¡Shiimain eein na meʼrujusaliikana! Chaaʼaya eere naya eeshii eeka anamiain otta mojulaain. ¿Nayache na wayuu ouktuinnapakana na meʼrujusaliikana?

Nnojo. Ouktapa wanee wayuu nnojoishi oʼunuin eemüin saaʼinpülee tü ouktusükalüirua. ¿Jamüsü watüjaaka saaʼu? Süka süküjüin shia wamüin tü Wiwüliakat. Tü Wiwüliakat süküjüin tü shiimainkat süka nümaʼanajeejatüin chi Maleiwa shiimainkai, kanüliaka Je’waa. Nukumajala Je’waa na wayuukana makalaka nütüjaain maʼin saaʼu tü nakuwaʼipakat ouktapa naya (Salmo 83:18; 2 Timoteo 3:16).

Akumajünüshi Adán süka sümamüla mma otta niitaaka sümamülain mma nüchikuaʼa

Akumajünüshi Adán chi palajachikai wayuu nutuma Maleiwa «süka sümamüla mma» saashin tü Wiwüliakat (Génesis 2:7, NM). Niʼitaaka nia suluʼu tü Paraiisükat. Maʼaka noonoole sümaa nünüiki Je’waa katüsüjee noʼu waneepia saaʼu tü Mmakat. Müshi Je’waa nümüin Adán wanaa sümaa niʼrüin wayumüin sümüin tü nuluwataakat anain: ‹Mmainjachi pia püchikuaʼa, süka paapaaushin sünainjee. Süka sümamülain pia mma eitaainjachi pia sümamülain mma püchikuaʼa› (Génesis 3:19, NM).

¿Jamaluʼulu pütchikat tüü? Süpülapünaa nukumajünüin Adán süka sümamüla mma, ¿jalajachi nia paala? Nnojoishi chajachin iipünaa. Nnojoishii eejachin. Wanaa sümaa ‹sümamülainjachin nia mma nüchikuaʼa› naashin Je’waa, ouktajachi nia naashin. Nnojoishi nia oʼunuin eemüin saaʼinpülee tü ouktusükalüirua. Nnojoluichipa eein nia. Tü ouktaakat shia nnojorüle katüin soʼu wayuu.

 ¿Jama na wayuu ouktuinnapakana? ¿Nnojoluinnapa eein naya? Tia süküjüin wamüin tü Wiwüliakat.

  • «Napüshuaʼa [na wayuukana otta na mürütkana] akumajuushi naya süka sümamüla mma otta eitaashii naya sümamülain mma nachikuaʼa» (Eclesiastés 3:20NM).

  • «Na ouktushiikana nnojotsü kasain natüjaain aaʼu» (Eclesiastés 9:5, NM).

  • «Nnojoishii achumujüin, üttüin naaʼin otta alin napüla wayuu» (Eclesiastés 9:6, NM).

  • ‹Nnojotsü eein aʼyatawaa, kanain aaʼin tü aainjünajatkat, atüjawaa otta kekiiwaa maʼin suluʼu tü Seol [woowira], puʼunuinjatkat aluʼumüin› (Eclesiastés 9:10NM).

  • «[Chi wayuukai] mmashi nia nüchikuaʼa; soʼu kaʼikat tia nnojoluipa kasain jülüjüin naaʼin» (Salmo 146:4, NM).

Aainjaka kasa eeka müin aka tüü naya müleʼe na katoʼuchiikana

 ¿Kapüleesü pümüin punoujuin sünain tü sümakat tü Wiwüliakat? Müle shia, kanain paaʼin tüü: Chi wayuu eekai kaʼwayuusein aʼyataashi süpüla naapüin tü choʼujaakat sümüin nuʼwayuuse otta nüchonnii. Ouktapa nia müliasü nuʼwayuuse otta nüchonnii nüchikiruʼu, choʼujaasü nneerü süpüla nayaʼlajüin eküülü otta müliashii naya nutuma nüʼünüü chi ouktushikai. Püsakiraa paaʼin: ‹Katüle noʼu chia wayuukai eere saaʼinpülee tü ouktusükalüirua, ¿jamüsü nnojotka naapüin tü choʼujaakat sümüin nuʼwayuuse otta nüchonnii? ¿Jamüshii nnojoliika naaʼinmajüin naya noulia na mojulaashiikana?›. Shia süka shiimain tü süküjakat tü Wiwüliakat. Chia wayuukai nnojotsü katüin noʼu otta nnojotsü süpüla naainjüin wanee kasa (Salmo 115:17).

Na ouktushiikana nnojoishii süpüla nakaaliinjüin otta naaʼinmajüin na müliakana sutuma wayuu otta jamü

Sünainjee tia, ¿nnojoluinjatü katüin noʼu nachikuaʼa na ouktushiikana? Nnojotsü shiain tia. Mapa, wekirajaajeerü achiki süsoʼiraainjatüin naaʼin. Na ouktushiikana nnojotsü natüjaain saaʼu tü paainjakat, nnojoishii süpüla naashajaain, neʼrüin wanee kasa otta naapüin pütchi. Nnojo mmoluin pia neema. Nnojoishii süpüla nakaaliinjüin otta naainjüin kasa mojusü pümüin (Eclesiastés 9:4; Isaías 26:14).