Camboya

Ucrania

Pikirajaale sünain tü Wiwüliakat namaa na aküjüliikana pütchi, pikirajaa anainrü palajana tü pikirajaainjatkalü anain. Müinjatia putuma sukuwaʼipa tü outkajawaakat süpüla anain pukuwaʼipa sutuma. Aneerü maʼin pukuwaʼipa, püshajüle tü paainjüinjatkat.

Püneeka jalainjachin jee joujainjachin pikirajaain. ¿Joujawaisü anain pümüin ekirajawaa? ¿Eeiwa aika süpülapünaa piʼyataain? ¿Shiataapa süchikijee neisalaain na püchonniikana? Isalejeʼeya saaʼin püchiki, pükatala tü kaʼi pikirajaainjatkalü oʼu jee pikirajaa waneepia soʼu kaʼikat tia. Pikirajaa eere yüütüülin jee piyokojoo kasa eekai shikeʼejeerüin paaʼin maʼaka saaʼin raawia, telewisoot jee serulaat. Puʼuraajüle palajana, moteerü paaʼin tü shapaakalü atuma paaʼin otta jülüjeerü paaʼin tü pikirajaakalü anain (Filipos 4:6, 7).

Pejeetta tü pünüikinjatkat sünain tü outkajawaakat. Jülüja paaʼin tü pikirajaainjatkalü anain. Paashajeʼera sünülia tü ekirajaayakat, jülüja paaʼin jamüin sünainpünaaka tü sünüliachenkat pütchi, jülüja paaʼin tü ayaakuaakat jee paashajeʼera tü asakinnakalü anain sajaʼttiamüin wanee ekirajaaya. Süchikijee, paashajeʼera waneʼewai sukua tü pütchikat jee pejeetta süsouktia tü asakinnakalü anain. Püchajaa tü wersiikulo nnojotkalü ashajünüin jee jülüja paaʼin jamüin sünainpünaaka shia tü ekirajaayakat (Aluwataaushikana 17:11). Piʼrapa süsouktia tü asakinnakalü anain, pejeetta tü pütchi sotuinjatkalü atuma paaʼin shia. Paainjüle tia, piyalereerü pajapü süpüla püsouktüin shiʼipajee tü asakinnakalü anain.

Pikirajaʼawaire sünain tü aashajaanajatkalü achiki sünain tü outkajawaakat, kooʼomüinjeerü tü pütüjaakalü aaʼu süchiki tü Wiwüliakat (Mateo 13:51, 52).

  • ¿Kasa paaʼinrajatka palajana süpüla pikirajaain sünain tü outkajawaakat?

  • ¿Kasa paaʼinrajatka süpüla püsouktüin shiʼipajee tü asakinnakalü anain?