Sutuma tü alatakat maaʼulu, alüʼütsü Nuluwataaya Maleiwa (Lucas 21:10, 11; 2 Timoteo 3:1-5)

Süküjatüjülia tü Wiwüliakat süchiki tü kasa mojusü alatakat maaʼulu. Süküjüin nnojoliinjanain noonooin na tepichikana namaa nashi jee nei, mojulaainjatüin wayuu, keeʼireeinjatüin naaʼin washirüü jee tü kasa mojusü talatakalü atumaa naaʼin.

Süküjüin sukutkujaainjatüin maʼin tü Mmakat, eeinjatüin atkawaa, jamü otta wainma ayuulii. Tia, alatüsü maaʼulu.

Naashin Jesuu, aküjünajatü sainküin tü Mmakat süchiki Nuluwataaya Maleiwa (Mateo 24:14).

 Nnojoleerü kasa mojusü sutuma Nuluwataaya Maleiwa (2 Pedro 3:13)

Alüʼütsü süpüla najaʼttirüin Je’waa wayuu mojulaasü.

Süsaleechi naainjala Satanaa namaa na yolujaakana.

Na wayuu oonookana nümaa Maleiwa aijiraajeena, anajiraajeena, loteerü nakuwaʼipa otta nnojoleena mmoluin naya. Nanoujeerü anain tü namakat na waneeinnua.