WAINMA wayuu anoujaka eein wanee kasa waleʼeruʼu ojuʼitaka woulia ouktapa waya, matüjainsat ouktaa otta meʼrujusat shia. Naashin, shikirajüin shia tü Wiwüliakat. Akatsaʼa ponuin maʼin naaʼin natüjaapa saaʼu nnojoluin shikirajüin shia tü Wiwüliakat. ¿Kasa alataka wamüin ouktapa waya saashin tü Wiwüliakat?

 Ashajuushi tü Wiwüliakat süka hebreo otta griego. Wekirajaa sünain tü pütchikat hebreo néfesch, griego psykjé, hebreo rúaj otta griego pnéuma, eeʼiyataka eein wanee kasa waleʼeruʼu ojuʼitaka woulia ouktapa waya saashin wayuu.

NÉFESCH OTTA PSYKJÉ

Tü pütchikat néfesch otta psykjé alatüsü suulia 800 süshajünüin suluʼu tü Wiwüliakat. Tia shia: 1) tü wayuukalüirua, 2) tü mürütkalüirua, 3) tü kataa oʼuu sünainkat wayuu otta mürüt. Akatsaʼa nnojoleerüin puusütüin suluʼu tü Wiwüliakat tü pütchikat néfesch otta psykjé shiain wanee kasa ojuʼitaka woulia ouktapa waya. Wekirajaa sünain waneeirua pütchi eeʼiyataka tia.

Tü wayuukalüirua. «Wanaa sümaa sükumajünüin tü anuakat nütüma Noé, [...] oʼtteʼennüshii palit neʼe süka tü anuakat, eeshii maa aka mekiisatshii wayuu [psykjé] neʼe.» (1 Pedro 3:20.) Yaaya tü pütchikat griego psykjé alatinnüsü süka tü pütchikat wayuu: Noé, nuʼwayuuse, na apünüinshiikana nüchonnii otta na naʼüikana. Saashin Génesis 14:21 müshi chi sülaülakai Sodoma nümüin Abraham: «Tachuntüin pümüin naleʼejüin nepialuʼumüin na wayuu [néfesch] asaajaaushikana suluʼujee Sodoma». Tü pütchikat néfesch otta psykjé alatinnüsü süka tü pütchikat wayuu jee na wayuukana suluʼu Génesis 46:18, Aluwataaushikana 27:37 otta Roma 13:1.

Tü mürütkalüirua. Müsü tü Wiwüliakat süchiki sukumajia tü kasakalüirua: «Müshi joo chi Maleiwakai: ‹Anakaja müleka eere shiroku palaa katataʼawai sükuaippa jime [néfesch] je sükuaippa kasa süpüshua eekai shipijaain palaairuku. Je anasü eere wuchii watta saalii je kasa süpüshua eekai waawatüin iipünaapünaa saaʼupünaa tü mmakat. [...]. Anakaja müleka eere süpaʼapünaa mmakat kasa katataʼawaikat akuaippa, tü maüsükalüirua je tü simoluunakalüirua [néfesch] süpüla shipijaainjatüin saaʼu mmakat.› » (Génesis 1:20, 24). Tü jimekalüirua, tü mürüt maüsükalüirua otta tü simoluunakalüirua münaka yaaya, néfesch nanülia suluʼu Hebreo. Tü pütchikat hebreo néfesch suluʼu Génesis 9:10, Levítico 11:46 otta Números 31:28 alatinnüsü shia süka tü pütchikat mürüt.

 Tü kataa oʼuu sünainkat wayuu. Tü pütchikat néfesch otta psykjé eesü shiale tü kataa oʼuu sünainkat wayuu. Müshi Jeʼwaa nümüin Moisés: «Ouktüshii napüshuaʼa na wayuu achajaakana pikii [néfesch] süpüla ouktaa» (Éxodo 4:19, TNM). Soto waaʼin tü münakat nüchiki Jesuu: ‹Cristo, sünain naapajiraain nikii [psykjé] süpüla ouktaa saaʼu saainjala wayuu› (1 Juan 3:16). Naapajiraain Jesuu tü psykjé nünainjatkat, tia maluʼulu naapajiraain nikii süpüla ouktaa saaʼu saainjala wayuu. Suluʼu tü pütchi wekirajaaitpakalü anain, tü pütchikat néfesch otta psykjé shia tü kataa oʼuu sünainkat wayuu. Aküjünüsü tü pütchikat néfesch otta psykjé suluʼu 1 Reyes 17:17-23, Mateo 6:25, Juan 10:15 otta Aluwataaushikana 20:10.

