Aleeweere pia nümaa Maleiwa punouja suluʼu tü iküleesia nüchekakat. Naashin Jesús na shiimainshiikana ‹aʼwaajülii Maleiwa› naʼwaajüinjachi süka tü «shiimüinkat» (Juan 4:23, 24). Waneesia neʼe sukuwaʼipa tü aʼwaajaakat Maleiwa (Éfeso 4:4-6). Tü iküleesia shiimainkat sünainmüinsü tü kataakat oʼuu waneepia otta tü iküleesia alawaakat sünainmüinsü tü ouktaakat (Mateo 7:13, 14).

Eesü süpüla pütüjaain saaʼu jaralüin tü iküleesia shiimainkat kanainre paaʼin na anoujakana suluʼu. Süka anain maʼin Jeowa, na aʼwaajülii shiimainshiikana wayuuinjana anashii. Maʼaka saaʼin wanee anasü suʼulia raranja kachonsü raranja anasü, tü iküleesia shiimainkat eesü wayuu anasü sutuma (Mateo 7:15-20).

Kojutusü maʼin tü Wiwüliakat namüin na naʼaleewainkana Jeowa. Natüjaa aaʼu nümaʼanajeejatüin Maleiwa tü Wiwüliakat. Sutuma tia, naainjüin tü süküjakat, nooʼulaain sünaateʼerüin tü kasa mojusü alatakat namüin otta sükaaliinjüin naya sünain eʼraajaa Maleiwa (2 Timoteo 3:16). Otta müsia, naainjüin tü naküjakat achiki.

 Aijiraashii na naʼaleewainkana Jeowa. Niiʼiyatüin Jesús alin nüpüla tü wayuukalüirua wanaa sümaa nikirajüin naya nüchiki Maleiwa otta anain nutuma tü ayuuisükalüirua. Na suluʼukana tü iküleesia shiimainkat aishii napüla na wanee wayuukana, kojutushii namüin na nnojoliikana amaʼana wainma kasa otta na naatakana eʼiruku maʼakaapuʼu naainjüin shia Jesús. Naashin Jesús na wayuukana nayaawateena na nikirajüinkana sükajee aijiraain maʼin naya (Juan 13:35).

Na naʼaleewainkana Maleiwa kojutusü tü Nünüliakat natuma, Jeowa. Maʼaka eere wanee wayuu eeka nnojoluin nuchunteein pünülia ¿eeshi süpüla paʼaleewain maʼin nia? Nnojo. Müleka kaʼaleewainre waya, weenajüin nia süka nünülia otta anasü wanüiki nüchiki. Makalaka, na aleeweekana nümaa Maleiwa nachuntajatü Nünülia otta aashajaainjana nüchiki namüin na waneeinnua. Keeʼireesü naaʼin Jeowa müinjatüin shia watuma (Mateo 6:9; Roma 10:13, 14; NM).

Na naʼaleewainkana Maleiwa ekirajüshii wayuu süchiki tü Nuluwataayakat maʼaka naaʼin Jesús. Tü Nuluwataayakat Maleiwa shia tü aluwataaya sirumatuʼujeʼewatkat paraiisüinjatka atuma tü Mmakat. Na naʼaleewainkana Maleiwa naküjüin sümüin tü wayuukalüirua tü pütchi anasükat süchiki tü Nuluwataayakat Maleiwa (Mateo 24:14).

Na aküjüliikana pütchi nüchiki Jeowa nachajaain sukuwaʼipa aleewaa nümaa Maleiwa. Kojutusü namüin tü Wiwüliakat ooʼulaka aijiraashii naya. Otta taasia nachuntuin ooʼulaka kojutusü namüin nünülia Maleiwa jee nekirajüin tü wayuukalüirua süchiki tü Nuluwataayakat. Na aküjüliikana pütchi nüchiki Jeowa suluʼushii maaʼulu tü iküleesia shiimainkat yaaya saaʼu tü Mmakat.