Corea del Sur

Brasil

Australia

Guinea

Keeʼireetüjülia naaʼin Jeʼwaa kottiraain na wayuukana süpüla nachecherüin nanoula otta paaʼinwajiraain naya (Deuteronomio 6:6, 7). Müshiijeseʼe wakatalüin wanee ai semaanawai süpüla waʼwaajüin Maleiwa sümaa wapüshi. Shia wekirajaaka anain tü kasa sünainpünaakat wakuwaʼipa waneʼewai wakua, nnojotsü müin aka saaʼin sukuwaʼipa tü outkajawaakat. Na maʼwayuusekana sümaa manoulain napüshi, eesü süpüla naneeküin tü nekirajaweekalü anain suluʼujee tü Wiwüliakat soʼu aikat tia.

Arütkaashii waya nünainmüin Maleiwa. «Jürütkaale nünainmüin Maleiwa, arütkaajeechi nia jünainmüin.» (Santiago 4:8.) Weʼraajüin maʼin Jeʼwaa müleka wekirajaale sünain tü nukuwaʼipakat otta tü naainjakat. Süpüla juʼttüin sünain aʼwaajaa Maleiwa sümaa jüpüshi, shia anaka aluʼu jaashajeʼerüle tü Wiwüliakat, eesü süpüla shiain tü aashajeʼennakat semaanawai sünain Ekirajawaa süpüla Aküjaa Pütchi. Aashajeʼerüinjana naya napüshuaʼa jee mapa, naküjüinjatü tü shikirajakalü anain naya.

Talatsü waaʼin sümaa wapüshi. Kottiraale na wayuukana sümaa napüshi süpüla ekirajawaa sünain tü Wiwüliakat, aijiraajeena naya sutuma. Talatüinjatü naaʼin sutuma jee keeʼireeinjatü maʼin naaʼin shia. Na kachonniikana, eeshii süpüla nekirajaain sünain wanee pütchi suluʼujeejatü tü rewiisütakat Aapiria Wayuu jee ¡Ee Jaaʼin! Jee shiale Internet suluʼu jw.org. Paainja tia wanaapünaa sümaa nouyase püchonnii. Jaashajaa süchiki tü kasa alatakat namüin eere koleejiain naya jee tü naainjüinjatkat süpüla eejiraain naya sümaa. Eesü süpüla juuʼulaküin jamüinjatüin shiiʼirajia tü jayeechikalüirua sünain tü outkajawaakat. Eeshii süpüla jikaain wanee kasa süchikijee jikirajaain.

Waʼwaajüle Jeʼwaa semaanawai sümaa wapüshi, kamalainjeerü wamüin tü sümakat tü Wiwüliakat. Jee aneerü maʼin wakuwaʼipa nutuma (Salmo 1:1-3).

  • ¿Jamüshii wakatalaka wanee ai süpüla waʼwaajüin Maleiwa?

  • ¿Kasa naainjüinjatka na kachonniikana süpüla kamalain sümüin napüshi ekirajawaa?