Suluʼu tü Wiwüliakat nnojoleerü puusütüin tü pütchikat néfesch otta psykjé salirain tü pütchikat «matüjüinsat ouktaa». Saashin tü Wiwüliakat nnojoluitpa katüin woʼu [néfesch] ouktapa waya (Ezequiel 18:4, 20). Makalaka néfesch ouktüsü sümüin tü Wiwüliakat sümüin wanee wayuu eeka ouktüin (Levítico 21:11).

RÚAJ OTTA PNÉUMA

Suluʼu tü Wiwüliakat eesü tü pütchikat hebreo rúaj otta griego pnéuma. Saashin wayuu shia tü kasa ojuʼitakat woulia ouktapa waya. Akatsaʼa tia shia tü sütchinkat naaʼin na katoʼuchiikana. Müsü Salmo 104:29, TNM: «Püsünneʼerüle tü sütchinkat naaʼin [rúaj] ouktüshii, mmashii nachikuaʼa». Müsü Lucas 8:55: «Susoʼiraakalaka aaʼin [pnéuma] tü jintutkot sünain süshaʼwalaamaatüin». Sünainjee tia, tü pütchikat rúaj otta pnéuma shia tü sütchinkat waaʼin, nnojorüle shia ouktüshii waya. Müsü Génesis 6:17 süchiki tü juya miyoʼushaatakat: «Anteerü tatüma wane wüin miyoʼushaata maʼi süpüla tajaʼttirüinjatüin tü wayuukot ütamüinreʼeya je kasa süpüshua sainküinkat mma. Shiimüin sünain ooʼuwoʼuleerüin sütüma tü wüinkat kasa süpüshua eekai katüin oʼu [kasa eeka eein sünain tü sütchinkat naaʼin (rúaj), TNM]» (Génesis 7:15, 22). Tü pütchikat rúaj otta pnéuma shia tü sütchinkat naaʼin na katoʼuchiikana.

 Choʼujaasü wamüin tü sütchinkat waaʼin maʼaka choʼujaain sütchin tü piilakat otta tü korientekat sümüin wanee raawia. Weʼitaale piila sünain wanee raawia, achuwajaasü shia sutuma tü sütchinkat. Nnojorüle shia nnojotsü achuwajaain. Müsia tü sütchinkat waaʼin shia kataka atuma woʼu. Maʼaka saaʼin sütchin tü piilakat otta tü korientekat, nnojotsü wayuuin tü sütchinkat waaʼin, nnojotsü jülüjain saaʼin wanee kasa. Nnojotpa shia «ouktüshii waya, mmashii wachikuaʼa» maʼaka nüküjüin shia chi eeʼirajüikai nümüin Maleiwa.

Wanaa sümaa ouktüin Jesuu müshi nia saashin Lucas 23:46: «Taataa, taapüin pümüin chi taaʼinkai [pnéuma] süpüla paaʼinmajüinjachin [...]. Je keraapa tü nünüikikat, ouktalaa müshi». Nnojotpa tü sütchinkat waaʼin, ouktüshii sümaa mmain waya wachikuaʼa. Tü sütchinkat waaʼin aleʼejüsü eemüin Maleiwa, chi kaapajalakai shia (Job 34:14, 15; Salmo 36:9). Akatsaʼa nnojoluin oʼunüin shia sirumatuʼumüin. Tia maluʼulu ouktüle wanee wayuu nia Jeʼwaa aküjaka ayatüinjachire ouktüin jee katüinjatüle noʼu mapeena. Shia neʼe tü nüpülainkat Maleiwa eeka süpüla süleʼejirüin tü sütchinkat waaʼin süpüla katüin woʼu wachikuaʼa.

¡Talatüsü maʼin waaʼin sutuma nüsoʼireʼerüinjanain Maleiwa na ouktüshiikana! (Juan 5:28, 29.) Naainjapa tia, jeketeerü neʼiruku nutuma otta nüleʼejireerü süchikuaʼa tü sütchinkat naaʼin. ¡Talateena maʼin naya!

Pütüjeere sooʼomüin süchiki tüü, paashajeʼera tü karalouktakat Saaʼin wayuu ouktusü... ¿Eeshii süpüla sükaaliinjüin waya? ¿Saainjüin kasa mojusü wamüin? ¿Shiimainchejee eein? Nakumajala na aküjüliikana pütchi nüchiki Jeʼwaa.