süchiki tü kasa nukumajakat Maleiwa püshaittapa nümaa (Salmo 78:3, 4). Shiʼipaʼaya miyoʼuin chi püchonkai, niʼreerü naaliin Jeʼwaa püpüla otta aijeechi nia nüpüla.

TÜ EEKAT SÜPÜLA PAAINJÜIN:

  • Puchunta nümüin Jeʼwaa süpüla anain nikirajia püchon putuma

  • Püküjawai nümüin chi joʼuukai wanee soʼu pütchi süpüla nütüjamaatüin shia maalü