Skip to content

Skip to table of contents

Na aküjaliikana pütchi nüchiki Jeʼwaa

Püneeka wanee anüikii Wayuunaiki

Poonoo nümaa Maleiwa süpüla katüin poʼu waneepia

Nuʼunireein wakuwaʼipa chi Kakumalakai waya, naa’inmajeein waya jee naapeein kasa anasü wamüin.

Suʼttia

Süka alin wayuu süpüshuaʼa nüpüla Maleiwa, nikirajüin naya süpüla anainjatüin nakuwaʼipa.

Paa’inrajatka süpüla poonooin nümaa Maleiwa

Watüjaainjatü aaʼu tü waaʼinrajatkat otta kasain akaaliinjeenain waya sünain aaʼinraa shia.

¿Piʼraajüin chi Maleiwakai?

Wekirajaajeerü anain kasaichin nünülia Maleiwa otta süchiki tü akuwaʼipaa eekat nünain.

¿Jamapuʼusü nakuwaʼipa chaa Edén?

Süküjüin tü palajatkat karaloukta sulu’uka tü Wiwüliakat.

Alataka sutuma noonoonüin amaa Satanaa

Tü kasa mojusü eekat mapa.

¿Jaralii na oonookana so’u nükalia Noé?

¿Jamüsü sütüjaanaka aaʼu moonooin na wayuukana sümaa tü nümakat Noé namüin?

¿Piʼraajüin Jesuu?

¿Jamüsü choʼujaaka watüjaain saaʼu nüchiki Jesuu?

¿Jamüshi ouktaka Jesuu?

Wainma maʼin kasa anasü eeka sutuma tü naa’inrakat Jesuu.

¿Joujeerü paʼaraiisüka tü Mmakat?

Süküjüin wamüin tü Wiwüliakat tü alatajatkat wayaawateetka atuma sülüʼülaain nükalia Maleiwa.

Naapajatka Maleiwa wamüin woonoole nümaa

Tü kasa we’reekat maʼin amüin.

¿Naapüinche wanüiki Jeʼwaa?

¿Kasa eeka süpüla püküjüin nümüin Maleiwa wanaa sümaa puʼuraajüin nümüin?

Talata paa’in sümaa püpüshi?

Chi Kakumalakai waya, nüküjüin namüin na kapüshikana tü naaʼinrajatkat süpüla talatüinjatüin naaʼin.

Waaʼinra tü talatakalü atuma naaʼin Maleiwa

Eesü tü kasa mojukat nümüin Maleiwa otta tü kasa anakat nümüin.

Paaʼinrajatka süpüla nümaain pia Jeʼwaa waneepia

Nümaajeechi pia Maleiwa waneepia müleka anale süneekia putuma tü paaʼinrajatkat.