Keeʼireesü naaʼin Satanás paainjüin tü naaʼinrakat na outshiikana. Wainma wayuu aainjaka kasa namüin na ouktushiikana otta sümüin tü yolujaakalüirua süpüla nnojoluin saainjüin kasa mojusü namüin. Naainjüin shia süka mmoluin naya seema. Makalaka kamaʼanain naya ajapünaa, aüliijanaa pülasü. Asüshii «wunuʼu» jee nashulejüin shia natouta süka pülain shia naashin. Eeshii na ounjulakana otta ojoitakana kasa nepialuʼu süpüla anain nakuwaʼipa. Otta waneeinnua kamaʼanashii «wunuʼu» süpüla anainjatüin nakuwaʼipa sünain aʼyatawaa, sünain amüraajaa otta akanajaa juya suluʼu tü ekirajaaleekat.

Aleewale pia nümaa Jeowa paaʼinmajeerü pukuwaʼipa nuulia Satanás. Katchinreeshia maʼin Jeowa ooʼulaka na aapiee nümaajanakana nuulia Satanás otta tü yolujaakalüirua (Santiago 2:19; Alateetkat Mapeena 12:9). Keeʼireesü maʼin naaʼin Jeowa nükaaliinjüin na naʼaleewain jaa makana maʼin nümüin (1 Pedro 3:12).

Müsü tü Wiwüliakat: Nnojo paainjüin tü naaʼinrakat «na outshiikana». Nnojotsü anain nümüin Jeowa paainjüle tü naaʼinrakat na outshiikana süka eein süpüla shiʼitaʼaleein pia najapuluʼu Satanás chi Yolujaakai (Alateetkat Mapeena 21:8).