Islas Salomón

Canadá

Sudáfrica

Naatawaisü tü naainjakat na aʼyataakana suluʼu Weteet süpüla süküjünüin pütchi suluʼu waneesia jee kojuyasü mma. Eeshii na alatirakana pütchi suluʼumüin wanee anüikii naata, na akumajakana karaloukta, na anaajakana karaloukta, na akumajakana tü aapajünajatkat jee shiale tü eʼrajünajatkat otta waneeirua kasa.

Eeshii na Laülaashii Jülüjakana Aaʼin tü Aʼyatawaakat suluʼu Weteet. Na Laülaashii Jülüjakana Aaʼin na Aküjüliikana Pütchi sainküin Mma, neʼitaain Weteet najapuluʼu waneeinnua laülaashii atüjüshii maʼin, eeshii apünüinshiire jee kojuyale naya. Eʼitaanüshii naya süpüla naküjüinjatüin tü eekat sutuma naʼyataain na wawalayuukana otta tü kasa mojusü eekat süpüla sülatüin. Tia, süpülajatü natüjaain saaʼu tü ashajünajatkat suluʼu wanee karaloukta jee tü aashajaanüinjatkalü achiki sünain wanee outkajawaa. Aluwataanawaishi wanee wawala natuma na Laülaashii Jülüjakana Aaʼin na Aküjüliikana Pütchi sainküin Mma süpüla nünaʼlaain sümüin Weteet jee süpüla nüküjüin tü anainjatkalü atuma naʼyataain na Laülaashii Jülüjakana Aaʼin tü Aʼyatawaakat suluʼu Weteet (Proverbios 11:14). Soʼu nuwaraijaain chia wawalakai, eesü atumaa wanee outkajawaa eere nüküjüin wanee pütchi atütüleʼerajatka naaʼin na wawalayuu kepiakana suluʼu tü mma kaluʼukat Weteet.

Akaaliinjünüshii na wawalayuukana. Aʼyataana anainrü suluʼu Weteet süpüshuaʼa tü sünainpünaakalü aneeka wanee outkajaalee jeketü. Jülüjüsü aaʼinyüü naʼyataain na pürekutsootkana, na misioneerokana otta na wawalayuu alapalaakana waaʼu. Akumajüna akuwaʼipat tü outkajawaakat miyoʼu, tü Piichi Outkajaaleekat jee aluwataanüsü karaloukta namüin na wawalayuukana. Süpüshuaʼa tü aʼyatawaa aainjünakat suluʼu Weteet, süpülajatü lotuin sukuwaʼipa tü aküjaakat pütchi (1 Corinto 14:33, 40).

  • ¿Kasa eʼitaanaka apüla na Laülaashii Jülüjakana Aaʼin Weteet?

  • ¿Kasa aainjünaka suluʼu Weteet?