Skip to content

Skip to table of contents

Na aküjaliikana pütchi nüchiki Jeʼwaa

Püneeka wanee anüikii Wayuunaiki

¡Eeshi süpüla paʼaleewain maleiwa!

This information is designed to help you find out how.

EKIRAJAAYA 1

Nuunejaain pia Maleiwa süpüla naʼaleewain pia

Wainma wayuu sainküin mmakat aleewainapakana nümaa maleiwa. Paʼaleewajaa nümaa Maleiwa

EKIRAJAAYA 2

Maleiwa nia anaka maʼin süpüla paʼaleewain

Nükaaliinjeechi pia süpüla talatüin pia jee anain paaʼin.WEB:OnSiteAdTitleMaleiwa nia anaka maʼin süpüla paʼaleewain

EKIRAJAAYA 3

Piʼraajüinjachi Maleiwa

Waaʼinrüle tia, watüjaajeerü aaʼu tü anakat nümüin otta tü nülerajakat.

EKIRAJAAYA 4

Tü paainjüinjatkat süpüla piʼraajüin Maleiwa

Nikirajüin waya Maleiwa süpüla watüjaain saaʼu tü naaʼinrakat sümaiwa paala, tü naainjakat maaʼulu otta tü naainjeetkat mapeena.

EKIRAJAAYA 5

Na naʼaleewainkana Maleiwa suluʼujeena tü paraiisükat

Tü paʼaraiisükat nnojoleerü müin aka saaʼin tü mmapaʼakat maaʼulu. ¿Jaraleetka sukuwaʼipain?

EKIRAJAAYA 6

¡Alüʼütsü tü paraiisükat!

How can we be sure?

EKIRAJAAYA 7

Tü alatakat sümaiwa saapirüin waya

¿Jamüsü anaka maʼin watüjaale saaʼu tü alatakat nükalioʼu Noé?

EKIRAJAAYA 8

¿Jaralii na nüʼünüükana Maleiwa?

eeshii süpüla watüjaain saaʼu jaraliin naya jee waaʼinmajiraain noulia.

EKIRAJAAYA 9

¿Jaralii na naʼaleewainkana Maleiwa?

¿Kasa nachekakat na wayuukana pütüjain aaʼu nüchiki Jeʼwaa?

EKIRAJAAYA 10

¿Jarat tü iküleesia shiimainkat?

Eesü waneirua kasa wayaawateetka aaʼujee shia.

EKIRAJAAYA 11

Piyoukta tü iküleesia nnojotkat shiimain

¿Kasa wayaawateetka atuma tü iküleesia nnojotka shiimain?¿Jamüsü mojuka maʼin shia?

EKIRAJAAYA 12

¿Kasa alataka wamüin ouktapa waya?

Sükaaliinjain waya tü Wiwüliakat süpüla wayaawatüin saaʼu tia.

EKIRAJAAYA 13

Mojusü aainjaa tü naaʼinrakat na outshiikana

¿Jamüsü nülerajaka shia Maleiwa?

EKIRAJAAYA 14

Maainjüinsalii kasa mojusü na naʼaleewainkana Maleiwa

¿Jarat tü akuwaʼipaairua nüʼürülaakat anain Maleiwa?

EKIRAJAAYA 15

Aainjüshii kasa anasü na naʼaleewainkana Maleiwa

¿Kasa tü anakat süpüla waaʼinrüin süpüla naʼaleewain waya?

EKIRAJAAYA 16

Piiʼiyata alin püpüla Maleiwa

Süpüla ayatüin aleewain waya nümaa wanee wayuu acheküshii yootuin waya nümaa, waapajüin nünüiki jee anain wanüiki nüchiki. Ayateere aleewain waya nümaa Maleiwa müinjatia neʼe sukuwaʼipa watuma

EKIRAJAAYA 17

Süpüla kaʼaleewain pia aleewa pia palajana

Piʼraajüle maʼin sooʼomüin nukuwaʼipa Jeʼwaa, aireejeechia nia püpüla.

EKIRAJAAYA 18

¡Aleewa pia waneepia nümaa Maleiwa!

Kateerü noʼu nutuma Jeʼwaa na naʼaleewainkana.