¿JAMÜSÜ PÜTÜJAAINJATKA SAAʼU TIA?

Saashin tü Wiwüliakat nia Maleiwa kashajiralaka shia (2 Timoteo 3:16). Pütüjaajeerü saaʼu pukuwaʼipa sükajee sünüiki tü Wiwüliakat.

¿KASAJEʼE PAAʼINRAKA?

Jülüjataa paaʼin tü alatakat nümüin David, oʼunüshi suluʼu neʼejena suluʼupünaa wanee kaaye nnojotka niʼraajüin. Niirakaapa sümüin sünülia tü kaayekat otta miyoʼuyuuin tü miichikat, «maaʼawashi taya», mamaatüshi. Nüponojoo amaalü tü wopukot.

¿Kasajeʼe paainjaka sülatüle pümüin tia?

JÜLÜJA PAAʼIN TÜÜ

Anuu tü eekat süpüla paaʼinrüin:

  1. Eeshi süpüla püsakirüin wayuu süchiki jalapünaainjachin pia.

  2. Eesü süpüla pünaʼlüin wanee mapa jee shiale wanee GPS.

  3. Eeshi süpüla ayatüin pia pümanejaajüin süpüla püntüin sünain tü wopu puʼunüinjachikalü aluʼu.

Nnojotsü anain ayatüle pia pümanejaajüin.

Shia anaka pümaʼanale wanee mapa jee shiale wanee GPS suulia püsakirüin wanee wayuu. Süka jamüin, piirakaweerü amüin wopuluʼu.

Akaʼaya tü Wiwüliakat aneerü pukuwaʼipa sutuma.

Anuu tü puunteetkat sükajee tü Wiwüliakat:

  • Pütüjeerü apüleerua pukuwaʼipa sülatapa kasa mojusü pümüin.

  • Pütüjaweerü aaʼu kasain anain jee mojuin sünainjee pukuwaʼipa otta punoukteerü eeka mojuin.

  • Shikirajeechi pia tü Wiwüliakat süpüla anain pukuwaʼipa.

 ANUU TÜ KASA WATÜJAWEEKALÜ AAʼU

Kanüitpa waya, watta saalii tü kasa wasakirakalü anain:

  • ¿Jamüsü wüittaka tü sirumatuʼukat?

  • ¿Kasa akumajünaka aka tü jolotsükat?

Otta mapa, wasakira achiiruat tü kasa alatakat maaʼutpünaa:

Eesü susouktia tia pütchikat suluʼu tü Wiwüliakat.

Eeshii wayuu makana: «Kuenta neʼe tü pütchi suluʼukat tü Wiwüliakat». «Karaloukta kakaliairü», eeshii na makana, «kapüleesü sünüiki», eeshii eeka namüin. ¿Shiimainche tia namakat süchiki tü Wiwüliakat? ¿Alawaataapasaʼa neʼe tü namakat?

Naashin na wayuukana nia Maleiwa aluwataaka saaʼu tü mmakat. ¿Pansaasüche tü namakat? Mojuitpa maʼin sukuwaʼipa tü mmapaʼakat maaʼulu. Watta saalii kasa mojusü eeka sainküin mma, eesü ayuulii, müliaa, jamü, ouktaa, akutkujaasü tü mmakat otta eesü wawai. Saaʼujee alin waya nüpüla Maleiwa, ¿niache kasitka tia kasa alatakat?

¿Pütüjawee aaʼu jaralin aluwataain saaʼu wayuu sainküin mma? Poneerü maʼin paaʼin pütüjaapa saaʼu jaralin aluwataain saashin tü Wiwüliakat.

Tü pütchi suluʼukat karalouktakat tüü, ayuʼluushi shia suluʼujee tü Wiwüliakat. Shiimainsü maʼin sünüiki tü Wiwüliakat namüin na aküjüliikana pütchi nüchiki Jeʼwaa. Süka jamüin, aapünüsü wamüin «nütüma chi Naaʼinkai Maleiwa süpüla wekirajüinjatüin wayuu sünain. Je na aapaakana shia, achiajaaneena naya sütüma suulia kaainjalaa, anouktüneena akuaippa sütüma» (2 Timoteo 3:16, 17). Pikirajaa sünain tü Wiwüliakat. Mayaapejeʼe kakaliairüin shia, anasü wakuwaʼipa sutuma maaʼulu yaa.