República Dominicana

Japón

Haití

Neʼrüle namüliala na wawalayuukana sutuma sülatüin kasa mojusü namüin, yalamaatüshii wayakana na aküjüliikana pütchi sünain akaaliinjaa naya. Weeʼiyatüin mayaa shiimain aijiraain waya (Juan 13:34, 35; 1 Juan 3:17, 18). ¿Kasa wakaaliinjaka aka na wawalayuukana?

Asülajüshii waya nneerü. Aluwataashii nneerü na anoujüshii chajanakana Antioquía wanaa sümaa nalatirüin jamü na anoujüshii chajanakana Judea (Aluwataaushikana 11:27-30). Müshiʼiya wayakana, akotchojüshii waya nneerü eere woutkajaain süpüla nakaaliinjünüin na wawalayuu eʼrakana namüliala sutuma tü kasa mojusü alatakat namüin (2 Corinto 8:13-15).

Wakaaliinjüin naya sünain tü choʼujaakat namüin. Na laülaashii kepiakana pejepünaa nanain na wawalayuu eʼrakana namüliala, nachajaain sukuwaʼipa süpüla nakaaliinjüin naya waneʼewai nakua. Na aneekünakana süpüla akaaliinjaa, nachajaainjatü sukuwaʼipa süpüla shiitajünüin eküülü, wüin sümaa kuluulu namüin na wawalayuukana; neʼrajeʼerüinjana otta nachajaainjatü eere natunküin. Na wawalayuu atüjakana süpüleerua wanee kasa, oʼunüshii naya süka naaʼin namüiwaʼa süpüla akaaliinjaa jee akumajaa nepia na wawalayuukana sümaa Piichi Outkajaalee. Sutuma paaʼinwajiraain waya otta waʼyataajiraain sünain akaaliinjaa na wawalayuukana, kajaalapüshii waya sülatapa kasa mojusü namüin. Mayaapejeʼe nayain maʼin wakaaliinjüin «na wawalayuukana», wakaaliinjüin na waneeinnua jaʼitairü naatain tü iküleesia kaluʼukat naya (Galacia 6:10).

Wamülialüin naya sükajee tü Wiwüliakat. Sülatüle wanee kasa mojusü nümüin wanee wayuu, shia choʼujaaka nümüliannüin aaʼin. Katchinsü naaʼin suʼunnaa tia nutuma Jeʼwaa, ‹chi Maleiwa amüliajakai waya› (2 Corinto 1:3, 4). Müsüjeseʼe weeʼiyatüin namüin na wayuu müliakana aaʼin tü eeinjatkat sutuma Nuluwataaya Maleiwa. Saashin tü Wiwüliakat, nnojoleerü tü müliaakat jee tü kasa mojukalü atuma saaʼin wayuu (Alateetkat Mapeena 21:4).

  • ¿Jamüshii wakaaliinjamaataka na wawalayuu alatakana amüin kasa mojusü?

  • ¿Kasa wamülialaka akajee na alatakana amüin kasa mojusü?