Laülaashii Jülüjaka Aaʼin na Anoujüshiikana namaiwa

Aashajeʼennüsü tü karaloukta naluwataakat

Aashajaashii «na Aluwataaushikana otta na laülaayuushiikana chajanakana Jerusalén» süpüla naneeküin wanee kasa nooʼopünaa napüshuaʼa na anoujüshii aluwataainjanakana nümaa Kürisüto (Aluwataaushikana 15:2). Süpüla naneeküin wanee kasa, nekirajaa anainrü tü Ashajuushikat otta jüüjüüshii naya nümüin chi naaʼinkai Maleiwa (Aluwataaushikana 15:25). Müsia nakuwaʼipa maaʼulu na Laülaashii Jülüjakana Aaʼin na Aküjüliikana Pütchi sainküin Mma.

Eʼitaaushii süpüla naaʼinrüin tü nüchekakat Maleiwa. Shia naaʼinmaaka na Laülaashii Jülüjakana Aaʼin na Aküjüliikana Pütchi tü sümakat tü Wiwüliakat. Atüjüshii maʼin süpüleerua akumajaa sukuwaʼipa wanee kasa otta tü sü-nainpünaakat wanoula. Outkajaashii naya semaanawai süpüla naashajaain süchiki tü alatakat namüin na wawalayuukana sainküinpünaa tü mmakat. Nalatirüin tü sümakat tü Wiwüliakat sükajee tü karaloukta naluwataakat jee shiale nakajee na wawalayuu alapalaakana waaʼu otta waneeinnua wawalayuu. Sutuma naainjüin tia, wanaawasü tü jülüjakat waaʼin sümaa tü waainjakat (Aluwataaushikana 16:4, 5). Jee nakumaja akuwaʼipat tü kasa anakalü atuma wanoula, tü aküjaakat pütchi jee jülüjüsü naaʼin naneekia na wawalayuu eʼitaanüinjanakana sünain wanee aʼyatawaa.

Jüüjüüshii naya nümüin chi naaʼinkai Maleiwa. Shia nachajaaka suʼuninnüin nakuwaʼipa nutuma Jeʼwaa, chi aluwataakai saaʼu kasaka süpüshuaʼa otta Jesuu, chi wekiipüʼükai (1 Corinto 11:3; Éfeso 5:23). Nnojoishii naya shikiipüʼüin nupueulose Jeʼwaa, shia ‹keeʼireeka naaʼin süpüshua tü nüchekakat chi Anneetchonkai [Jesuu]›, maʼaka keeʼireein shia naaʼin napüshuaʼa na aluwataainjanakana nümaa (Alateetkat Mapeena 14:4). Kojutsü maʼin namüin na Laülaashii Jülüjakana Aaʼin na Aküjüliikana Pütchi sainküin Mma müleka woʼuraajüle naaʼu.

  • ¿Jaralii na jülüjapuʼukana aaʼin na anoujüshiikana soʼu nükalia Jesuu?

  • ¿Kasa naainjaka na Laülaashii Jülüjakana Aaʼin na Aküjüliikana Pütchi sainküin Mma süpüla suʼuninnüin nakuwaʼipa nutuma Jeʼwaa?