Tü aleewaakat sünainjeesü alin wapüla wayuu. Pütüjapa maʼin nüchiki Jeowa, aijeechi maʼin püpüla ooʼulaka aʼyataweejeerü maʼin paaʼin nümüin. Sutuma tüü, püchekeerü nikirajüin pia Jesucristo (Mateo 28:19). Eeshi süpüla paʼaleewain Maleiwa waneepia naʼakale pia na aküjüliikana pütchi nüchiki Jeowa. ¿Kasa paainjüinjatka süpüla naʼakain pia?

Piiʼiyata alin püpüla Maleiwa sükajee jaa pümüin sümüin tü nuluwataakat anain. «Müleka waaʼinrüle tü nuluwataakat anain waya chi Maleiwakai, shiimüin alin nia wapüla. Je tü nuluwataakat anain waya, nnojotsü isain wachiki.» (1 Juan 5:3.)

Paainja tü pikirajaakat anain. Sukuwaʼipa pütchikat tüü niiʼiyatüin Jesús süka nakuwaʼipa piamashii wayuu. Chi palajaikai kekiishi maʼin, nukumajüin nipia saaʼu wanee ipa miyoʼu otta chi wanee nukumajüin shia saaʼu tü jasaikat. Wanaa sümaa süʼitüin wanee juya wawaimaajatü tü piichi akumajuushikat saaʼu tü ipa miyoʼukat nnojotsü ojuttuin akatsaʼa tü akumajuushikat saaʼu tü jasaikat ojuttusü. Naashin Jesús na wayuu aapajakana tü nikirajakat müshii aka naaʼin chi wayuu akumajakai nipia saaʼu tü ipa miyoʼukat. Otta na aapajakana tü nikirajakat sümaa nnojoluin naainjüin shia müshii aka naaʼin chi akumajakai nipia saaʼu tü jasaikat. ¿Nanainjee na piamashiikana wayuu jarai chi püshateekai akuwaʼipa? (Mateo 7:24-27.)

 Paapa paaʼin nümüin Maleiwa. Eesü süpüla paainjüin shia wanaa sümaa püküjüin nümüin Jeowa paainjeein waneepia tü keeʼireekat naaʼin. Müleka paainjüle shia piiʼiyatüin nikirajüin pia Jesucristo (Mateo 11:29).

Puwoutisaaja. «Puwoutisaajitpa [Puwoutisaaja] otta puchunta nümüin Maleiwa motüinjatüin naaʼin paainjala je nuʼlojooinjatüin shia puulia.» (Aluwataaushikana 22:16.)

Piʼyataa nümüin Maleiwa süka süpüshuaʼa paaʼin. «Je süpüshua tü jaaʼinrakat, jaaʼinra shia süka süpüshua jaaʼin. Soto jaaʼin sünain niain jiʼyataain amüin chi Senyotkai [Jeowa, NM], nnojotsü sümüinjatüin wayuu neʼe.» (Colosas 3:23.)