Dinamarca

Taiwán

Wenesueela

India

Eeshii kepiale naya pejepünaa pünain, naʼyataajiraale otta koleejiajiraale naya pümaa. Eeshii naashajaainnale pümaa süchiki tü sümakat tü Wiwüliakat. ¿Kasa naaʼinraka otta jamüshii naashajaaka namaa na wayuukana süchiki tü nanoujakalü anain?

Müshii aka saaʼin wayuu eeka eein. Napüshuaʼa na wayuu naʼakakana, naatawai neʼiruku. Eeshii eeka washirüin otta nnojoliin washirüin. Otta waneeinnua, eeshii eeka noʼunapuʼuin suluʼu wanee iküleesia otta eeshii na manoulapuʼukana. Akatsaʼa nekirajaain joo sünain tü Wiwüliakat süpüla naküjüliinjanain pütchi nüchiki Jeʼwaa (Aluwataaushikana 17:11). Sutuma kamalain namüin tü nekirajaakalü anain, naneeküin naʼwaajüinjachin Jeʼwaa.

Talatsü naaʼin sutuma nekirajaain sünain tü Wiwüliakat. Alatsü kasa mojusü namüin maʼaka sülatüin sümüin wayuu süpüshuaʼa otta eesia tü kasa mojukat natuma. Akatsaʼa anain nakuwaʼipa sutuma noonooin sümaa sünüiki tü Wiwüliakat (Salmo 128:1, 2). Müsüjeseʼe keeʼireein naaʼin naashajaain sümaa wayuu süchiki tü nekirajaakalü anain suluʼu tü Wiwüliakat.

Oonooshii naya sümaa sünüiki tü Wiwüliakat. Anasü naaʼin sutuma tü nekirajaakalü anain suluʼu tü Wiwüliakat. Kojutshii na wayuukana namüin, lotusü nakuwaʼipa otta kamaneeshii naya. Anasü naaʼin, aʼyataalii naya, paaʼinwashii sümaa napüshi otta wulesü nakuwaʼipa. Natüjaa aaʼu nnojolin «kachekalaʼatalüin wayuu Maleiwa», müshiijeseʼe pawalaawain naya sainküin tü mmakat. Mayaainjeʼe müin waya maʼaka saaʼin wayuu eeka eein, naata maʼin tü wakuwaʼipakat (Aluwataaushikana 4:13; 10:34, 35, TNM).

  • ¿Jamüshii maka aka saaʼin wayuu eeka eein na aküjüliikana pütchi?

  • ¿Kasa shikirajaka anain naya tü Wiwüliakat?