Chi nüʼünüükai maʼin Maleiwa nia Satanás chi Yolujaakai. Niakai meʼrujusai, eʼrüijaashi wayumüin nümüin Jeowa ooʼulaka ayatüshi nia sünain müin nukuwaʼipa maaʼulu, müliasü nutuma tü wayuukalüirua. Satanás mojulaashi nia, oʼutui saaʼin wayuu otta aküjüi alawaa (Juan 8:44).

Paaʼinwajiraashii wanee meʼrujusalii nümaa Satanás süpüla neʼrüin wayumüin nümüin Maleiwa. Nanülia sutuma tü Wiwüliakat yolujaairua. Maʼaka naaʼin Satanás, na yolujaakana naʼünüü na wayuukana. Anasü maʼin namüin aainjaa kasa mojusü sümüin tü wayuukalüirua (Mateo 9:32, 33; 12:22). Oʼutunajachi aaʼin Satanás sümaa tü yolujaakalüirua nutuma Jeowa. Alüʼütsü tü kaʼikat süpüla nnojoluinjanain naainjüin kasa mojusü sümüin tü wayuukalüirua (Alateetkat Mapeena 12:12).

Aleeweere pia nümaa Maleiwa nnojotsü paainjüinjatüin tü keeʼireekat naaʼin Satanás. Aʼürülaanüshi Jeowa nutuma Satanás otta sutuma tü yolujaakalüirua. Nüʼünüü Maleiwa naya ooʼulaka keeʼireesü naaʼin müin pia maʼaka naaʼin nayakana. Sutuma tia, püneeküinjachi chi talatüinjachikai putuma: Satanás niataapa Maleiwa. Kateere poʼu waneepia, paainjüinjatü tü keeʼireekat naaʼin Maleiwa. Atüjashaatashi Satanás emeejaa wayuu süka wainma kasa. Süka tia, wainma wayuu nimeejakat (Alateetkat Mapeena 12:9).