España

Bielorrusia

Hong Kong

Perú

Müshi Jesuu yaaiwaʼaya nia Mmapaʼa: «Süpülapünaa süntüin tü kaʼi sajaʼlajaainjatkat oʼu kasakat süpüshua, aküjüneerü sümüin wayuu tü pütchi anasükat, tü süchikikat nukuaippa Maleiwa sünain aluwatawaa» (Mateo 24:14). ¿Jamüinjatü sukuwaʼipa? Müinjatü sukuwaʼipa maʼaka nutuma Jesuu (Lucas 8:1).

Antüshii waya shipialuʼumüin wayuu. Nikirajüin Jesuu na nümaajanakana sünain aküjaa pütchi shipialuʼupünaa wayuu (Mateo 10:11-13; Aluwataaushikana 5:42; 20:20). Aküjünüsü namüin eepünaainjanale naküjüin pütchi (Mateo 10:5, 6). Müsia maaʼulu, pansaasü wakuwaʼipa sünain aküjaa pütchi, aküjünüsü wamüin jalainjanain waküjüin pütchi. Sutuma tia, aküjüshii waya pütchi «sümüin tü wayuukalüirua süpüshuaʼa», maʼaka nüküjüin shia Jesuu (Aluwataaushikana 10:42).

Aküjüshii waya pütchi eepünaale eein wayuu. Aküjüshi pütchi Jesuu eepünaale eein wayuu, sotpünaa palaa jee süʼütpaʼa wanee ishi süsüle wayuu (Marcos 4:1; Juan 4:5-15). Müshiʼiya wayakana, aküjüshii waya pütchi eepünaale eein wayuu. Waküjüin tü pütchikat namüin na kepiakana pejepünaa wanain, na waʼyataajiraakana amaa, na koleejiajiraakana wamaa jee na wapüshikana. Müshiijeseʼe wainmain maʼin na wayuu aapakana ‹tü pütchi anasü oʼtteʼerüinjatkat wayuu› (Salmo 96:2, TNM).

Jülüja paaʼin na wayuu eekana süpüla püküjüin amüin pütchi. Nnojo puunjulajüin süchiki tü pütüjaakalü aaʼu: püküja shia sümüin wayuu.

  • ¿Kasa wayuu tü ‹pütchi anasü› waküjüinjatkalü achiki?

  • ¿Jamüinjatü sukuwaʼipa tü aküjaakat pütchi naashin Jesuu?