Aleeweeshi Maleiwa pümaa. ¿Pütüjaa aaʼu eein süpüla naʼaleewain pia chi Miyoʼushikai saaʼu tü kasakat süpüshuaʼa? Abraham wayuu nümaiwajachi naʼaleewainshi Maleiwa (Santiago 2:23). Saashin tü Wiwüliakat eeshii waneeinnua tooloyuu otta jieyuu kamaʼanashii kasa anasü süka naʼaleewain naya Maleiwa. Watta saalii wayuu maaʼulu aleewashii nümaa Maleiwa. Eesü süpüla püinküin shia.

Aleewaa nümaa Maleiwa anasü maʼin suulia aleewaa sümaa wayuu. Ayatüsü naainjüin Maleiwa tü nümakat namüin na naʼaleewain aainjakana kasa lotusü (Aluwataaushikana 7:9, 10; 2 Pedro 2:7). Aleewaa nümaa Maleiwa anasü maʼin suulia washirüü. Ouktapa na washinnuukana, naata na wayuu kamüinkana tü nanneetsekat. Aluʼusaʼa na aleewakana nümaa Maleiwa eesü namaʼana wanee kasa kojutusü nnojotka süpüla süsütünüin noulia (Mateo 6:19).

Eeshii eeka nnojoluin nacheküin pikirajaain nüchiki Maleiwa. Eesü naainjüle shia na paʼaleewainkana otta na püpüshikana (Mateo 10:36, 37). Maʼaka eere wanee asirajaka püka jee neimmolojuin pia, püsakiraa paaʼin: «¿Jarai chi talatüinjachikai tatuma, Maleiwa nayataapa na wayuukana?». Müleka pümünüle amüin: puuʼulaa suulia ekaa, ¿paainjeerü? Nnojo. Süpüla katüin woʼu eküinjana waya. Müsia, eesü süpüla katüin poʼu waneepia nutuma Maleiwa. Sutuma tia, ayata pia sünain ekirajawaa otta piyaawatüin pukuwaʼipa süpüla aleewain pia nümaa Maleiwa ooʼulaka nnojo puuʼulaain natuma na waneeinnua (Juan 17:3).